Kognitionspsykologi

Kursusindhold

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formålet er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig, men ikke udelukkende vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ, statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder og analyser. Faget bygger i særlig grad videre på metoder og indhold, studerende har stiftet bekendtskab med i fagene Biologisk Psykologi og Neuropsykologi samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II. I et bredere perspektiv kan faget ses som en introduktion til arbejdsfunktioner inden for eksempelvis neuropsykologi, klinisk psykologi, psykiatri samt anvendt kognitionspsykologi.

Engelsk titel

Cognitive Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for og have indsigt i udvalgte kognitionspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i artikler.
 • demonstrere kendskab til udvalgte kognitionspsykologiske metoder og empiri, deres styrker og svagheder relateret til deres udsagnskraft.

 

Færdigheder

 • identificere centrale elementer ved den udvalgte kognitionspsykologiske litteratur, præsenteret i grundbøger og udvalgte forskningsartikler.
 • analysere kognitionspsykologiske teorier og metoders fordele og begrænsninger, med henblik på deres mulige anvendelse og generaliserbarhed.
 • fortolke empirisk data i lyset af relevante metodologiske, konceptuelle og teoretiske perspektiver inden for kognitionspsykologi.

 

Kompetencer

 • udføre kognitionspsykologiske eksperimenter og undersøgelser under anvendelse af kognitionspsykologiske metoder.
 • vurdere, diskutere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.
 • foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

Undervisning og arbejdsform
Undervisningen består af ugentlige forelæsninger (generel teori og metodik), seminarhold (generel teori og metodik), og øvelseshold (praktisk eksperimentel metode og analyse af udvalgte artikler).
• Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
• På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger, modeller og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse i disse læringsaktiviteter i form af fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum.
• På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (kognitionspsykologiske eksperimenter), kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultaterne og diskussion af disse i forhold til konkrete videnskabelige artikler. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af gruppebaserede rapporter, samt fremlæggelser i plenum.
Undervisningen suppleres med online ressourcer, som støtter videreudviklingen af akademiske færdigheder såsom læsning af videnskabelige artikler, APA referencesystemet og skrivning af empiriske rapporter.

Dele af undervisningen vil være på engelsk

Pensum jf. studieordning: 1400 normalsiders obligatorisk litteratur. Heraf udgør op til ca. 100 normalsider et antal eksamensartikler, som offentliggøres 1 måned før eksamensperiodens start. Ved syge-/reeksamen offentliggøres en revideret liste over eksamensartikler umiddelbart inden syge-/reeksamensperiodens start.

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

 

Forudsætninger for tilmelding:
Det anbefales, at Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II samt Biologisk Psykologi og Neuropsykologi bestås forud for Kognitionspsykologi. Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden et forhåndskendskab til statistik.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, ca. 45 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med forberedelse

o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 15 min træk af eksamensspørgsmål, votering og feedback. Den studerende forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen.
o HJÆLPEMIDLER: Den studerende kan medbringe skriftlige hjælpemidler, jf. studieinformationssiderne på KUnet.
o SÆRLIGE BESTEMMELSER: Inden forberedelsen trækker den studerende blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 4 eksamensrapporter. Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af eksamensrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Eksamensrapporterne indgår ikke i
bedømmelsen af den studerendes præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har deltaget i 6 forsøg (hvor ét kan udskiftes med et afløsningsforsøg) samt fået godkendt 2 gruppebaserede øvelsesrapporter samt afleveret 4 eksamensrapporter. Derudover skal den studerende deltage i to gruppebaserede mundtlige oplæg. 

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Se eksamensplanen

 

Reeksamen

Februar

Se eksamensplanen

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, ca. 45 minutter
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Mundtlig prøve med forberedelse.
o CENSURFORM: Ekstern prøve.
o BEDØMMELSESFORM: 7-trinsskalaen.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 15 min træk af eksamensspørgsmål, votering og feedback. Den studerende forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen.
o HJÆLPEMIDLER: Den studerende kan medbringe skriftlige hjælpemidler, jf. studieinformationssiderne på KUnet.
o SÆRLIGE BESTEMMELSER: Inden forberedelsen trækker den studerende blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 4 eksamensrapporter. Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 15 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af eksamensrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Eksamensrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af den studerendes præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætninger for deltagelse i eksamen: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har deltaget i 6 forsøg (hvor ét kan udskiftes med et afløsningsforsøg) samt fået godkendt 2 gruppebaserede øvelsesrapporter samt afleveret 4 eksamensrapporter. Derudover skal den studerende deltage i to gruppebaserede mundtlige oplæg. 

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 36
 • Total
 • 92

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21007U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

14 uger med start uge 36
Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
B , C og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Steven Blurton   (14-75766778677030646e77747671704272757b306d7730666d)
Underviser

Steven Blurton, Mark Schram Christensen, Thomas Habekost og Søren Kyllingsbæk m.fl.

Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students