Økonomiske principper B

Kursusindhold

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomisk teori, som introduceres på første semester af studiet, samt makroøkonomisk teori, som introduceres på andet semester. Stort set al økonomisk teori har sin rod i mikro- eller makroteorien og ofte begge dele. Faget kan betragtes som en fortsættelse af Økonomiske Principper A.

 

Genstandsfeltet for makroteorien er den overordnede/samlede økonomi, dvs. fokus er på størrelser som den totale produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, det gennemsnitlige renteniveau, inflationen (dvs. de gennemsnitlige prisstigninger) mv.

 

Makroteorien søger at forklare, hvad der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på at kunne forudsige den fremtidige økonomiske udvikling samt at identificere mulighederne for at styre udviklingen via økonomisk politik.

 

I kurset behandles spørgsmål såsom:

 • Hvad bestemmer den samlede produktion, indkomst og beskæftigelse i samfundet, og hvorfor bliver produktionen for de fleste lande ved med at vokse over tid?
 • Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid (hvad er årsagen til konjunktursvingninger), og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik?
 • Hvis man kan øge produktionen via ekspansiv finanspolitik, hvorfor bliver man så ikke ved med at øge produktionen ad denne vej?
 • På arbejdsmarkedet er der personer, som er arbejdsløse, men som angiver at være villige til at arbejde. Hvordan kan det være, at "markedsmekanismen" ikke skaber fuld beskæftigelse for alle?
 • Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid, og hvorfor har nogle lande oplevet inflationsrater på fx. 100 pct. om måneden (også kaldet hyperinflation)?
 • Er underskud på betalingsbalancen et problem?
 • Hvad er penge, hvem styrer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker størrelsen af pengemængden økonomien?
 • Hvad er de økonomiske fordele og ulemper ved at indtræde i en økonomisk og monetær Union?
Engelsk titel

Principle of Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester


Studerende optaget på fuldtidsuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU

Bachelorprogrammet i sociologi


Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • Creditstuderende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå den grundlæggende makroteori og makroøkonomiens funktionsmåde.
 • Forstå og forklare makroøkonomiske begreber og problemstillinger.
 • Beskrive årsags-/​virknings-sammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse).

 

Færdigheder:

 • Udføre analyse af de teoretiske modeller (dels med grafiske teknikker dels med simple matematiske metoder) og inddrage simpel empiri til at vurdere modellernes evner til at beskrive virkeligheden.
 • Benytte en formel økonomisk model og anvende den til komparativt-statisk analyse.
 • Begrunde hvorvidt en analyse påkræver en beskrivelse ved hjælp af en kortsigts- eller langsigtsmodel for en lukket eller åben økonomi og i sidstnævnte tilfælde, om der skal modelleres fastkurspolitik eller flydende valutakurspolitik.
 • Præsentere og drøfte de økonomfaglige elementer i den pågældende problemstilling.

 

Kompetencer:

 • Omsætte brugen af de lærte modeller til simple analyser af faktuelle økonomiske problemstillinger. Eksempler herpå kan være effekten af reformer, der øger arbejdsudbuddet, betydningen af automatiske finanspolitiske stabilisatorer og udbudseffekter af offentlige udgifter.
 • Benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på så vel kort som langt sigt, i åbne så vel som i lukkede økonomier

 

Forelæsninger og holderundervisning. Der vil evt. være gruppearbejde i holdundervisningen.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Pensum

 • Primært baseret på bogen N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, International Edition, 11. udgave, Worth Publishers, New York (ISBN: 9781319466886 i Paperback) 2022. Følgende kapitler vil blive anvendt: Kap. 1-7, kap. 11-15 samt kap. 18. Herudover kan kap. 17 og kap. 19 blive inddraget, såfremt der bliver tid hertil. 
 • Linaa, Jesper Gregers & John Smidt: Vækst på kort og langt sigt, Samfundsøkonomen nr. 1 2014
 • På kursushjemmesiden i Absalon vil der blive uploadet nogle få sider om Baumol-Tobin-modellen og pengeefterspørgsel mere generelt.
 • Noten Kreiner, Michaelsen og Whitta-Jacobsen: Introduktion til Modelanalyse, 2007. Noten vil blive uploadet til kursushjemmesiden.
 • Noter: Jesper Linaa: Renteparitet og finanspolitik i IS-LM-modellen. Noten kan downloades fra Absalon.

Økonomiske Principper A samt Matematik A fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2023:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 50/51 (minus uge 42).

Forår 2024:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20.
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21.

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E23; [Navn på kursus]” eller “2200-F24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende selv skal tilmelde sig kurset i selvbetjeningen.
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere 3 obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes for at den studerende kan deltage i eksamen. 

Det er tilladt at løse hjemmeopgaverne i grupper, men alle skal aflevere individuelle besvarelser. Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf. studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

 

Forudsætninger for at gå til reeksamen: 

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere 3 obligatoriske hjemmeopgaver, som skal godkendes for at den studerende kan deltage i eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Herunder at den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler behersker fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, kan give overblik over betydningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt og kan opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB08002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om efteråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Gregers Linaa   (12-75707e7b707d397774796c6c4b706e7a79397680396f76)
Underviser

Forelæsning: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere: Se skema


Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 07-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students