Klinisk Psykologi I

Kursusindhold

Klinisk Psykologi I har til formål at introducere de studerende til ’hvad psykisk lidelse er’, samt til hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres på tværs af det psykologiske praksisfelt, herunder i den danske psykiatri, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), privatpraksis, mv. Det primære fokus er på de etablerede diagnosesystemer, men alternative diagnosesystemer introduceres også.

Som en del af forståelsen af, hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres introduceres også byggestene til en børne- og voksenpsykiatrisk undersøgelse.

Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens samt differentialdiagnostiske overvejelser. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom, psykiatriske diagnosers validitet og reliabilitet, samt sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Endelig er formålet med faget at give de studerende en forståelse af psykologers funktion inden for det kliniske område, herunder psykiatrien og tværfagligt samarbejde.  

Engelsk titel

Clinical Psychology I

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til de (almindeligste) psykiske lidelser hos børn og voksne samt deres udbredelse (herunder kendskab til epidemiologiske begreber som prævalens og incidens).
 • demonstrere kendskab til de diagnostiske kriterier for de almindeligste psykiske lidelser, herunder også differentialdiagnostiske overvejelser.
 • demonstrere kendskab til de internationale klassifikationssystemer (ICD og DSM) for diagnosticering af psykiske lidelser samt alternative diagnosesystemer (f.eks. DC-0-5 inden for spæd- og småbarnsområdet, som bruges i dansk kontekst som supplement til ICD).

 

Færdigheder

 • identificere og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik.
 • anvende kliniske screeningsredskaber, interviews og test til udredning af psykopatologiske tilstande.
 • analysere styrker og svagheder ved de forskellige udredningsværktøjer.
 • analysere fordele og ulemper ved at anvende diagnoser.

 

Kompetencer

 • anvende de forskellige børne- og voksenpsykiatriske udredningsværktøjer på et grundlæggende niveau.
 • skelne og vurdere den psykisk syge tilstand fra den normale sunde tilstand.
 • anvende udredning og diagnostik på de mest almindelige psykiske lidelser hos børn og voksne.
 • vurdere hvornår der påkræves en henvisning til eller/og et samarbejde med en

Undervisning og arbejdsform:
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og praksisformer), seminarhold (teori, metode, praksis).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

- På instruktorholdene indgår diskussion af det i forelæsningerne præsenterede materiale samt øvelser i udredning og diagnostik. De studerende modtager feedback fra underviseren og bidrager selv med peer-feedback. Desuden forventes de studerende at indgå aktivt gennem deltagelse i øvelser og aktiviteter, som hovedsageligt omfatter afprøvningen af screeningværktøjer og efterfølgende fremlæggelser og drøftelser af disse. Hver enkelt undervisningsgang er centreret omkring afprøvningen af et nyt screeningværktøj. De studerende forventes at forberede sig til undervisningen ved at se videoer og evt. læse en case forud for holdundervisningen.

Pensum jf. studieordning: 750 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Det anbefales, men kræves ikke, at Personlighedspsykologi, Introduktion til Psykologi og Videnskabsteori, samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II bestås forud for Klinisk Psykologi I.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Multiple choice prøve på universitetet uden hjælpemidler.

GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

OMFANG: Den studerende skal besvare 30 multiple choice spørgsmål samt et åbent reflektionsspørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at de studerende på instruktorholdene har deltaget i afprøvningen af mindst 6 forskellige screeningsværktøjer.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36
Holdundervisning: 7 uger fordelt over semestret
Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , C og B
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sonja Breinholst   (16-7672716d64316575686c716b726f76774373767c316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students