Erhvervsøkonomi

Kursusindhold

Der er tale om det indledende kursus i erhvervsøkonomi. Kurset er funderet i en forståelse af virksomheden, dens handlinger og den samfundsmæssige kontekst ud fra økonomisk teori.

 
Alle emner vil kunne suppleres med videregående fag. Kurset er af praktisk betydning for alle økonomistuderende ved at give et stærkt udgangspunkt for at tage videregående erhvervsøkonomiske fag og for at forstå virksomhedens rolle i samfundsøkonomiske udfordringer. For studerende, der ikke har økonomistudiet som hovedstudium, giver faget et godt udgangspunkt for at arbejde i erhvervslivet.

Kurset er funderet i og supplerer undervisningen i økonomiske principper. 

Kurset omhandler regnskabers opstilling og funktion, regnskabsanalyse, investeringsteori, finansieringsteori og en virksomhedens interne og eksterne bæredygtighed.

Undervisningen inkluderer en række opgaver og praktisk træning i regnearksprogrammet Excel.

 

Engelsk titel

Business Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

 

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

(Financielt regnskab)

 • Redegøre for den økonomiske baggrund for regnskaber og revision samt for begrebet corporate governance
 • Forklare begrebet asymmetrisk information og forstå dets sammenhæng med corporate governance (Dette punkt udgår i F22 pensummet)
 • Beskrive årsregnskabets hoveddele, herunder balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse mv.,
 • Forstå og forklare regnskabsdelenes indbyrdes relation samt deres bestanddele, inkl. aktiver, passiver, fremmed- og egenkapital, indtægter og udgifter og øvrige normalt forekommende poster på et regnskab
 • Redegøre for virksomhedens basisaktiviteter (finansiering, investering og drift), og for hvorledes disse aktiviteter kan monitoreres via analyser af årsregnskabet
 • Forklare antagelser og principper i regnskabsvæsenet, herunder matching-princippet og principperne for indregning af indkomst
 • Forklare forskellen mellem forskellige værdibegreber, herunder markedsværdi, økonomisk værdi og regnskabsmæssig værdi
 • Forklare principperne for værdisætning af elementerne på virksomhedens balance, herunder nutidsværdi og anskaffelsespris
 • Forklare principperne i bogføringen og i processen, der fører fra bogføring til årsregnskab
 • Beskrive betydningen af samt styrker og svagheder ved de vigtigste finansielle nøgletal, herunder egenkapitalens forrentning, aktivernes omløbshastighed, finansiel gearing
 • Beskrive en virksomheds ”value drivers” og forklare ideen bag dekomponeringen af egenkapitalens forrentning

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Beskrive årsager til at investere samt forklare basale koncepter i investering og finansiering, herunder afkast, kapitalgevinst, risiko og risikopræmier og måling heraf
 • Forklare kriterier for beslutninger om anlægsinvesteringer, herunder kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid, samt deres styrker og svagheder og indbyrdes sammenhæng
 • Forklare forskellen mellem forskelle låntyper, herunder annuitets-, serie- og stående lån.
 • Forklare de basale principper bag obligationsbaserede lån, herunder sammenhængen mellem obligationskurser og effektiv rente
 • Forstå og beskrive den elementære porteføljeteori, herunder dokumentere forståelse af diversifikationsprincippet for finansielle aktiver baseret på begreberne korrelation og kovarians
 • Forstå teorier om prisfastsættelse af finansielle aktiver, herunder CAPM
 • Forstå for indholdet i teorien om efficiente markeder og dens implikationer

 

(Bæredygtigheds Mini Temaer)

 • Analysere virksomhedens formål i både normativ og positiv betydning.
 • Forstå sammenhængen mellem virksomhedens finansielle regnskab og virksomhedens bæredygtighedsregnskab (sustainability statement).
 • Med udgangspunkt i det finansielle regnskab, kunne udvide dette til at inkludere virksomhedens påvirkning af stakeholders.
 • Forklare hvad forskellige typer ejerskab betyder for virksomhedens drift.
 • Forklare ledelsens roller og forskellige typer ledelses modeller.
 • Forklare og give eksempler på virksomheders eksterne og interne bæredygtighed.
 • Forstå hvordan virksomhedens arbejdsmiljø kan analyseres f.eks. gennem ansattes fravær og mentale sundhed.
 • Forstå og forklare hvordan COVID19 har påvirket virksomheder i Danmark og hvordan regeringens hjælpepakker har virket.

 

Færdigheder:

(Financielt Regnskab)

 • Udføre de bogføringsmæssige skridt fra bogføring af simple transaktioner til opskrivning af det endelige årsregnskab
 • Beregne finansielle nøgletal på baggrund af information hentet i et årsregnskab
 • Dekomponere egenkapitalens forrentning på baggrund af information hentet i et årsregnskab
 • Inddrage Excel i løsningen af disse opgaver

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Beregne nutidsværdi og fremtidsværdi af betalinger og betalingsrækker, herunder annuiteter og perpetuiteter
 • Omskrive et investeringsproblem til et skema med årlige brutto- og nettobetalinger
 • Udføre beregningsgrundlaget for beslutninger om anlægsinvesteringer herunder beregne kapitalværdi, intern rentefod og tilbagebetalingstid
 • Vurdere følsomheden af investeringsbeslutninger over for antagelser om problemets parametre
 • Belyse hvorfor forskellige beslutningskriterier undertiden giver forskellige anbefalinger om investeringsbeslutninger
 • Beregne de samlede omkostninger, udtrykt ved den effektive rente, ved forskellige finansieringsformer, herunder obligationsbaserede lån
 • Benytte historiske afkastdata til at beregne mål for forventet afkast og risiko for enkelte værdipapirer samt for porteføljer af værdipapirer
 • Benytte historiske markedsdata til at beregne betaværdier for værdipapirer
 • Inddrage Excel, herunder funktionen Goal Seek,i løsningen af disse opgaver

 

(Bæredygtigheds Mini Temaer)

 • Analysere virksomhedens formål og forstå hvad det betyder for virksomhedens drift, ejerskabet og effekt på stakeholdere.
 • Kunne udvide det finansielle regnskab til et bæredygtighedsregnskab.
 • Analysere virksomheders ejerskab og ledelse.
 • Analysere sammenhængen mellem virksomhedsstruktur og intern bæredygtighed.

 

Kompetencer:

(Regnskab)

 • Give en kritisk vurdering af en virksomheds soliditet og rentabilitet ud fra regnskabsmæssige oplysninger og finansielle nøgletal
 • Vurdere i hvilken udstrækning forskelle eller ændringer i profitabilitet hidrører fra finansierings-, investerings- eller driftsbeslutninger via en dekomponering af egenkapitalens forrentning

 

(Investerings- og finansieringsteori)

 • Diskutere styrker og svagheder ved forskellige beslutningskriterier for anlægsinvesteringer
 • Anvende og diskutere teorien om efficiente markeder med henblik på at vurdere muligheden for, at investeringsstrategier kan skabe et overnormalt afkast

 

(Bæredygtigheds Mini Temaer)

 • Analysere en virksomheds interne og eksterne bæredygtighed
 • Analysere virksomhedens ejerskab og ledelse og forstå hvordan det påvirker virksomhedens drift og hvilke konsekvenser det har for forskellige typer af stakeholders.

 

Forelæsninger og holdundervisning.

 

Forår 2024:

Al undervsiningsmateriale til de tre første emner (Finanselt Regnskab, Investering og Finansiering) er samlet i kompendiet ”The Economics of the Firm”, 3rd edition, Wiley. Materiale til Bæredygtigheds Mini Temaer vil blive uploader til den relevant forelæsning i Absalon.

Det anbefales, at have fulgt fagene Matematik A og Økonomiske Principper A på Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Matematiske færdigheder svarende til adgangskravet på Bacheloruddannelsen i økonomi er en forudsætning, dvs A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse eller tilsvarende.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E23; [Navn på kursus]” eller “2200-F24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”


Bemærk venligst:
- At de studerende selv skal tilmelde sig kurset i selvbetjeningen.
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og kollektiv mundtlig feedback.  Forelæseren giver kollektiv mundtlig feedback på quiz-spørgsmål og opgaver, som de studerende udfører i forelæsningerne. De studerende giver hinanden feedback på korte øvelser, som de udfører i løbet af forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvor

- 3 ud af de 4 obligatoriske afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan deltage i eksamen.

Hjælpemidler

Skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige ITX-eksamen. Brug af excel er tilladt.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: 

Godkendt 3 ud af 4 afleveringsopgaver. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om efteråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Bennedsen   (4-7274676a456a68747333707a336970)
Underviser

Forelæsning: Se "Kursusansvarlige"

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 17-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students