Økonomisk historie

Kursusindhold

De store spørgsmål inden for økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”? ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

 

Faget introducerer til økonomisk historie og faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

 

Indsigterne fra kurset er særligt relevante som baggrundsviden i efterfølgende kurser og i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid inden for det makroøkonomiske område, herunder udviklingsøkonomi.

 

Faget træner desuden de studerende i effektivt at kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus for studerende på 4. semester af 2015-studieordningen.

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk kursus for studerende på 3. år af 2020-studieordningen.

Kurset er åbent for:

 • Udvekslings- og gæstestuderende fra udlandet
 • studerende fra danske universiteter
 • Studerende fra Åbent Universitet

 

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund fra et økonomisk perspektiv.
 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.
 • Besidde viden om hvordan relevante data er tilvejebragt, samt kendskab til kritik af disse data såvel som kendskab til kritik af den teori data taler til.
 • Besidde viden om centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.
 • Besidde viden om forskellige drivkræfter bag den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.
 • Være bekendt med historisk narrativ som metode til at forstå økonomiske hændelser.

 

Færdigheder:

 • Analysere den førindustrielle æra samt industrialiseringsprocessen vha. økonomisk teori.
 • Anvende økonometrisk metode til at teste rivaliserende teorier.

 

Kompetencer:

 • Anvende teoretisk og empirisk metode til at belyse konkrete historiske problemstillinger økonomisk.
 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af historiske økonomiske data.
 • Forholde sig kritisk til teorier om økonomisk historie.
 • Effektivt trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne.

Forelæsninger og holdundervisning.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I og Økonometri I fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Samt OLS estimation og Instrument variabel estimation.

Lektionsplan:

Efterår:
Undervisningen forløber i uge 36 til 50 med 2 timers forelæsninger 1 til 2 gange om ugen.
Holdundervisning forløber fra uge 37 til 49/50 med 2 timer hver anden uge (i alt 7 gange).

Forår:
3 timers forelæsninger 1 gang om ugen fra uge 6 til 20.
2 timers holdundervisning hver anden uge i 7 uger, i perioden uge 7/8 til ca 21.

ksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver individuel skriftlig feedback på de studerendes afleveringsopgaver (fokusopgaver) og giver kollektiv eller individuel mundtlig feedback på de fokusopgaver, de studerende beder om feedback på. Til forelæsningerne præsenterer forelæseren løsninger på fokusopgaverne.

Ved forelæsninger gives løbende mundtlig feedback til hele holdet på de studerendes forståelse af pensum som afdækkes med quiz spørgsmål eller diskussioner.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.
Individuel bunden skriftlig stedprøve.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal løbende over semesteret og til de angivne frister aflevere obligatoriske hjemmeopgaver, hvoraf

- 7 ud af ca 10-11 afleveringsopgaver skal være godkendt for at den studerende kan gå til eksamen.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensoplysninger:

Flere informationer oplyses i Digital Eksamen midt i semesteret.

Find eksamensplanen her

Læs om eksamensregler, hjælpemidler, eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  Bachelor i økonomi.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af kursets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne Sofie Beck Knudsen   (4-66786770456a68747333707a336970)
  Forår
 • Carl-Johan Lars Dalgaard   (19-6563746e306c716a63703066636e69636374664267657170306d7730666d)
  Efterår
Underviser

Forelæser: Se 'Kursusansvarlige'

Holdundervisere: se skema

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 07-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students