Projektorienteret forløb i udlandet

Kursusindhold

Den studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i udlandet i løbet af Kandidatuddannelsen på 30 ECTS. Et projektorienteret forløb hører til i kategorien ikke-konstituerende valgfag (nabofag).

 

Formålet med projektorienterede forløb i udlandet er at give den studerende professionel erfaring med:

 • At få relevant international erhvervserfaring inden for diplomatiet, som er svært at opnå på andre måder
 • at udfolde og udbygge sine økonomiske og alment-akademiske faglige færdigheder
 • styrke den studerendes muligheder på det internationale jobmarked.


Det projektorienterede forløb i udlandet skal være fagligt relevant for kandidatuddannelsen i Økonomi. Et projektorienteret forløb kan kun finde sted i de organisationer, som fremgår af nedenstående positivliste, hvor der udføres akademisk arbejde, og hvor der er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant vejledning:
 

 • Danske officielle repræsentationer i udlandet (f.eks. ambassader og konsulater)
 • Andre landes officielle, udenlandske repræsentationer uden for Danmark (f.eks. svenske eller tyske ambassader og konsulater)
 • Organisationer i FN-systemet uden for Danmark
 • EU-organisationer (EU Kommissionen, Europa Parlamentet, Europarådet)
 • Verdensbanken og regionale udviklingsbanker (f.eks. Asian Development Bank)
 • IMF
 • OECD
 • WTO
 • ECB
 • BIS
   

Listen over godkendte steder er begrænset til relevante organisationer for økonomer, hvor erfaring med arbejdet er meget vanskeligt at opnå gennem studenterjobs og frivilligt arbejde i Danmark.

 

Projektorienterede forløb hos internationale virksomheder og NGO’er kan ikke godkendes. Ligeledes kan projektorienterede forløb i Danmark ikke godkendes.

Engelsk titel

Titel på engelsk: Academic Internship abroad

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af det projektorienterede forløb forventes den studerende at være i stand til at:
 

Viden

 • Demonstrere viden om og analytisk indsigt i organisationen, hvor projektforløbet gennemføres

 

Færdigheder

 • Anvende og diskutere relevante økonomiske teorier og metoder i en praktisk sammenhæng.
 • Sammenfatte og analysere et emne i en velstruktureret skriftlig opgave
 • Udføre og implementere en økonomisk baseret analyse i en praktisk sammenhæng

 

Kompetencer

 • Identificere hvor økonomifaglige kompetencer på en international arbejdsplads kunne bringes i spil og anvende dem til konkrete problemløsninger
 • Reflektere over forholdet mellem økonomisk teori og dens praktiske anvendelse på en international arbejdsplads
 • Kritisk og selvstændigt reflektere over og diskutere anvendte økonomiske teorier og metoder til et valgt emne

Projektorienteret forløb på en arbejdsplads og vejledning.

Intern vejleder
Studerende skal indgå en vejledningsaftale med en fuldtidsansat underviser på Økonomisk Institut. Den studerende kan få op til 5 x 30 minutters vejledning svarende til et møde om måneden med den interne vejleder. Vejledningen skal tage afsæt i problemformuleringen og indholdet i projektrapporten.
Den interne vejleder skal have mulighed for at se kontrakten mellem den studerende og projektstedet, og hvilke opgaver den studerende skal udføre ved projektstedet inden aftalen indgås.

Ekstern vejleder
Studerende skal tildeles en ekstern akademisk vejleder, der er ansat på projektstedet. Den eksterne vejleder har ansvar for vejledning af praktiske opgaver ved projektstedet og for at udfærdige en kontrakt imellem projektstedet og den studerende, over hvilke opgaver den studerende kan forvente at udføre. Den eksterne vejleder udvikler og evaluerer løbende det faglige arbejde sammen med den studerende i overensstemmelse med det forventede læringsudbytte.

Forhåndsgodkendelse
Den studerende skal udfylde og underskrive en ansøgning om forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.
Aftalen om det projektorienterede forløb er en skriftlig aftale mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Et projektorienteret forløb skal som minimum svare til 5 måneders fuldtidsarbejde, svarende til 30 ECTS. Det projektorienterede forløb skal forhåndsgodkendes af studieleder.

Problemformulering og projektrapport
Senest 2 måneder efter at det projektorienterede forløb er påbegyndt, skal den studerende aflevere en problemformulering for projektrapporten (uge 41 i efteråret og uge 11 i foråret). Problemformuleringen skal afleveres til den interne vejleder, som skal godkende denne. Problemformuleringen kan justeres efter aftale med vejleder, hvis der er behov for det i løbet af det projektorienterede forløb.

Krav til problemformuleringen:

• Problemformuleringen skal tage udgangspunkt i og være relevant for projektforløbet, projektstedet og projektstedets fokusområde
• Problemformuleringen skal omhandle en relevant samfundsmæssig problemstilling
• Problemformuleringen skal tage afsæt i et centralt fagøkonomisk spørgsmål og inddrage relevant økonomisk teori og/ eller empiri

En godkendt problemformulering er en eksamensforudsætning for at kunne aflevere projektrapporten til bedømmelse.

Krav til projektrapporten:
I projektrapporten forventes den studerende at være i stand til at:

• Besvare problemformuleringen gennem brug af økonomisk faglitteratur og metode (den centrale del af opgaven)
• Gøre rede for arbejdspladsen og de opgaver, der er udført under det projektorienterede forløb
• Gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb.

Den samlede forventede arbejdsbelastning for det projektorienterede forløb:
("Projektarbejde" angiver den forventede arbejdstid på projektstedet)

Projektorienteret forløb på 30 ECTS:
Projektarbejde 704 timer (practical training)
Forberedelse og eksamen 120 timer (preparation and exam)
I alt 824 timer

Mundtlig
Individuel
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuel skriftlig aflevering.
Omfanget af projektrapporten er: 15- 20 normalsider (á 2400 tegn)
Krav til indstilling til eksamen

Krav til indstilling til eksamen: Studerende skal have forhåndsgodkendt og være tilmeldt opholdet for at kunne deltage til eksamen. Den studerende skal derudover aflevere en problemformulering 2 måneder inde i forløbet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpermidler er tilladt. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveform ved reeksamen er den samme som ved ordinær.

 

Forudsætninger for deltagelse i reeksamen:

Studerende skal have forhåndsgodkendt og være tilmeldt opholdet for at kunne deltage til eksamen. Den studerende skal derudover aflevere en problemformulering 2 måneder inde i forløbet.

 

Tilmelding til reeksamen sker i reeksamenstilmeldingsperioden.
Se mere på KUnet.

Kriterier for bedømmelse

Projektrapporten bliver bedømt efter målbeskrivelsen for projektorienteret forløb (viden, færdigheder og kompetencer).

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 824
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08431U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Markussen   (16-796d7472667833726677707a78786a73456a68747333707a336970)
Gemt den 08-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students