Samfundsbeskrivelse B

Kursusindhold

Er Danmark rigere end Sverige? Hvad vil det overhovedet sige at være rigere – og hvordan skal vi måle det? Hvor kommer vores velstand fra, og hvad bruger vi den på? Og skal vi være bekymrede for at økonomiske kriser ødelægger vores velstand, eller har politikerne og Nationalbanken helt styr på det? Den slags spørgsmål taler vi om i samfundsbeskrivelse B.

 

At svare på disse spørgsmål kræver både forståelse for økonomisk teori, institutionelle rammer samt analyse, håndtering og fortolkning af relevante data. Sidstnævnte er kernen i Samfundsbeskrivelse.

 

Samfundsbeskrivelse er et indledende kursus på Økonomi. Kursets formål er at lære at besvare et økonomisk spørgsmål ved selvstændigt at finde, udvælge og bearbejde data, præsentere analyseresultaterne på en forståelig og overskuelig måde og fortolke resultaterne af egne analyser. Kurset sigter derudover på at give de studerende et indblik i, hvordan data er indsamlet og bearbejdet og hvilke fortolkningsmæssige problemer, det kan give anledning til. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten man kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor

 

Samfundsbeskrivelse B er anden del af det samlede kursus. Samfundsbeskrivelse B er delt op i tre dele. Første del handler om hvordan man måler og sammenligner velstand på tværs af lande (og dermed også om måling af inflation). Vi diskuterer måleproblemer i BNP-statistikken, samt tager konceptuelle diskussioner af hvorfor BNP ikke er et mål for hverken velstand eller velfærd, og om hvordan den slags så kan måles.  Anden del handler om måling af variablerne i økonomiens kredsløb med udgangspunkt i de ligninger de studerende stifter bekendtskab med i fx Økonomiske Principper B og Makroøkonomi 1 og 2. Her taler vi bl.a. om forbrug, investeringer, løn, produktivitet, udenrigshandel og udlandsgæld. Tredje del handler om konjunkturer og kriser, samt penge- og finanspolitiske tiltag til at imødegå dem. Endvidere vil vi komme ind på finanspolitisk holdbarhed. På tværs af alle tre temaer diskuteres på den aktuelle økonomiske situation samt økonomiske tendenser over det seneste halve århundrede.

Engelsk titel

Descriptive Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

 

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

 

Viden:

 • Vide hvordan centrale makroøkonomiske variabler som fx BNP, BNI, forbrug, import, eksport, investering, inflation osv. er defineret, hvordan de bliver målt i praksis, og i hvilke sammenhænge de er korrekte at anvende.
 • Kende det økonomiske kredsløb og for de centrale identiteter i Nationalregnskabet
 • Kende de pengepolitiske, finanspolitiske, og statsgældspolitiske virkemidler og hvordan de i praksis bliver brugt
 • Kende de centrale makroøkonomiske aktører og institutioners rolle, herunder fx Nationalbanken, ECB, Finansministeriet, EU, IMF, og WTO.
 • Kende Danmarks og Europas nyere makroøkonomiske historie samt udvalgte aktuelle emner dækket i forelæsningerne.

 

Færdigheder:

 • Kunne søge og udvælge makroøkonomiske data i Danmarks Statistiks statistikbank, samt i internationale databaser som fx EuroStat.
 • Kunne anvende en række konkrete beregningsmetoder, herunder fx beregning af prisindeks, adskillelse af pris og mængde i makroøkonomiske data, og adskillelse af økonomiske fluktuationer fra underliggende trends
 • Kunne formidle data og beregnede resultater klart og tydeligt i passende figurer og tabeller
 • Kunne inddrage viden om makroøkonomiske sammenhænge, økonomiske aktører og økonomisk politik til at forklare makroøkonomiske tendenser observeret i data.
 • Kunne udvælge relevante sammenligningslande eller brancher til brug i analyser af tendenser i et givent land eller en given branche

 

Kompetencer:

 • Kunne indsamle, udvælge, bearbejde, og præsentere relevante data med henblik på at belyse konkrete samfundsøkonomiske spørgsmål
 • Kunne inddrage viden og færdigheder om emnerne i kurset i en generel diskussion af aktuelle samfundsøkonomiske problemer og udfordringer.
 • Selvstændigt at kunne udarbejde en rapport om et samfundsøkonomisk spørgsmål, inklusiv dokumentation anvendte metoder og angivelse af de statistiske begreber, en passende opstilling af tabeller og figurer (i overensstemmelse med alle formkrav), samt formidling af rapportens resultater i et klart og forståeligt sprog.

Tage de nødvendige forbehold for definitoriske, konceptuelle, eller målemæssige udfordringer der kan være forbundet ved at anvende en given makroøkonomisk variabel i en given sammenhæng

Forelæsninger og øvelsestimer. Øvelsestimer består af gruppearbejde hvor de studerende selv arbejder med konkrete problemstillinger samt diskussioner i plenum.

 • Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier: Praktisk statistisk metode for økonomer. 4. udgave. Djøf forlag.
 • Per Ulstrup Johansen og Mikael Trier: Danmarks økonomi siden 1980. 21. udgave. Djøf forlag.
 • Morten Andreas Hjulsager: Nationalregnskabet. 6. udgave. Djøf forlag.
 • Hjarn von Zernichow Borberg og Robert Wederkinck: Penge, valuta og de finansielle markeder. Multivers.
 • Asger Mose Wingender: Produktion, produktivitet og velstand. Pensumnote, tilgængelig på Absalon.
 • Udvalgte aktuelle analyser og rapporter (fx fra Nationalbanken eller De Økonomiske Råd)
 • Slides fra forelæsningerne

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Bemærk venligst:
- At de studerende selv skal tilmelde sig kurset i selvbetjeningen.
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

I forelæsningerne anvendes det interaktive redskab Socrative, hvor de studerende kan få feedback på om de forstår, hvad der bliver forelæst om.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

4 ud af de 5 afleveringsopgaver skal være godkendt for, at den studerende kan deltage i eksamen. 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

med begrænset adgang til hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: 

Godkendt 4 ud af 5 afleveringsopgaver. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om efteråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Asger Mose Wingender   (3-66727c456a68747333707a336970)
Underviser

Forelæsning: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere: Se skema

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 08-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students