KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: ”Fremstillingen af apostlen Paulus i Apostlenes Gerninger”

Kursusindhold

Paulus introduceres for første gang i Apostlenes Gerninger i forbindelsen med Stefanus’ martyrium (7,58); her går han stadig under navnet Saulus og optræder som forfølger af de kristustroende (8,3). I ApG 9 berettes der dog allerede om hans ’omvendelse’ og fra kapitel 12 møder vi Saulus/Paulus i den vante rolle som missionær, først som Barnabas’ juniorpartner, senest fra kapitel 15 dog som drivende kraft. Efter flere missionsrejser (og mange taler!) i det østlige middelhavsområde ender Paulus’ vej efter først tilfangetagelsen i Jerusalem og siden arresten i Caesarea (kap. 21-26) med overførslen til Rom. Her slutter fortællingen noget overraskende og uforløst i 28,31 med oplysningen om, at den fængslede Paulus prædikede for jøderne ”med fuld frimodighed, uden hindring”.

Når man kommer fra Paulusbrevene, vil en del af Lukas’ fortælling om Paulus forekomme bekendt, f.eks. Paulus’ tid som kristenforfølger, hans kristusvision ved Damaskus eller hans missionsrejser til og i Lilleasien og Grækenland. Men meget bærer også et helt andet præg, f.eks. Paulus’ forhold til andre missionærer, hans rejseruterne, synagogens betydning for hans virke og ikke mindst teologien som den blandt andet fremsættes i talerne.

 

I løbet af kurset vil vi gennemgå centrale Paulustekster i Apostlenes Gerninger og ved hjælp af sekundærlitteraturen belyse Lukas’ fremstilling af apostlen. Undervejs skal vi bl.a. arbejde med følgende spørgsmål: Hvad er forholdet mellem Paulusbrevene og ApG? Hvad er formålet med både skriftet som helhed og især med Paulusfremstillingen? Kan ApG forstås som første ’kirkehistorie’ eller med hvilke antikke genrer skal den ellers sammenlignes – og hvad betyder dette for tekstens ’troværdighed’ og forståelse i øvrigt? Hvordan afspejler sig Lukas’ egen tid i teksten, herunder i fremstilingen af sociale, politiske og religiøse forhold, eks. forhold til Romerriget eller jødedommen?

Engelsk titel

New Testament Exegesis: “The Portrait of the apostle Paul in the Acts of the Apostles”

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at deltagerne opnår

- sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Apostlenes Gerninger og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau

- indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af Apostlenes Gerningers betydning til denne tematik

- færdighed i at kritisk diskutere og inddrage relevante metoder og gøre selvstændig brug af sekundærlitteratur

- evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene med en kombination af hjemmearbejde, mikroforelæsninger, fælles drøftelser, studenterfremlæggelser, mindre skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og/eller individuel feedback.

Holdundervisning

Læseplan vil foreligge medio august 2023.

Litteratur offentliggøres inden semesterstart (august)

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKNTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Heike Omerzu   (2-6b72437768726f316e7831676e)
Underviser

Heike Omerzu

Gemt den 16-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students