KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: N.F.S. Grundtvig og det 19. århundredes teologi og kirkeliv

Kursusindhold

Grundtvigs indsats som teolog, præst, salmedigter og kirkepolitiker blev afgørende for udviklingen i dansk teologi og kirkeliv i det nittende århundrede og har stor betydning for den kirkelige situation også i dag. Grundtvigs forfatterskab lader sig dog ikke forstå uden den samtidige kontekst, det blev til i, og de kirkehistoriske sammenhænge, han orienterede sig i forhold til.

 

På kurset skal vi gennem læsningen af en række af Grundtvigs centrale tekster (såvel som tekster af andre samtidige teologer og forfattere) gøre os fortrolige med Grundtvigs teologi og udvalgte dele af hans forfatterskab og desuden se nærmere på de konsekvenser, som det nittende århundredes stridigheder inden for teologi og kirkeliv fik – meget ofte med Grundtvig som en af hovedpersonerne. Undervejs inddrages også tekster fra andre perioder af kirkens historie samt udblik til samtidens Europa.

 

Centrale skikkelser på kurset vil foruden Grundtvig være: Irenæus, M. Luther, T. Kingo, N.E. Balle, J.P. Mynster, H.N. Clausen. og S. Kierkegaard.

 

Centrale temaer og emner på kurset: Lutherdom, tradition, skiftfortolkning, synlig og usynlig kirke, historie, poesi, salmer, liturgi, vækkelser, nationalitet, Grundloven, kirke- og religionspolitik, ytrings- og åndsfrihed.

 

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

 

Kursets overordnede sigte er at opnå indsigt i Grundtvigs teologi og indsats i et med- og modspil til det nittende århundredes teologi og kirkeliv. Vi skal arbejde med nærlæsning af kilder og diskussion af forskningspositioner såvel som med karakteristikken af det nittende århundredes danske kirkehistorie både i et større kirkehistorisk og i et internationalt perspektiv. Undervejs skal vi også inddrage og analysere salmer og poetiske tekster.

 

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 

1) grundigt kendskab til udvalgte tekster af Grundtvig og andre fortidige og samtidige teologer og forståelse af teksternes teologiske og kirkepolitiske anliggende og placering i deres historiske sammenhæng.

 

2) færdighed i selvstændig og kritisk læsning, fremlæggelse og tolkning af kilderne med perspektiverende inddragelse af forskningslitteratur samt relevante forskningsdiskussioner.

 

3) evne til at formidle et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau.

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

 

Kurset sigter mod at give deltagerne et grundigt kendskab til centrale tekster og deres kirke- og teologihistoriske kontekst gennem forelæsninger, kollokvier og gruppearbejde. Gennem individuelle mundtlige og korte skriftlige fremlæggelser og studenterrespons opøves færdighed i selvstændig og kritisk refleksion samt præsentation og diskussion af kilder og forskningslitteratur på højt fagligt niveau.

Engelsk titel

Church History: N. F. S. Grundtvig and the Theology and Church Life of the Nineteenth Century

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte kildetekster set inden for en overordnet kirkehistorisk kontekst med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4. og § 2.4.4).

 

Holdundervisning

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKKHU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Holm   (3-656c734478697370326f7932686f)
Underviser

Anders Holm

Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students