Kvalitative metoder og forskningsdesign

Kursusindhold

Kvalitative forskningsmetoder er centrale metoder, hvis værdi ligger i at kunne levere tykke beskrivelser af komplekse fænomener; observere unikke uforudsete begivenheder; belyse oplevelsen og fortolkningen af begivenheder udført af aktører med forskellige interesser og roller; at give en stemme til dem, som sjældent bliver hørt; at udføre indledende undersøgelser for at udvikle teori og at generere og endda teste hypoteser.

I kurset gives et bredt overblik over specifikke filosofiske, historiske og teoretiske orienteringer inden for de kvalitative forskningstraditioner. De studerende vil også blive indført i praktiske udfordringer forbundet med at udføre kvalitativ forskning i relation til specifikke empiriske eksempler på kvalitativ forskning. Forelæsningerne vil adressere domænerne observation, deltagelse, forskellige former for interviews, samt tematikker som etik, tillid og økologisk validitet. De studerende vil ligeledes blive introduceret til at analysere kvalitative data via grounded theory, tematisk-, diskurs- og fænomenologisk analyse; kritisk socialpsykologi; udviklings- og kulturpsykologiske traditioner.

Kurset bidrager til de studerendes forståelse for andre metodekurser, samt andre grundfag hvor der anvendes mixed-methods. Herudover er kurset direkte forberedende til kurset i Avanceret Forskningsdesign og videnskabsteori og kan endvidere forberede de studerende i arbejdet med deres BA-projekt.

Engelsk titel

Qualitative methods and research design

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere præcis viden relateret til den kvalitative metodologis videnskabsteori.
 • redegøre for historiske og nutidige tematikker relateret til kvalitative metoder.
 • demonstrere praktisk viden relateret til selvstændigt udført kvalitativ forskning.

 

Færdigheder

 • gennemføre observationer og interviews.
 • anvende og integrere forskellige kvalitative metoder til at analysere personlighedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fænomener.
 • deltage aktivt i diskussioner og præsentationer baseret på viden om videnskabelige argumenters konsistens, logik og sammenhæng.

 

Kompetencer

 • anerkende og vurdere styrker og svagheder i anvendelsen af ovennævnte metoder på tværs af forskellige kontekster.
 • deltage i konstruktive, akademiske diskussioner samt debattere akademiske ideer, perspektiver og (metodologiske) tilgange.

Undervisning og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metoder og etik) og øvelseshold (metoder og øvelser).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene gennemgås eksempler på udførelse af for eksempel feltarbejde, observationer og interviews, som de studerende efterfølgende selv afprøver til undersøgelse af de fænomener, der er omdrejningspunkt for deres kvalitative forskningsprojekter. På øvelsesholdene lærer de studerende at finde og anvende relevant litteratur, og at præsentere deres igangværende arbejde for hinanden i mindre grupper, og det forventes at studerende indgår aktivt i peerfeedback.

Dele af undervisningen vil være på engelsk

Pensum jf. studieordning: 600 normalsiders obligatorisk litteratur samt 100 normalsiders selvvalgt litteratur.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Skriftlig portfolioeksamen.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den skriftlige portfolio aflægges som grupperapport for max 5 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningen. Ved sygdom i gruppen kan eksamen gennemføres af de resterende gruppemedlemmer, også når disse udgør færre end 2 personer.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige portfolio er max 10 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt 3 gruppebaserede rapporter.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 20
 • Total
 • 48

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36
Placering
Efterår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Seamus Anthony Power   (12-7d6f6b777f7d387a79816f7c4a7a7d8338757f386e75)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students