Statistik og kvantitative forskningsdesign I

Kursusindhold

Statistik 1 introducerer statistisk analyser af psykologiske data indsamlet på baggrund af simple forskningsdesign. Faget beskæftiger sig med basale within- og between-subjects design og de tilhørende statistiske procedurer anvendt til hhv. indsamling og analyse af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af spørgeskemasvar, psykologiske testresultater og objektive målemetoder. Kurset vil således fokusere på   planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to grupper eller én uafhængig variabel. Faget giver forståelse for forskningsdesign og statistiske analyser afrapporteret i videnskabelige artikler f.eks. inden for klinisk-, social-, personligheds- og kognitionspsykologi, samt for planlægning og udførelse af statistiske analyser af egen indsamlet empiri.

Fagelementets centrale emner omfatter:

 • Basale within- og between-subjects design.
 • Deskriptiv statistik, dvs. måder at opsummere og repræsentere større mængder af observationer både talmæssigt og i form af figurer.
 • Basale sandsynlighedsfordelinger.
 • Elementær statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Introduktion til statistik-program, f.eks. SPSS, JASP eller R.
Engelsk titel

Statistics and quantitative research designs

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • demonstrere kendskab til de mest centrale begreber i simple forskningsdesign og statistik.
 • redegøre for og forstå simple forskningsdesign og statistiske resultater.
 • Kende til de basale muligheder og funktionsmåder i et statistik program, f.eks. SPSS, JASP eller R.

 

Færdigheder

 • forholde sig analyserende til valg af statistiske metoder baseret på et givent forskningsdesign.
 • planlægge og udføre statistiske analyser af simple studier, f.eks. med to grupper eller én uafhængig variabel.
 • udføre simple statistiske analyser ved brug af et statistik-program, f.eks. SPSS, JASP eller R.
 • formidle statistiske konklusioner i fagsprog (f.eks. APA-format).

 

Kompetencer

 • udvælge og anvende hensigtsmæssige statistiske metoder baseret på simple forskningsdesign til at undersøge psykologiske problemstillinger.
 • drage konklusioner på baggrund af de udvalgte og anvendte statistiske metoder.

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistiske tests. De studerende får mulighed for at analysere data på egen hånd med mulig for feedback. Studerende får vejledning i forbindelse med udarbejdelse af to obligatoriske afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der gives skriftlig og/eller mundtlig feedback på afleveringsopgaverne. Der er mulighed for én gen-aflevering. Ved sygdom i gruppen kan opgaverne afleveres af de resterende gruppemedlemmer, også når disse udgør færre end 3 personer.

Pensum jf. studieordning: 400 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ingen særlige forudsætninger

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætninger for deltagelse i eksamen: Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt to afleveringsopgaver, der udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Der er mulighed for én gen-aflevering.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36
Placering
Efterår
Pris

800 kr. pr ECTS

Skemagruppe
C
Kapacitet
ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Petersen   (15-6471676875763173687768757668714373767c316e7831676e)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students