Summerschool 2024 + 2025: Videregående statistik

Kursusindhold

Kurset fokuserer på de praktiske dele af emnekredsene. Det betyder, at de matematiske udledninger bag metoderne kun sporadisk berøres, mens de praktiske aspekter prioriteres højt:

 

 • Praktisk Regressionsanalyse: Indflydelsesrige observationer, Logistisk regression, Fortolkninger af den fundne model. 
 • Stikprøver: Bedømmelse af usikkerhed, Opvejning, Fortolkning af resultater, Muligheder for videre analyse.
 • Korrelationsanalyse: Korrelationskoefficient, Principal komponenter, Todimensionale værdikort.
 • Imputation: Metoder til udfyldning af manglende observationer i et datasæt.

 

I undervisningen anvendes datasæt om økonomi, sociologi og samfundsforhold. Disse datasæt, der opdateres og eventuelt udskiftes år for år,  kan indeholde få observationer, men kan også have karakter af "big data". Som eksempler kan nævnes:

 • Datasæt der beskriver forhold i europæiske storbyer, i alle danske sogne eller lignende.
 • PISA datasættet, der udover data om skoleelevers faglige kompetencer indeholder et væld at socioøkonomiske oplysninger.
 • Datasættet European Social Survey, ESS, der beskriver og sammenholder sociologiske forhold i de europæiske lande.
 • Arbejdsmiljø og helbred, som stikprøver på ca. 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år.
Engelsk titel

Summerschool 2024 + 2025: Advanced Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag som sommerskole (efter 4. semester)
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag som sommerskole

 

Kurset er åbent for:

 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet
Målbeskrivelse

Efter afsluttet kursus forventes den studerende at kunne

 

Viden:

 • Viden om betydningen af de enkelte datapunkter i den lineære regressionsmodel og i den logistiske regressionsmodel
 • Kendskab til robust regressionsanalyse
 • Et indledende kendskab til faktormodeller; specielt med henblik på værdikort
 • Et indledende kendskab til beregning af stikprøveusikkerhed
 • Indsigt i problemstillingerne omkring imputation af manglede observationer
 • Kendskab til SAS herunder til procedurerne for de statistiske modeller og metoder i kurset

 

Færdigheder:

 • Vurdere enkeltobservationers indflydelse på regressionsanalysers resultater
 • Udføre en robust regressionsanalyse
 • Vurdere usikkerheden i simple stikprøveanalyser og til at rette eventuelle skævheder
 • Konstruere et værdikort
 • Udfylde manglende observationer i et datasæt og til at vurdere konsekvenserne heraf
 • Anvende udvalgte SAS-procedurer

 

Kompetencer:

 • Læse videnskabelig litteratur, der bygger på indsamlede stikprøver eller multipel lineær regression
 • Anvende stikprøver og den multiple regressionsmodel, så den studerende efter kurset kan samarbejde med andre faggrupper, herunder statistikere
 • Analysere data selvstændigt
 • Relatere resultaterne til den virkelighed, data stammer fra.

 

Kurset sætter deltageren i stand til at udføre en statistisk analyse i praksis med specielt fokus på at kunne fortolke analysens resultater ind i en faglig sammenhæng og til at vurdere kvaliteten og validiteten af de anvendte observationer.

På sommerskolen vil undervisningen bestå af forelæsninger, der mest består af praktisk gennemgang af metoderne og holdundervisning med opgaveregning på egen medbragt PC.
Hertil kommer et begrænset hjemmearbejde, der med fordel kan foregå i forlængelse af holdundervisningen. Kurset svarer til to ugers fuldtidsstudium.

Restriktioner ved en pandemi etc.:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning f.eks. grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studiebeskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Hovedpunkterne i pensum er uddrag lærebøgerne:

 • Anders Milhøj: Anvendt regressionsanalyse for Samfundsvidenskaberne, Akademisk Forlag

 • Anders Milhøj: Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv, Akademisk Forlag

 • Andersen, Feilberg, Jakobsen og Milhøj: Statistik med SAS Akademisk Forlag/Statistikforlaget

 

Alle bøger er for længst udsolgt fra forlaget, men er i stærkt revideret og opdateret form stillet til rådighed på kursets Absalonside. Hertil kommer en lang række noter.

Kurset bygger videre på et grundlæggende statistikkursus, fx "Sandsynlighedsteori og Statistik" og Økonometri I på Bachelorstudiet i Økonomi, Københavns Universitet.
Studerende på 3. semester i foråret 2023 (vinterstarterne) bedes kontakte deres forelæser i Sandsynlighedsteori vedr information om de anbefalede forudsætninger til Sandsynlighedsteori og Økonometri I.

For deltagere fra andre studier kræves et grundlæggende teoretisk statistikkursus samt matematik på A niveau fra gymnasiet.

SAS-Introduktion:
Før sommerskolens start afholdes en SAS-introduktion på 3 timer
Der gives en kort gennemgang (indføring og/eller genopfriskning) af programpakken SAS, som anvendes på sommerskolen samt der gives hjælp til installation af SAS på egen medbragt PC. Der er ikke mødepligt til SAS-introduktionen. Introduktionen streames og optagede videoer lægges efterfølgende i Absalon rummet

I forlængelse af ovenstående introduktion stilles en opgave, der skal afleveres ultimo juni 2024.
Opgaven bliver rettet før selve undervisningens start i juli.
Se nærmere information på http:/​/​web.econ.ku.dk/​milhoj/​

TIDSPLAN:
Tirsdag d. 9. juli: Forelæsning kl 9-16.30
Onsdag d. 10. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Torsdag d. 11. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Fredag d. 12. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30
Ugen d 15. - 19. juli: Forelæsning kl 9-12, Holdundervisning 13-16.30

Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side (link vises i marts/april).

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2324/​dk/​index.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-B5-5F23; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At underviserne opdeler de studerende i hold og informerer om holdfordelingen i Absalon eller ved den første forelæsning.
- At forelæsninger kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Evalueringsformen er aktiv undervisningsdeltagelse dokumenteret med tilstedeværelse både ved forelæsninger og til holdundervisningen samt aflevering af opgaver hver dag startende med SAS-introduktionsopgaven før kursusstart.

To opgaver på sommerskolen og SAS-introduktionsopgaven rettes med skriftlig tilbagemelding, mens de øvrige stikprøvekontrolleres.

Tilstedeværelsen dokumenteres ved underskrifter, men begrundet fravær, fx pga kortvarig sygdom eller deltagelse i begravelse, kan naturligvis godtages.
____
Krav til indstilling til eksamen

Der er mødepligt og krav om aktiv deltagelse til alle dele af sommerskolen, med undtagelse af SAS-introduktionen før sommerskolens kursusstart.

__

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
_
Eksamensperiode

Sommerskolens varighed.

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret. 

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

__

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

 

Der er mødepligt og krav om aktiv deltagelse til alle dele af
sommerskolen, med undtagelse af SAS-introduktionen før
sommerskolens kursusstart.

___

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå karakteren "Bestået" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Dette foregår på dette kursus ved overvågning af opgaveregningen, så det sikres at den studerende som minimum:

 • Kan gennemføre en regressionsanalyse og en vurdering af en stikprøveindsamling uden væsentlige fejl.
 • Fortolke resultaterne i forhold til emnefeltet, dvs. den virkelige verden.
 • Beskrive fremgangsmåden klart og tydeligt.

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 31,5
 • Holdundervisning
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 142,5
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08178U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 blok

Placering
Sommer
Sommeskole 2024:
8. - 21. juli 2024
Samt én SAS-introduktion inden kursusstart.
__

Sommerskole 2024:
12/6 OG 9-19/7 2024

__

Sommerskole 2025:
TBA
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og sommerskole se Uddannelser på Økonomisk Insitut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
__
Kapacitet
300
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anders Milhøj   (13-4d7a70717e7f3a597578747b764c716f7b7a3a77813a7077)
 • Hans Bay   (8-6f68757a35696880476c6a767535727c356b72)
Underviser

Se: Kursusansvarlige.

Gemt den 08-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students