KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Pneumatologi og ekklesiologi: Ånd og kirke/frihed og fællesskab

Kursusindhold

Pneumatologi og ekklesiologi: Ånd og kirke/frihed og fællesskab

Hvem er Helligånden? Hvad virker den i vores liv? Hvor kommer den fra og hvad skal det blive til? Og hvad har det med kirke at gøre? Og med vores samfund? Hvor præcist kan vi identificere Helligånden i vores egen tid? I vores kontekster og egne liv?

På dette kernefagskursus skal vi studere opfattelser af Ånd og kirke fra 1) oldkirken, hvor vores fokus vil være på Augustin, 2) fra reformationen, hvor vi skal læse Luther, 3) det 20. århundrede, hvor vi skal læse efter-dialektiske teologer og 4) vores egen tid, hvor vi skal udfordrer den klassiske ekklesiologi kontekstuelt efter nærmere ønsker fra holdets studerende, dvs. fx med fokus på sundhed og diagnoser, krop og psykologi, seksualitet og politik. 

Undervejs skal vi skelne mellem emnerne Helligånd, ånd, sakramenter, embede, kirke og samfund samt fuldendelse og vi skal undersøge, hvordan disse emner hænger i sammen ifølge forskellige opfattelser og med henblik på, hvordan man kan fremstille en sammenhængende luthersk kirkelære i dag.

Det er i nyere tid ikke sjældent blevet hævdet, at den danske folkekirke har et spirituelt underskud ikke mindst i sammenligning med fortidige kirker eller andre konfessioner. Det er også blevet hævdet, at pneumatologien er et underudviklet dogmatisk emne. Vi skal se på disse udsagn og spørge, hvad de drejer sig om? Dette gør vi ved på den ene side at genopfriske hovedtræk fra kristologi og soteriologi og på den anden dykke dybere ned i begreber som frelse, retfærdiggørelse, frihed, kærlighed, tro og håb. Til sidst må vi spørge kritisk, hvordan aktuelle kirker som institutioner befinder sig i grænsefeltet mellem usynlig og synlig kirke og kirkelæren samtidigt også nemt kan blive fanget mellem religionsfilosofi og praktisk teologi. Modvægten kan være en praktisk dogmatisk lære om Helligånden som den enkeltes frihed, kirkens troværdighed og samfundets omsorg. På dette kursus forsøger vi at tegne et kort, en vej og mange mål.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Pneumatology and Ecclesiology: Spirit and Church

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• avanceret viden om fagets terminologi,

• avanceret viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• færdigheder i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• færdigheder i stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger,

• færdigheder i dybdeborende undersøgelse, kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner,

• kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og gennemføre en selvstændig specialisering i et af dogmatikkens fagområder.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Opdateres med henblik på kursuslitteratur.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Stubbe T Kristensen   (3-717a7b477b6c767335727c356b72)
Underviser

Johanne ST Kristensen

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students