Veterinært erhvervsprojekt (7,5 point)

Kursusindhold

Erhvervsprojektet er en individuel projektorienteret studieaktivitet, hvis indhold defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos projektværten inden for rammerne af den godkendte projektaftale.

Kursusansvarlige er ansvarlig for (1) at formidle kontakt til en mulig relevant vejleder på baggrund af et indledende projektoplæg fra den studerende, (2) vejlede studerende med hensyn til praktisk administrative spørgsmål, (3) at vejlede den studerende og/eller praktikvært, hvis der opstår problemer af personlig karakter som påvirker praktikforløbet og (4) modtage og behandle evalueringer fra praktikværten af praktikforløbet.

Vejleder er ansvarlig for (1) at hjælpe den studerende med udforming af endelige projektaftale, herunder projektformulering og specifikke krav til projektrapport, eventuelt i samarbejde med projektværten (2) at godkende projektaftalens faglige indhold, herunder projektsted, (3) at give den studerende konkret faglig vejledning i projektperioden, hvis nødvendigt, (4) at organisere en 'midtvejsstatus' og (5) at bedømme projektrapporten og indberette karakteren til eksamenskontoret.

Den studerende er ansvarlig for at (1) kontakte vejleder og få udarbejdet en projektaftale med projektoplæg (aftaleskabelon findes på KUnet), (2) kontakte projektvært om ønsket projekaftale og indhente underskrevet samarbejdsaftale hos værten (aftaleskabelon findes på KUnet), (3) indsende godkendte projekt-og samarbejdsaftaler som del af ansøgningen om forhåndsmerit for den alternative differentiering, hvori projektet skal indgå, (4) gennemførelse af projektet og (5) indsende dokumentation for afsluttet praktikperiode til kursusansvarlige umiddelbart efter afslutttet praktikophold (skabelon findes på KUnet).


Det skal bemærkes, at instituttet/den kursusansvarlige/vejlederen på grund af bl.a. dyrlægelovens bestemmelser om rettigheder og pligter kan fastsætte relevante nærmere krav til fysiske og personalemæssige forhold hos praktikværten, samt fastsætte nærmere krav til arten af arbejdsopgaver.

Engelsk titel

Veterinary Project in Practice - externship (7.5 credits)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Målbeskrivelse

Den studerende vil skulle fungere i en professionel veterinær ramme i en virksomhed, institution eller organisation. Erhvervsprojektet skal medvirke til en professionalisering af den studerendes kompetenceprofil gennem kobling af praktisk professionel erfaring med teoretisk akademisk, evidensbaseret reflektion.


Den studerende vil opnå:
* Erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
* En bredere indsigt i og forståelse af den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som faget/uddannelsen indgår i
* En forståelse for en arbejdsplads- eller organisationskultur
* Erfaring med samarbejde og kommunikation mellem forskellige faggrupper

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at den studerende kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder
- reflektere over og erkende begrænsninger i egne kompetencer i relation til arbejdssituationer hos projektværten og tage initiativ til at tilegne sig ny evidensbaseret viden og færdigheder, som er nødvendig for fagligt at understøtte sådanne arbejdssituationer.


Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

 

Den konkrete form aftales med vejlederen.
Vejledning kan ske i form af personlige møder/zoom møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.
Midtvejs i projektperioden gennemføres en midtvejsstatus, hvis form aftales med vejleder.

Den studerende skal opfylde de krav der er beskrevet i studieordningen vedr. tilmelding til differentieringskurser.
Projektaftalen og samarbejdsaftalen med projektværten skal være udarbejdet i samarbejde med vejleder fra en sektion ved IKV eller IVH og accepteret af projektværten, samt endelig godkendes af studieleder ifm. med godkendelsen af forhåndsmerit for det alternative differentieringsforløb.
Erhvervsprojektets faglige fokus skal ligge inden for vejleders kernefaglige område og kunne understøttes af praktikstedet.

Ikke alle sektioner ved IKV og IVH vejleder erhvervsprojekter, se nedenfor:

IKV:
- ‘Medicin, klinisk onkologi og vet. klinisk patologi’ og ‘Kirurgi, neurologi og kardiologi’ vejleder ikke erhvervsprojekter.
- ‘Billeddiagnostik’ og ‘Medicin & kirurgi’ (Tåstrup) vejleder et begrænset antal projekter.
- ‘Vet. Reprodukion & Obstetrik’ vejleder inden for sektionens fagområder.

IVH:
- Alle sektioner vejleder inden for deres respektive fagområder

Skriftlig
Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Vægtning: Projektrapporten vægter 100 %.
I den afsluttende projektrapport, som skrives på dansk eller engelsk efter aftale med vejlederen, skal den studerende udover at opfylde de specifikke akademiske faglige krav fastsat i projektaftalen, dokumentere at han/hun kan reflektere over anvendelsen af sin veterinære faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng, og at han/hun kan reflektere over sin læring i forløbet.

Rapporten skal afleveres med udgangen af den blok eller sommersemester opholdet har fundet sted i. Det præcise afleveringstidspunkt aftales med vejleder.

Omfanget af rapporten skal være ca. 12 sider inklusive videnskabelige referencer, men eksklusive eventuelle bilag.
Rapporten skal bestå af tre dele samt et abstract:
Del 1 omfatter de konkrete rammer for den studerendes erhvervsprojekt: En kort beskrivelse af virksomheden/​organisationen, dens formål (hvem betjener den, hvad producerer den, hvad er andre mål), dens organisering (hvem træffer beslutninger, ledelsesstruktur, arbejdsfordeling) og fysiske rammer, samt en beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver eller aktiviteter, den studerende har været beskæftiget med i forløbet.

Del 2 er den faglige del, hvori den studerende med udgangspunkt i beskrivelsen af de konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver fastlagt i projektaftalen diskuterer, hvilke dele af det vidensgrundlag og det metodekendskab, den studerende har haft med sig, der er blevet bragt i spil i forløbet. Den skal også indeholde overvejelser om den konkrete faglige viden og de specifikke færdigheder og metoder, som er erhvervet under forløbet og om / hvordan disse faglige elementer er videnskabeligt evidensbaserede.

Del 3 indeholder den studerendes personlige læringsrefleksioner: Hvad har han/hun lært (både faglig indsigt og generelle kompetencer), og hvordan er denne læring foregået (i hvilke situationer og sammenhænge), og på hvilke måder ser han hun forløbet som et bidrag til sin egen udvikling professionelt og personligt.

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har været til mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. Intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for, at den studerende kan gennemføre forløbet. Det være sig viden, som den studerende har med sig fra sine forudgående studier, såvel som viden, den studerende erhverver sig under forløbet
- beskrive og forstå strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante metoder i en konkret faglig sammenhæng
- samarbejde og kommunikere effektivt med både fagfæller og folk fra andre fagområder
- reflektere over og erkende begrænsninger i egne kompetencer i relation til arbejdssituationer hos projektværten og tage initiativ til at tilegne sig ny evidensbaseret viden og færdigheder, som er nødvendig for fagligt at understøtte sådanne arbejdssituationer.

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til den personlige og professionelle udvikling
- reflektere over, hvad han/hun har lært i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden, som vedkommende havde med sig ved starten af forløbet - reflektere over egen rolle og funktion i organisationen, samt over hvilken konkret læring der er sket i løbet af opholdet

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 3
 • Projektarbejde
 • 200
 • Vejledning
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13041U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Aktiviteten er mulig at gennemføre på halv tid i én blok. Skal have et samlet omfang svarende til 4,5 ugers fuldtidsstudium inkl. udarbejdelse af projektrapport.
Placering
Blok 1, Blok 2, Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
Projektaktiviteterne planlægges af den studerende i samarbejde med vejleder og projektvært inden for de rammer, der er fastlagt i projektaftalen og samarbejdsaftalen med projektvært.
Kapacitet
Se tekst under "Tilmelding".
Kurset udbydes også til internationale veterinære udvekslingsstuderende, hvis projektindhold og -aftale kan godkendes af studieleder, vejleder og projektvært.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Reinhard Bjørnvad   (3-69786846797b746a34717b346a71)
  Studieleder
Underviser

Adjunkter, lektorer og professorer ved IVH og IKV

Gemt den 20-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students