Seminar: Strategisk Værdiansættelse af en Virksomhed

Kursusindhold

Det overordnede formål med seminaret, er at anvende strategisk analyse med henblik på kvantificering af fremtidig vækst for en virksomhed.

 

Formålet opnås ved anvendelse af klassiske strategiske modeller til at finde væksten for en virksomhed (eller en mindre del heraf) på mellemlang og lang sigt (budgetperiode og terminalperiode). Denne vækst er netop den der anvendes i klassiske værdiansættelser. Idet der er altoverskyggende fokus på den strategiske del og heraf vækst, er WACC og de regnskabsmæssige elementer ikke relevante i dette seminar.

 

 • ”Når regnskabsanalysen udbygges med strategisk analyse, kaldes den en fundamentalanalyse i den amerikanske litteratur om aktieanalyse. Den strategiske analyse har til formål at afdække de faktorer – ikke-finansielle værdidrivere – såvel internt i virksomheden som i dens omverden, der har væsentlig betydning for værdiskabelsen, og analysere deres konsekvenser for de finansielle værdidrivere. Ændrer virksomheden f.eks. sin strategi for produkter eller markeder, går fra egenproduktion til køb udefra (outsourcing), eller sker der markante ændringer i virksomhedens konkurrence- eller markedsforhold, kan det kræve endog betydelige ændringer i estimaterne af de finansielle værdidrivere for de kommende år.”
Engelsk titel

Seminar: Strategic Valuation of a Firm

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut.

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen, samt at kunne:

 • Strukturere et paper.
 • Argumentere og fremlægge argumenter i et paper.
 • Analysere teori og data.
 • Anvende en analyse på en real-life situation.
 • Kvantificere en strategisk analyse
 • Videreudvikle konklusionen af en analyse så den er anvendelig og relevant for en person der udfører værdiansættelser i praksis.

 

Suppleret af overordnet målbeskrivelse for seminarer som fremgår af fagstudieordningen

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

PEST, Porter’s Five Forces, Value Net, VRIO & VRIN, Værdikæde, mm. Dette er klassiske modeller indenfor strategisk analyse og formodes kendt af de studerende.

Det er anbefalet at den studerende har taget et basic finance-fag, som fx ”Financial Decision Making”. Derudover anbefales det at den studerende kender til basal strategisk analyse og basal værdiansættelse af en virksomhed.

Det skal bemærkes at der ikke indgår strategiformulering i dette seminar, udelukkende strategisk analyse med henblik på kvantificering af værdi-drivers til estimation af fremtidig vækst for en virksomhed.
Dette seminar lægger sig i naturlig forlængelse af klassisk strategi og værdiansættelse. Desuden komplementerer seminaret fint andre seminarer som værdiansættelse, strategi og Anvendt Corporate Finance.

BA i Økonomi eller lignende.

Tidsplan efterår 2024:

• Kick-off møde: uge 36
• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: 1. oktober kl. 10:00.
• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: En uge før præsentationerne.
• Præsentationer: I perioden 20. november - 11. december: Aftales nærmere på kick-off mødet.
• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 20. december kl. 10.00.

24. januar
• Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen. Datoen kan ikke ændres.

Tidsplan forår 2025:

• Kick-off møde: uge 6
• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: 1. marts kl. 10:00.
• Frist for upload af seminar-opgave i Absalon: En uge før præsentationerne.
• Præsentationer: I perioden 1. – 23. maj: Aftales nærmere på kick-off mødet.
• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 3. juni kl. 10.00.

• Seneste dato for bedømmers og censors indtastning af karakteren i Digital Eksamens portalen: 30. juni. Datoen kan ikke ændres.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Seminaropgaven skal være udformet på dansk ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.

Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer  er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Ordinær eksamen:

Deadline endelig seminar opgave: 20. december 2024 kl. 10:00/3. juni 2025 kl. 10:00

 

Eksamens information:

Seminaropgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen, hvor yderligere information kan findes fra midt i semesteret.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen:

Reeksamensformen er en seminaropgave med synopsis.

 

Eksamens information:

Opgaven skal uploades i Digital Eksamens portalen.

 

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

De studerende bliver bedømt efter tre kriterier, som er struktur, indhold / analyse og anvendelse. Struktur handler om hvor godt argumentationen er gennemført igennem paperet. Indhold / analyse handler om hvor dybt teori og data er analyseret – dette er den traditionelle opfattelse af ”academic rigor”. Slutteligt handler anvendelse om, i hvor høj grad den studerende er i stand til at analysere et ”real life” problem, og anvende strategiske modeller til at løse dette problem på en konkret og relevant måde for praktikeren.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08348U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Skema: Se "Bemærkninger".
Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Kapacitet
Ubegrænset. Studerende inddeles på hold senere efter nærmere aftale med kursusansvarlig.
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikkel Godt Gregersen   (21-716d6f6f6970326b736878326b76696b69767769724469677372326f7932686f)
Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students