Økonomi i Samfundet

Kursusindhold

Faget introducerer en række store samfundsspørgsmål og giver via konkrete eksempler de studerende et indblik i, hvordan økonomisk forskning bidrager til at besvare disse spørgsmål. Spørgsmålene vil fokusere på problemstillinger inden for emner som fx ulighed, klimaforandringer, globalisering og finanskrise.

 

Fokus er på empirisk analyse og metode, altså på hvordan økonomer anvender data til at belyse samfundsrelevante problemstillinger.

 

De empiriske analyser giver anledning til refleksioner over økonomifagets rolle i samfundet og økonomisk teori og metodes muligheder og begrænsninger. Økonomisk teori og metodes rødder i andre videnskabelige fag berøres også.

 

Kurset komplementerer de øvrige fag på 1. semester af økonomistudiet, herunder særligt Økonomiske Principper og Samfundsbeskrivelse. Kurset adskiller sig fra disse fag ved dels at tage udgangspunkt i konkrete samfundsrelevante spørgsmål, dels ved at fokusere på anvendelsen af data og empiriske metoder til at afdække kausale sammenhænge.

Engelsk titel

Economics in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå bredden i de samfundsmæssige problemstillinger, økonomer arbejder med
 • Forstå forskellen mellem statistisk korrelation og kausalitet
 • Forklare grundlæggende og meget anvendte metoder til dataanalyse, herunder eksperimentelle- og kvasieksperimentelle metoder, på et intuitivt niveau
 • Reflektere over en empirisk analyses styrker, svagheder og implikationer

 

Færdigheder:

 • Identificere og formulere et konkret samfundsøkonomisk spørgsmål
 • Anvende simple metoder til at arbejde med data og anvende dem til at belyse konkrete problemstillinger
 • Præsentere og diskutere en samfundsøkonomisk problemstilling i sammenhængende, struktureret skriftlig form

 

Kompetencer:

 • Reflektere over og formidle økonomifagets bidrag til at adressere vigtige samfundsudfordringer
 • Anvende den tilegnede viden og de opnåede færdigheder til at behandle nye problemstillinger inden for samfundsvidenskab

Undervisningen består af forelæsninger og holdundervisning.

Forelæsningerne vil introducere de studerende for udvalgte emner. Udgangspunktet vil altid være et bestemt samfundsøkonomisk spørgsmål (vedrørende fx ulighed eller klimaforandringer) samt konkrete eksempler på forskning, som via empirisk analyse adresserer dette spørgsmål. Fokus er på at formidle intuitionen bag den empiriske metode og baggrunden for valget af denne.

Til holdundervisningen arbejder de studerende aktivt med:
1) Uddybende spørgsmål til de emner, der gennemgås til forelæsningerne.
2) Obligatoriske opgaver, som skal afleveres til holdunderviseren i løbet af semesteret. Opgaverne tager udgangspunkt i et udleveret datasæt, som de studerende skal bruge til at belyse en bestemt problemstilling. Slutproduktet for hver opgave er en essay, hvor de studerende skal forklare og motivere problemstillingen, beskrive den analytiske metode og fortolke samt skriftligt præsentere de opnåede resultater.
3) Peer-feedback: Efter aflevering af hver obligatoriske opgave skal hver studerende give peer feedback til de andre studerendes obligatoriske opgaver.

Undervisningsmaterialet vil bestå af udvalgte fagøkonomiske artikler, slides mm.

Ingen ud over de formelle adgangskrav.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2022:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2023:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20.
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21.

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At på første semester fordeles de studerende på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på quizzer og andre aktiviteter som, de studerende udfører i forelæsningerne.

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen.

De studerende giver hinanden skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Portfolio, 6 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en skriftlig hjemmeopgave bestående af to dele:
Del 1: Genaflevering af 1 ud af de 2 obligatoriske opgaver fra kurset. Den studerende kan inden eksamens påbegyndelse revidere opgaverne på baggrund af den modtagne feedback. Revisionen kan udføres individuelt eller i gruppen. Det annonceres på eksamensdagen, hvilken en af de to obligatoriske opgaver skal afleveres.
Del 2: En ny 6 timers tag-hjemopgave, som skal løses individuelt.

Vær opmærksom på at:
• Plagieringsreglerne til en hver tid skal overholdes.
• Regler for skrivning af opgaver i grupper jf. studieordningen og studieinformationssiderne skal overholdes (vedr del 1).
• Begge eksamensdele skal oploades i Digital Eksamen i een samlet fil af hver studerende.

Prøveformsdetaljer kan løbende blive opdateret.
__
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen skal den studerende løbende gennem kurset

 • aflevere 2 ud af 2 obligatoriske opgaver til peer feedback,
 • individuelt give skriftlig peer feedback efter specifikke kriterier til mindst én anden gruppe pr opgave (dvs. mindst 2 opgaver i alt).
 • have godkendt hver peer feedback af holdunderviseren.

 

Vær opmærksom på at:

 • Holdunderviserne og evt forelæserne kan kontrollere opgaverne, hvis nødvendigt.
 • Opgaverne kan skrives individuelt eller i grupper.
 • Reglerne for plagiering og for skrivning af opgaver i gruppe jf.  studieordningen og studieinformationssiderne skal overholdes.
 • Opgaverne indgår i portfolio-eksamen.

 

Krav til indstilling til eksamen kan blive yderligere opdateret.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI-værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Eksamensdatoerne findes her:  Eksamener – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Mundtlig reeksamen i 20 min. uden forberedelse og uden hjælpemidler.

 

Forudsætning for at gå til reeksamen:

For at blive indstillet til eksamen skal den studerende løbende gennem kurset - aflevere 2 ud af 2 obligatoriske opgaver til peer feedback, 

- individuelt give skriftlig peer feedback efter specifikke kriterier til mindst én anden gruppe pr opgave (dvs. mindst 2 opgaver i alt). 

- have godkendt hver peer feedback af holdunderviseren. En af de to opgaver skal genindleveres før den mundtlige eksamen

 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20032U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om foråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Graugaard Olsen   (3-7d777f5075737f7e3e7b853e747b)
 • Asger Lau Andersen   (18-6f817573803c7a6f833c6f7c72738081737c4e73717d7c3c79833c7279)
Underviser

Forelæser: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere: Se skema

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 07-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students