Antropologiske perspektiver II

Kursusindhold

Kurset ses som en forlængelse og uddybning af ’Antropologiske Perspektiver 1’. Kulturbegrebet er antropologiens mest centrale begreb, og og i ’Antropologiske Perspektiver II’ er begrebet vores udgangspunkt. Vi vil se kritisk på selve begrebet, og samtidig behandle en del af de perspektiver begrebet peger på, i både sin ’folkelige’ og akademiske forståelse, og i forbindelse med temaer, der enten ikke blev belyst eller blev underbelyste i ’Antropologiske Perspektiver 1’ .

Kulturbegrebet er såldes gennemgående i forhold til en række temaer: 1) Diskussion om kultbegrebets berettigelse i antropologien i det hele taget, og kultur som rettighed(er), 2) person og kultur (’personhood’ - krop, sjæl og ’agency’), 3) opfattelser af rum (’space & place, landskaber, ’hjem’) og tid (’historie’ som kontinuerlig eller episodisk), 4) kulturproduktion (’Invention of tradition’), 5) kaste og klasse samt 6) etnografiske regioner. På kurset præsenteres og diskuteres forskellige teorier inden for de enkelte temaer i samspil med etnografiske eksempler fra hele verden.

Engelsk titel

Anthropological Perspectives II

Målbeskrivelse

Viden

 • have viden om de antropologiske problemstillinger, der knytter sig til de gennemgåede temaer
 • have viden om forskellige teoretiske hovedstrømninger i forhold til de gennemgåede temaer
 • have viden om hvilke specielle karakteristika/debatter, der gør sig gældende for etnografiske hovedregioner.

 

Færdigheder

 • kunne identificere relevante og centrale tematiske aspekter
 • kunne identificere, redegøre for, og sammenligne relevant teori og empiri
 • kunne identificere forskellige positioner i en fagdebat
 • kunne reflektere over betydningen af de valgte teksters historiske kontekst
 • kunne redegøre for forhold mellem forskellige teoretiske positioner og typer af data

 

Kompetencer

 • kunne formulere generelle sammenhænge mellem forskellige antropologiske aspekter og temaer
 • være i stand til at vurdere kvaliteten i antropologisk argumentation.

Undervisningen foregår i en blanding af forelæsninger og holdundervisninger - med hovedvægten på holdundervisning på tre parallelt løbende hold, koncentreret om læsning af antropologisk videnskabelig tekst. Der er således et fast skema med en fællesforelæsning og to holdundervisninger per uge. Forelæsningerne varetages af den faglige koordinator og evt. forskellige af instituttets medarbejdere. Den enkelte forelæsning kan enten være af mere generel karakter, f.eks. oversigt over et emne i antropologien, eller en mere specifik eksemplificering af ugens tema. Holdundervisningen består af oplæg fra underviser, studenteroplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejder.

Den centrale del af undervisningen er koncentreret om tekstlæsninger og diskussion af tekster som de studerende har forberedt sig på hjemme. Tekster består af klassiske og nye videnskabelige artikler. Desuden kan der indgå avisartikler, film, kortfattet case-materiale etc.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback (skriftligt eller mundtligt) fra underviser på skriveøvelser og eksamensopgaver. Der gives midtvejs peer-feedback på udkast til skriveøvelser. På eksamensopgaven gives feedback sammen med karakteren.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
12-dages essay med efterfølgende mundtlig forsvar. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 3 studerende. Afleveringens længde: min. 18.000 anslag og max. 22.000 anslag for individuel eksamen. Plus min. 4.500 og max 5.500 anslag pr. ekstra gruppemedlem. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.

Mundtlig eksamen er 20 minutter ved individuel eksamen (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 2 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 30 minutter for gruppen samlet (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 3 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 40 minutter (inklusiv votering og bedømmelse).

Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have godkendt to skrivetekniske øvelser. Hvis kravet ikke er opfyldt inden eksamensfristen, så vil den studerende ikke kunne deltage i eksamen, og får i stedet registreret et brugt eksamensforsøg. Dette vil betyde manglende overholdelse af førsteårsprøvekravet.

Hjælpemidler

Politik for brug af generativ AI-software og Large Language Models i eksamener

Institut for Antropologi tillader brugen af generativ AI software og Large Language Models (AI/LLMs), såsom ChatGPT, i skriftlige eksaminer forudsat, at brugen af AI/LLMs fremlægges og specificeres (dvs. hvordan det er blevet anvendt og til hvilke(t) formål) i et bilag, der ikke tæller med i den pågældende eksamens omfang.

 

Hvis AI/LLMs anvendes som en kilde, gælder de samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave skal afleveres i reeksamensperioden.

2. reeksamen: En ny opgave skal afleveres senest ved næste eksamenstermin.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen for kurset.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Total
 • 84

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema i højreboks.
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karen Waltorp   (13-756b7c6f7838816b767e797c7a4a6b787e727c7938757f386e75)
Gemt den 01-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students