Veterinært bachelorprojekt

Kursusindhold

Opgaven skal udarbejdes som et teoretisk litteraturstudie i videnskabelig oversigtsartikelformat (se KUnet – Absalon kursussiden for detaljer om formatet).

Den studerende kan frit vælge emne inden for et af bacheloruddannelsens fagområder.

Fælles projektseminarer/-forelæsninger
Forud for projektafviklingen udbydes tre fælles seminarer /forelæsninger for alle projektstuderende om:

1) videnskabsteori og hypotesegenerering,
2) opbygning af naturvidenskabelige artikler (IMRAD systemet)
3) kritisk videnskabelig informationssøgning, læsning og skrivning.

Det forudsættes, at de studerende selvstændigt er i stand til at søge litteratur i videnskabelige tidsskriftdatabaser, alternativt skal de studerende inden eller i starten af forløbet tage et kursus i litteratursøgning.

Projektaftale og vejledning
Der skal indledningsvis, inden kontraktudfærdigelse, afholdes en samtale mellem gruppen af studerende og hovedvejlederen om gensidige forventninger, mødeaftaler m.m. 

Vejledningen tager derefter udgangspunkt i den indgåede aftale og i de studerendes behov. Vejleder skal fungere som faglig sparringspartner og skal primært vejlede mht. strukturering af opgaven og analysemetoder (litteratur, væsentlige kilder mv.)

Vejleder skal godkende kontraktens:

 • fagområde
 • problemformulering
 • væsentlige afgrænsninger
 • foreløbig disposition
   

Vejleder skal ikke:

 • gennemlæse større dele af opgaven
 • bidrage med omfattende detailvejledning
 • være ansvarlig for indholdet m.m. af den endelige opgave.
Engelsk titel

Veterinary BSc project

Uddannelse

Bachelor i Veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet med bacheloropgaven, er at give de studerende en dybere forståelse for evidensbaseret viden og forskningsformidling. Dette søges opnået ved, at de studerende skriver en projektrapport udfærdiget som en faglig oversigtsartikel (på engelsk eller dansk) til et veterinært eller andet relevant tidsskrift, samt præsenterer et videnskabeligt mundtligt indlæg (på dansk eller engelsk) om emnet.

Studerende kan frit vælge projektemne inden for et af bacheloruddannelsens forudgående fagområder.

Viden

 • Opstille videnskabelige problemstillinger og hypoteser
 • Redegøre for veterinærmedicinsk viden og problemstillinger i relation til projektets fagområde med vægt på problemformulering og -analyse
 • Vurdere resultater og hypoteser i den anvendte videnskabelige originallitteratur
 • Søge, prioritere og referere litteratur

 

Færdigheder

 • Søge, identificere og foretage kildekritisk vurdering af eksisterende eller ny viden indenfor et af uddannelsens fagområder
 • Formidle behandlingen af problemformuleringen klart og overskueligt – både skriftligt og mundtligt – til den relevante målgruppe
 • Formidle evidensbaseret forskning i skrift og gennem mundtlig fremlæggelse
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger på skrift og via mundtlig præsentation
 • Skrive en faglig oversigtsartikel på videnskabelig basis under hensyntagen til eventuelle fagspeficikke krav til layout og format og med overholdelse af reglerne for plagiering, copyright og citering.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formidle veterinærmedicinske, videnskabelige forskningsresultater på et introducerende niveau
 • Diskutere den veterinære problemstillings videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data
 • Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til fagområdet og det erhvervsområde, som uddannelsen er rettet mod.

Bachelorprojekter kan gennemføres i grupper på 2-3 studerende ved gruppeprojekter eller minimum 3 studerende ved klyngeprojekter. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt. Det samlede projekt skal have et omfang, der svarer til, at hver studerende har en studiearbejdsbyrde på 10 ECTS.

Korte introducerende seminarer i (se "Skemagruppe" for placering), efterfulgt af selvstændigt, superviseret projektarbejde, som afsluttes med en projektrapport udarbejdet som en veterinærfaglig oversigtsartikel og en videnskabelig præsentation.

Formatet af den veterinærfaglige oversigtsartikel skal være aftalt med vejleder i forbindelse med indgåelse af kontraktaftale. Dette kan enten være det generiske format, som er beskrevet på kursussiden på Absalon, eller et format beskrevet (og krævet i forbindelse med publikation af oversigtartikler) i et eksisterende peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift af veterinærrelevans. Artiklen kan skrives på danske eller engelsk.

Anbefalet litteratur:

 • How to write and publish a scientific paper, Robert .A. Day, University Press

Basale veterinære støttefag og veterinærmedicinske kurser på bacheloruddannelsen til og med blok 3 på 3. år.
Kursus i litteratursøgning (udbydes for studerende af KU's forskningsbiblioteker).

Projektet skal afvikles i løbet af uddannelsens sidste år.
Den studerende skal have bestået mindst 120 ECTS inden tilmelding til bachelorprojektet(inden aflevering af bachelorkontrakt).

Mundtlig
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, studietid svarende til 10 ECTS
Mundtligt forsvar, Maksimalt 30 minutter inkl. præsentation
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af en videnskabelig præsentation (maks 15 min. pr gruppe / ved individuel afvikling max. 10 min) og efterfølgende eksamination (maks. 15 min. ved gruppeeksamination / maks 10 min. ved individuel eksamination). Eksamination af gruppeprojekter kan foregå som særskilt eksamination af de enkelte studerende uden øvrige gruppemedlemmers tilstedeværelse, såfremt den studerende ønsker dette. Hovedvejlederen fastsætter tid og sted for afholdelse af eksamen efter aftale med de studerende og censor.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det

Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor

Der gives én samlet karakter for projektrapport, præsentation og efterfølgende eksamination, hvor rapporten vægtes 60% og præsentationen og det mundtlige forsvar vægtes med 40%.

Det skriftlige projekt bedømmes som en fælles opgave, uanset om de studerende kan definere, hvem der har skrevet de enkelte afsnit af opgaven. Den mundtlige præsentation af opgaven skal foregå samlet med bidrag fra alle i gruppen. Med udgangspunkt i vurderingen af den fælles skriftlige opgave og de efterfølgende individuelle præstationer i forbindelse med præsentation og eksamination gives en individuel bedømmelse af de enkelte studerende i gruppen.

Ved bedømmelsen vægtes de faglige og metodiske dele lige. Ud over det faglige indhold skal der også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet evnen til at formidle stoffet indgår i den samlede vurdering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Beherske følgende kompetencer gennem den skriftlige projektopgave, afsluttende mundlige præsentation og efterfølgende eksamination

Viden

 • Opstille videnskabelige problemstillinger og hypoteser
 • Redegøre for veterinærmedicinsk viden og problemstillinger i relation til projektets fagområde med vægt på problemformulering og -analyse
 • Vurdere resultater og hypoteser i den anvendte videnskabelige originallitteratur
 • Søge, prioritere og referere relevant litteratur

 

Færdigheder

 • Identificere og kritisk vurdere eksisterende eller ny viden inden for et af uddannelsens fagområder
 • Formidle behandlingen af problemformuleringen klart og overskueligt – både skriftligt og mundtligt – til den relevante målgruppe
 • Formidle evidensbaseret forskning i skrift og gennem mundtlig fremlæggelse
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger på skrift og via mundtlig præsentation
 • Skrive en faglig oversigtsartikel på videnskabelig basis og som overholder de relevante krav til layout og format, herunder regler for plagiering, copyright og citering

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formidle veterinærmedicinske, videnskabelige forskningsresultater på et introducerende niveau
 • Diskutere den veterinære problemstillings videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Projektarbejde
 • 267
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 275,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEBBSCH1E
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Det skriftlige projektarbejde skal udarbejdes indenfor fem fuldtidsstudieuger inkl. eventuelle helligdage og ferieuger. Ved eventuel ikke-normeret men meriterende kursus/eksamensaktivitet under BA-projektforløbet kan afleveringsfristen forlænges indenfor det pågældende semester med op til 1 uge pr. 1,5 ECTS anden studieaktivitet efter dispensation fra studienævnet.
Placering
Blok 4
- Introducerende projektseminarer afvikles i første uge af blok 3. Tidspunkterne offentliggøres sammen med øvrige forårsemester-undervisningaktiviteter på Skema.ku.dk . Selve bachelorprojektet afvikles i blok 4.
Skemagruppe
Projektarbejde. Vejledningsforløb aftales med vejleder
Kapacitet
Ingen begrænsning. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Birgitte J Vennervald   (3-68707c46797b746a34717b346a71)
  Medansvarlig for og underviser på introducerende seminarer
 • Charlotte Reinhard Bjørnvad   (3-69786846797b746a34717b346a71)
  Studieleder, ansvarlig for veterinærvidenskabelige faglighed
Underviser

Hovedvejlederen på BSc-projekter skal være adjunkt, lektor eller professor ved IVH, IKV eller et andet institut ved SUND og have videnskabelig kompetence til at vejlede projekter med veterinær relevans indenfor den veterinære bacheloruddannelses fagområder.
Hovedvejledning fra andre fakulteter og institutioner kræver dispensation fra Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.

Gemt den 20-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students