Seminar: Analyse af indsamlede (survey)data

Kursusindhold

 • Vurdering af om indsamlede data er repræsentative
 • Vurdering af de vægte datamaterialet er udstyret med
 • Udarbejdelse af vægte på et indsamlet datasæt
 • Brug af vægte i forbindelse med analyse af data
 • Udarbejdelse af skalaer
Engelsk titel

Seminar: Analysis of survey data

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

Kurset har en relation til stikprøveteori-kurset, Multivariat analyse og kategoriserede data samt med sommerskole i videregående statistik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen
(ikke-obligatorisk): samt at kunne : jf. ministeriets retningslinjer (link) om

- Viden: om indsamling af survey data samt udarbejdelse af skalaer

- Færdigheder: Vurdere om datasættet er repræsentativt

- Kompetencer: Udarbejde vægte og gøre brug af vægte i forbindelse med statistiske analyse

 

Suppleret af overordnet målbeskrivelse for seminarer som fremgår af fagstudieordningen

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Stikprøveteori for økonomi og erhverv. Anders Milhøj (kan downloades)

SURVEY Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Red af. Morten Frederiksen m. fl. Hans Reitzels forlag 2017

De statistiske kurser på Polit.
Kursets relation til andre kurser/​emner/​områder: Kurset har en relation til stikprøveteori-kurset, Multivariat analyse og kategoriserede data samt med sommerskole i videregående statistik.

BA i Økonomi eller lignende.

Tidsplan efterår 2024:

• Kick-off møde: uge 36
• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: 1. oktober kl. 10:00.
• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: En uge før præsentationerne.
• Præsentationer: I perioden 20. november - 11. december: Aftales nærmere på kick-off mødet.
• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 20. december kl. 10.00.

24. januar
• Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen. Datoen kan ikke ændres.

Tidsplan forår 2025:

• Kick-off møde: uge 6
• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: 1. marts kl. 10:00.
• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: En uge før præsentationerne.
• Præsentationer: I perioden 1. – 23. maj: Aftales nærmere på kick-off mødet.
• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 3. juni kl. 10.00.

• Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen: 30. juni. Datoen kan ikke ændres.

___


Kurset har et stort overlap med stikprøveteori-kurset og (noget mindre) med sommerskole i videregående statistik.

Der vil blive stillet datasæt til rådighed fra PISA, European Social Survey (ESS) og udvalgte data fra en arbejdsmiljøundersøgelse. De studerende må gerne komme med deres eget datasæt.

Al information vedr. seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Der vil kunne blive stillet datasæt til rådighed fra PISA, European Social Survey (ESS) og udvalgte data fra en arbejdsmiljøundersøgelse. De studerende må gerne komme med deres eget datasæt.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Seminaropgaven skal være udformet på dansk i følge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Reeksamensformen er en seminaropgave med synopsis

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08430U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Skema og lokaler: Se "Bemærkninger".
Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Kapacitet
1 hold af max. 20 studerende. Hvis der er færre end 16 tilmeldte studerende bliver kurset aflyst
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Bay   (8-6d6673783367667e456a68747333707a336970)
Underviser

Hans Bay; (hans.bay@econ.ku.dk)

Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students