Etnografisk metode og Masterprojekt

Kursusindhold

Som forberedelse til masterprojektet arbejdes praktisk med etnografisk metode. Den studerende skal med udgangspunkt i emnet for masterprojektet arbejde med forskellige metodeøvelser: Problemformulering og projektbeskrivelse; deltagerobservation; kvalitativ interviewteknik; analyse; samt forskningsetik. De data, der genereres gennem metodeøvelserne, indgår i det empiriske grundlag for masterprojektet. Som en del af forløbet præsenterer de studerende deres projekter for hinanden og diskuterer arbejdsproces og resultat.

Masterprojektet skal behandle en sundhedsantropologisk problemstilling og diskutere denne i relation til relevante antropologiske teorier. Til masterprojektet ydes vejledning.

Engelsk titel

Master Project

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi

Målbeskrivelse

Viden og forståelse

 • Teoretisk forståelse af etnografisk metode.

 • Forståelse for etiske udfordringer ved den etnografiske metode.

 

Færdigheder

 • Kan udvikle et antropologisk projektdesign og planlægge et mindre feltarbejde.

 • Kan anvende etnografisk metode i praksis og udføre den planlagte feltarbejde.

 • Kan lave en selvstændig analyse og refleksion over et antropologisk emne baseret på materiale indsamlet under feltarbejdet.

 • Kan selvstændigt identificere relevant litteratur for efterfølgende at kunne analysere og diskutere de for emnet centrale antropologiske teorier, problemstillinger og debatter.

 • Kan formidling skriftligt en analyse af egen empiri.

 • Kan mundtlige indgå i en dialog om egen analyse og reflektere over dens anvendelighed.

 

Kompetencer

 • Er i stand til at arbejde projektorienteret, herunder at kunne tilrettelægge og udføre projektarbejde under hensyntagen til tidsmæssige og andre ressourcer.

 • Er i stand til at pege på anvendeligheden af antropologien i forståelse af konkrete sundhedsfaglige problematikker.

Kan inddrage egen faglighed i diskussion af antropologiske problemstillinger.

Pensum: 1400 sider, heraf ca. 1000 siders selvvalgt litteratur til specialet

Pensum: 1400 sider, heraf ca. 1000 siders selvvalgt litteratur til specialet

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtligt forsvar, 45 min. med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøven skal behandle en problemstilling inden for sundhedsantropologien efter eget valg. Projektet skal bygge på den empiriske undersøgelse i forlængelse af feltmetodekurset.

Maks 96.000 anslag (40 sider). En side defineres som 2400 anslag. Der skal til projektet skrives to resuméer på hhv. dansk og fremmedsprog (fortrinsvis engelsk), hver på max. 2400 anslag.

Masterprojektet afsluttes med en mundtlig prøve (45 minutter inklusiv votering). Den endelige bedømmelse af masterprojektet baseres på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige dialog.

Da opgaven er en fri, individuel opgave, kan den skrives i løbet af hele modulet. Der opsættes en deadline i slutningen af semesteret, hvor masterprojektet skal afleveres inden.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: en ny eksamensopgave med revideret problemformulering skal indleveres i den tilhørende reeksamensperiode. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

2. reeksamen: en ny eksamensopgave med revideret problemformulering skal indleveres næste eksamenstermin. Studerende skal selv søge om at blive tilmeldt reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende demonstrerer:

 • Evne til at opstille en relevant og fokuseret sundhedsantropologisk problemstilling

 • Identificering og forståelse af de relevant litteratur

 • Evne til selvstændigt at analysere egen empiri.

 • Evne til at argumentere med inddragelse af relevant teori og andre empiriske undersøgelser på feltet

 • Evne til at reflektere over valg af teoretisk grundlag, den anvendte undersøgelsesmetode samt empiriens gyldighed og begrænsninger.

 • Evne til at reflektere over anvendelighed i eget arbejdsfelt

 • Evne til at reflektere over projektets etiske problemstilinger.

 • Evne til at formidle klart og nuanceret.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 351
 • Seminar
 • 46
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 414

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA20004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Overgaard Mogensen   (14-6a63707067306f71696770756770426370766a7471306d7730666d)
 • Maria Athena Campbell   (21-7064756c643164776b687164316664707365686f6f436471776b7572316e7831676e)
Gemt den 10-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students