Introduktion til psykologi / Videnskabsteori

Kursusindhold

Introduktion til Psykologi og Videnskabsfilosofi er et grundlagsfag, der omfatter (1) introduktion til psykologisk videnskab og psykologiens historie; (2) psykologiens videnskabsteori og (3) almene studieteknikker.

Faget fokuserer på hovedområderne inden for psykologisk videnskab og introducerer, hvorledes disse er repræsenteret i forskellige paradigmer og fagtraditioner og praksisser inden for psykologien. Faget giver dermed også en indføring i tre overordnede tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige. Faget dækker kernebegreber og de vigtigste positioner inden for psykologiens videnskabsteori og giver eksempler på, hvorledes disse kan informere en forskningsproces fra udvælgelsen af vigtige forskningsspørgsmål og forskningsdesign samt datatyper og datafortolkning, dog uden at den studerende skal kunne udføre dette selv. Endvidere dækkes den psykologiske videnskabs historie og videnskab generelt herunder god videnskabelig praksis. Endelig introducerer kurset til udvalgte almene studieteknikker, som inkluderer læsning af videnskabelig litteratur og skriftlig videnskabelig formidling (skriveteknik).

Engelsk titel

Introduction to Psychology / Theory of Science

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • Kunne demonstrere generel viden om kernebegreber og positioner i psykologisk videnskab, og hvordan de er repræsenteret i psykologiuddannelsen og i den psykologiske profession.
 • Kunne demonstrere generel viden om videnskabsfilosofiens terminologi, såsom videnskabelige paradigmer, teorier og metoder, modeller og forklaringer, evidensbegrebet (epistemologi), realisme/konstruktivisme (ontologi), og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger i samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.
 • have viden om psykologiens videnskabelige historie med basis i etableringen i 1800-tallet til de vigtigste strømninger i 1900- og 2000-tallet.
   

Færdigheder

 • kunne redegøre for fundamentale tilgange til psykologi, og hvorledes de relaterer sig til psykologiske hoveddiscipliner.
 • analysere grundantagelser inden for psykologiens videnskabsteori i relation til en given psykologisk teori og placere psykologiske teorier i en historisk kontekst.
 • demonstrere grundlæggende studietekniske færdigheder som for eksempel læsning af videnskabelig litteratur og basal skriftlig videnskabelig formidling.

   

  Kompetencer

 • kunne identificere, analysere og reflektere over centrale problemer og implicitte antagelser i psykologiens videnskabsfilosofi i forhold til givne psykologiske teorier.
 • kunne identificere og kritisk forholde sig til de tre overordnede tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.
 • anvende basale videnskabelige studieteknikker i læsning og skriftlig formidling.

 

Undervisningen består af forelæsninger, øvelseshold og videopræsentationer.

• Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og evt. uddelt materiale. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
• På øvelsesholdene forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier og evt. uddelt materiale. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder gruppebaserede præsentationer, samt aflevering af 3 gruppebaserede, skriftlige afleveringsopgaver. Studerende får vejledning på holdniveau til udformningen af opgaverne.
• I videopræsentationerne bliver den studerende introduceret til studieteknikker, som bliver fulgt op på øvelsesholdene gennem øvelser og peer-feedback

Pensum jf. studieordning: 750 normalsiders obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Ingen særlige forudsætninger

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
o PRØVEFORM: Gruppebaseret skriftlig portfolioeksamen.
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den skriftlige portfolioeksamen kan aflægges som gruppeprøve med 3 til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 6.8.
o Afleveringsopgaverne skal skrives i grupper på 3 til 4 studerende. Ved sygdom i gruppen kan eksamen gennemføres af de resterende gruppemedlemmer, også når disse udgør færre end 3 personer.
o OMFANG: Omfanget af de skriftlige afleveringsopgaver er max 5 normalsider ved 3 studerende og max 6 normalsider ved 4 studerende. I den endelige portfolioeksamen tilføjes yderligere et refleksionsafsnit, der er max 1.5 side ved 3 studerende og max 2 sider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt 3 gruppebaserede afleveringsopgaver i løbet af semesteret, evt. efter genaflevering (max én gen-aflevering pr. opgave).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

 

Se eksamensplanen

Reeksamen

 

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

. . .

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
o GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
o OMFANG: Omfanget af den skriftlige prøve er 2 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB21002U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 eller 37
Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
Ca. 35 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Brady Wagoner   (7-7f696f77766d7a48787b8136737d366c73)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students