Anvendt økonomisk modellering

Kursusindhold

Omsæt din viden fra makroøkonomisk teori til praktisk økonomisk modellering, og lær hvordan eksisterende økonomiske modeller anvendes til analyse i dag.

 

Anvendt økonomisk modellering omsætter teoretiske modeller fra bl.a. moderne makroøkonomisk teori til praktisk anvendelige computermodeller, der kan bruges på rigtig data. Du bliver sat ind i forskellige modeltyper og opnår indgående kendskab til, hvordan en model opbygges, valg af specifikke funktionsformer og disses betydning for empiriske egenskaber. Herudover bliver du i stand til selv at kode mindre økonomiske modeller op i computer-softwaret GAMS, kalibrere dem til data og foretage analyser af bl.a. politiske indgreb.

 

Endvidere vil du blive præsenteret for nogle allerede eksisterende økonomiske modeller, som bliver anvendt til analyse i dag. Du får kendskab til de generelle ligevægtsmodeller DREAM, MAKRO, REFORM og mikrosimulationsmodellen SMILE. Modellerne anvendes til at vurdere kvantitative konsekvenser af reformer af bl.a. finans-, arbejdsmarkeds-, handels-, miljø- og skattepolitik. DREAM er en strukturel model, som er benyttet til at beregne finanspolitisk holdbarhed og komme med kvantitative økonomiske konsekvenser af bl.a. en aldrende befolkning. REFORM benyttes af Finansministeriet til sektoranalyser af bl.a. selskabsskatteændringer og konkurrencevilkår. MAKRO skal overtage rollen som Finansministeriets primære regnemaskine til både konjunkturelle og strukturelle analyser og fremskrivninger af dansk økonomi. Endelig er SMILE en mikrosimuleringsmodel, der fremskriver den danske befolkning på individniveau. Modellen kan fx bruges til at vurdere fordelingseffekter af ændringer i regler for pensioner, indkomstbeskatning og overførselsindkomster.

Engelsk titel

Applied Economic Modelling

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag på 3. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

FAGET ERSTATTER Anvendte generelle ligevægtsmodeller (AØKA08051U og AØKA08104U).

Grundet pensum overlap er det ikke tilladt at deltage på "Anvendt økonomisk modellering" (AØKA08233U), hvis "Anvendte generelle ligevægtsmodeller" (AØKA08051U og AØKA08104U) er bestået.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Definere indholdet af de vigtige begreber i faget, som fx generel ligevægt, kalibrering, følsomhedsanalyser og finanspolitisk holdbarhed.
 • Redegøre for de vigtige elementer i fremgangsmåden, når man opbygger en generel ligevægtsmodel.
 • Redegøre for opbygningen af de modeller der berøres i pensum, deres resultater, hovedårsagerne til disse og beskrive konkrete eksempler på modellernes anvendelse i policy-sammenhæng.

 

Færdigheder:

 • Analysere kvantitative resultater foretaget på baggrund af opstillede modeller - herunder hvordan direkte effekter af stødet ét sted i modellen får konsekvenser andre steder i økonomien.
 • Vurdere centrale forudsætninger i typiske generelle ligevægtsmodeller samt modeller præsenteret i faget.
 • Debatere styrker og svagheder ved de forskellige modeller og modeltyper, der berøres i pensum.

 

Kompetencer:

 • Omsætte en teoretisk model til en anvendt model via programmering i GAMS.
 • Planlægge hvorledes en aktuel problemstilling kan belyses ved hjælp af anvendt økonomisk modellering.
 • Gennemføre en selvstændig kvantitativ analyse af en model programmeret i GAMS.

 

Holdundervisningens formål er at træne de studerende i anvendelse af modellerne i praksis. Øvelserne sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at udarbejde et GAMS-program - samt sætte sig ind i et allerede eksisterende program. I forelæsningerne gennemgås modellernes principielle opbygning.

 • Andersen, M. & P. Schou (2006): DREAM Documentation 2006.
 • Petersen, T.W. (1998): "Introduktion til CGE-modeller". Economic Modelling Working Paper Series 1998:3. Danmarks Statistik. (34 sider). www.dreammodel.dk.
 • Stephensen, P. (2016) Noter til CGE-modellering. Kan downloades løbende på Absalon. (appendix ikke pensum)
 • Stephensen, P. (2016) Noter om DREAM I & II. Kan downloades på Absalon.
 • Stephensen, P., J. Ejarque, G. Høegh og M. Bonde (udgives senere) MAKRO Documentation 2019
 • Stephensen, P., G. Høegh og P. Bache (2014) REFORM-modellen. DREAM-arbejdspapir.
 • Stephensen, P. og Bøge Jensen, R (2016) Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model. DREAM-arbejdspapir.
 • Stephensen, P. og T. Markeprand (udgives senere) Oversigt over SMILE
 • Shoven, J. B. & J. Whalley (1992): ”Applying General Equilibrium”

Mikro- og makroøkonomi svarende til fagene "Mikroøkonomi I", "Mikroøkonomi II", "Makroøkonomi I" og "Makroøkonomi II" på Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet.

Det anbefales, at "Macroeconomics III" fra Studierne i Økonomi på Københavns Universitet (eller lignende) er læst før eller læses som minimum sideløbende med "Anvendt økonomisk modellering".

Det en fordel at have lyst til at arbejde med programmering, da det er en væsentlig del af kurset.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for efterår.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2425/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E24; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel skriftlig feedback på deres obligatoriske opgaver og mundtlig kollektiv feedback i holdundervisningen. 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback i forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timers
Prøveformsdetaljer
Individuel tag-hjem-eksamen.

De studerende må gruppevist arbejde sammen om selve kodningen. Det skal angives i opgaven, hvem de har arbejdet sammen med om kodningen. Besvarelserne skal dog udarbejdes og afleveres individuelt.

Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

For at den studerende kan deltage i eksamen skal den studerende løbende over semesteret og til de angivne frister:

 • Aflevere samt have godkendt 4 obligatoriske afleveringsopgaver.
Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Brug af AI-værktøjer er tilladt. Du skal forklare, hvordan du har brugt værktøjerne. Når tekst udelukkende eller primært er genereret af et AI-værktøj, skal værktøjet citeres som en kilde.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.
Ved den mundtlige reeksamen kan der anvendes ekstern censur.
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen og med 20 minutters forberedelse.

Uden hjælpemidler. 

Ekstern censur. 

 

Forudsætning for at gå til reeksamen: 

- Aflevere samt have godkendt 4 obligatoriske afleveringsopgaver.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter ”12” skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at den studerende udtømmende opfylder fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08233U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse (åbent universitet) se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Stephensen   (4-7878777b486d6b777636737d366c73)
Underviser

Forelæser: Se kursusansvarlig

Hold 1: Andreas Østergård Iversen

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 17-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students