Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet er en større selvstændig, afsluttende opgave på bacheloruddannelsen i økonomi.

 

De studerende skal selvstændigt identificere en økonomisk problemstilling og analysere den ved hjælp af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelorstudiet i økonomi.

 

Regler og formkrav skal overholdes, og der lægges i bedømmelsen af bachelorprojektet vægt på en klar skriftlig fremstilling.

 

Bachelorprojektet kræver mere selvstændige studier og byder på flere frihedsgrader for den studerende end de gængse fag, hvor emnerne på forhånd er tilrettelagt af faglæreren. Arbejdsprocessen i forbindelse med projektet ligner dermed arbejdssituationer som de studerende kan forventes at møde efter endt uddannelse.

Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - på 3. år

The Danish BSc programme in Economics - at the 3rd year

Målbeskrivelse

Viden

 • Demonstrere viden om en selvvalgt økonomisk problemstilling, herunder viden tilvejebragt gennem selvstændig anvendelse af økonomisk teori og empiriske metoder.

 

Færdigheder

 • Udvælge, motivere og formulere en relevant økonomisk problemstilling, og sætte denne problemstilling ind i en bredere samfundsmæssig sammenhæng.
 • Analysere en konkret problemstilling gennem korrekt anvendelse af relevante teorier og metoder, herunder teorier og metoder den studerende har tilegnet sig under sin uddannelse såvel som teorier og metoder, den studerende har tilegnet sig i forbindelse med projektet.
 • Drage korrekte konklusioner baseret på økonomisk analyse, og tage forbehold for analysens eventuelle svagheder
 • Udvælge, beskrive og kritisk forholde sig til relevant statistik og faglitteratur.
 • Sammenfatte og beskrive en økonomisk analyse klart og tydeligt i en velstruktureret skriftlig rapport
 • Give en kort og præcis mundtligt præsentation af projektet

 

Kompetencer

 • Evnen til at planlægge og gennemføre en økonomisk analyse
 • Evnen til klart og præcist at formidle resultater fra en økonomisk analyse

Projektskrivning med vejledning.

Desuden består forløbet af to forelæsninger om skriftlig formidling samt en peer feedback øvelse. Deltagelse i feedback-øvelsen er et forudsætningskrav.

Et eller flere informationsmøder afholdes inden tilmelding skal foretages. Se studiesiderne for information om dette.

Emne og litteratur for bachelorprojektet er selvvalgt, men skal godkendes efter de regler, der er fastsat af studienævnet.

I forbindelse med undervisningsforløbet omkring skriftlig formidling tilknyttet bachelorprojektet skal de studerende læse:

Deirdre N Mccloskey: Economical Writing - Thirty-Five Rules for Clear and Persuasive Prose

Plan:
se KUnet for datoer for informationsmøde, tilmeldingsregler, formkrav mm:
https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​polit-ba/​Sider/​default.aspx -> "Bachelor projekt og andre projekter".

Tid og sted for forelæsningerne:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterår, F for forår med årstal først.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​/​​skema.ku.dk/​​ku2223/​​dk/​​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E22; [Navn på kursus]” eller “2200-F23; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 0,5 time
Prøveformsdetaljer
Til bachelorprojektet er knyttet en individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.

Formkrav mm kan ses i studieordningen og på KU siderne for bachelorprojektet.
Krav til indstilling til eksamen

Grundfagsforudsætningerne afhænger af det valgte emne, men det anbefales at skrive BA-opgaven som en afsluttende studieaktivitet på BA-delen.

 

Deltagelse i feedback-øvelsen er en forudsætning for at kunne deltage i eksamen.

Læs mere om krav i studieordningen og på KUnet.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til skrivning af projektet.

Til det mundtlige forsvar er det tilladt at medbringe sin projektopgave.

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Forudsætning for at gå til reeksamen: 

Deltagelse i peer-feedback øvelse. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af bacheloropgaven, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktions-nedsættelse, jf. Eksamensbekendtgørelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Projektarbejde
 • 407,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB08027U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Asger Mose Wingender   (3-65717b4469677372326f7932686f)
 • Thomas Markussen   (16-766a716f6375306f63746d77757567704267657170306d7730666d)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students