Seminar: Økonomisk og social ulighed

Kursusindhold

Formålet med det økonomiske seminar er at give den studerende mulighed for at arbejde med og analysere den måde som den økonomiske og sociale ulighed viser sig på i det danske samfund, og at diskutere og forholde sig til politiske målsætninger og indsatser, der har til formål at reducere uligheden, herunder at diskutere omfanget af og i hvilken udstrækning ulighed er en væsentlig udfordring i Danmark. Økonomisk og social ulighed i internationalt komparativt perspektiv kan også indgå.

Økonomisk og Social ulighed er et centralt tema såvel inden for samfundsvidenskaberne som i den samfundsøkonomiske debat. På det seneste har Thomas Piketty’s bestseller ’Capital in the Twenty-First Century’ skabt fornyet interesse om emnet. Ulighed kan være økonomisk ulighed i samfundet generelt, indkomstulighed mellem forskellige grupper i befolkningen fx unge og ældre eller kvinder og mænd. Social ulighed kan være ulighed i mulighederne for at klare sig godt i uddannelsessystemet fx mellem børn og unge fra hjem, hvor forældrene har en god kompetencegivende uddannelse – og børn og unge fra hjem, hvor forældrene ikke har en kompetencegivende uddannelse. Social ulighed kan også være uligheder på arbejdsmarkedet fx ulighed i arbejdsmiljøbelastninger mellem forskellige erhvervsgrupper, og det kan være ulighed i sundhed hvor såvel sygdomme som middellevetid mv. er socialt skævt fordelt. Emner inden for øvelsens område kan som allerede nævnt være:

 • Indkomstulighed
 • Ulighed i uddannelseschancer
 • Forskellige former for ulighed på arbejdsmarkedet fx indkomstulighed, ulighed i relation til arbejdsløshedsrisiko og ulighed i arbejdsmiljøbelastninger
 • Social ulighed i sundhed.
Engelsk titel

Seminar: Economic and Social Inequality

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen samt at kunne:

Viden:

 • Vise kendskab til og forståelse for økonomisk og social ulighed generelt og på udvalgte områder.
 • Vise kendskab til og forståelse af økonomisk og social ulighed indenfor det eller de områder, der særligt arbejdes med.

Færdigheder:

 • Kunne identificerer og formulerer et klart mål med tilhørende problemer for seminaret.
 • Kunne udvælge relevant litteratur og eventuelt også data til en analyse af økonomisk og social ulighed på et udvalgt område.
 • Kunne anvende økonomiske begreber og modeller i analysen af økonomisk og social ulighed.
 • Kunne basere analyser på relevant og tilstrækkelig empiri.
 • Kunne sammenfatte hver analyse i en klare delkonklusion.

 

Kompetencer:

 • Bedømme og diskuterer et givet områdes nuværende og fremtidige udfordringer mht. økonomisk og/eller social ulihed.
 • Bedømme og diskuterer handlemulighederne i relation til uligheds-udfordringerne på et givet område
 • Udvikle strategier for opnåelsen af større lighed på et givet område

 

Suppleret af overordnet målbeskrivelse for seminarer som fremgår af fagstudieordningen

I løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Før præsentationerne skal din næsten færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i Digitale Eksamensportalen til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

Den økonomiske ulighed behandles i Thomas Piketty’ ’Capital in the Twenty-First Century og ’Capital and Ideology’. I Niels Ploug (red): Økonomisk Ulighed i Danmark analyseres nogle af Pikkety’s problemstillinger i en dansk sammenhæng. En introduktion til en række af de problemstillinger, som man kan beskæftige sig omkring social ulighed findes i Niels Ploug (red): Social arv og Social Ulighed, Hans Reitzels forlag 2017, mens en introduktion på engelsk til en større række temaer indenfor problemfeltet findes i Grusky (ed): Social Stratification, 1994. En analyse af udviklingen i levevilkår og social ulighed i  Danmark findes i Danmarks Statistiks levekårsrapport, fra 2012, mens en analyse af den stigende sociale ulighed internationalt med fokus på politikker til at imødegå denne udvikling findes i OECD publikationen fra 2011 ’Divided we stand – why inequality keeps rising’.

Grundlæggende teoretisk og empirisk viden om forhold, der har betydning for den måde social ulighed udvikler sig på i et moderne samfund. Det kan være generel viden om udviklingen i den sociale ulighed i Danmark i de seneste 10-20 år; viden om betydningen af indretningen af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for den sociale ulighed; teoretisk viden om forhold, kræfter og samspil i samfundet, der påvirker udviklingen af den sociale ulighed og den enkeltes muligheder for at klare sig i et moderne samfund.

Det kan være en fordel, men er ikke en forudsætning, at have fulgt faget "Economic Sociology" på KA uddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, eller lignende.

BA i Økonomi eller lignende.

• Kick-off møde:
4. september kl. 15:15-17

• Ekstra møder/​introducerende undervisning/vejledning:
11. september 15:15-17

• Frist for aflevering af aftalepapir/​projektbeskrivelse: Senest 1. oktober kl. 10.00.
1.10 kl. 10

• Frist for upload af seminar-opgave i Digital eksamen: Senest en uge før præsentationerne. Aftales

• Præsentationer: I perioden 1. - 21. november. Aftales

• Fælles eksamensdato for alle seminarer: 20. december kl. 10.00. Eksamensdatoen kan ikke ændres.

*OBS: Følgende tidsblokke overholdes:
• 1-times møder/undervisning: 12.15-13.00 eller efter kl 17.

• 2-timers møder/undervisning: 8.15-10.00, 10.15-12.00, 13.15-15.00, 15.15-17.00 etc

• 3-timers møder/undervisning: 10.15-13.00, 12.15-15.00, 15.15-18.00.

• 4 timer eller mere placeres hen over 2+2 timers blokke, 2+3 timers blokke etc. begyndende kl 8.00 eller 10.00

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Prøveformsdetaljer
En seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
__
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter, som beskrevet i   kandidatstudieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer, er påkrævet for at kunne deltage i eksamen.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Fælles eksamensdato for alle seminarer: 20. december kl. 10.00. Eksamensdatoen kan ikke ændres.
 

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. I særlige tilfælde besluttet af Instituttet, kan eksamen ændres til en anden dato og et andet tidspunkt end oplyst.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Reeksamen:

Reeksamensformen er en seminaropgave med synopsis.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i kandidatstudieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKK08068U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Skema og lokaler: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Kapacitet
2 hold med, 20 studerende på hver
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Ploug   (18-716c686f76316d786f6c647131736f72786a4368667271316e7831676e)
Underviser

Niels Ploug (niels.julian.ploug@econ.ku.dk; npl@dst.dk)

Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students