Retsmedicin og Forsøgsdyrskundskab

Kursusindhold

Retsmedicin:

Der undervises i lovgivningens tilblivelse, opbygning og relation til den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt i Danmark; lovgivning om dyrlægegerning, veterinæradministrationens opbygning,  hold af dyr, lovgivning om dyreværn og dele af lovgivning om dyrevelfærd, forsøgsdyr, lægemidler og rådgivningsaftaler, samt regler om dyrlægers ansvar og erstatning. Der gives forelæsninger og gennemføres øvelser i at kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Dette skal sætte den studerende i stand til at udføre sygdomsbehandling og dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings-, syns- og skønssager.

Undervisningen afvikles som forelæsninger og øvelser.

Forsøgsdyrkundskab:
Kursus omfatter følgende emner relateret til forsøgsdyr: Aspekter af etik, velfærd og lovgivning; Biologi, anatomi og patologi; Pasning og ernæring; Genetik; Avl; Transgenese; Anæstesi og analgesi af laboratoriedyr; Eksperimentelle teknikker og procedurer; Alternativer til brug af dyr.

Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Laboratory Animal Science

Uddannelse

Uddannelsen i veterinærmedicin - Obligatorisk

Målbeskrivelse

Retsmedicin:
Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Kende og forstå baggrund for udvikling og opbygning af lovgivning som relateret til magtens treenighed (den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt) i Danmark.
 • Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
 • Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.
 • Kende procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Kendskab til databaser for online søgning af veterinær lovgivning


Færdigheder:

 • Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningens sidste semester.
 • Mestre procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings-, syns- og skønssager.
 • Anvende databaser for online søgning af veterinær lovgivning


Kompetencer:

 • Kompetence i informationssøgning vha. digitale værktøjer. Det bidrager til forståelse af teknologiens funktion, og til at forholde sig kritisk til søgeresultater fra online søgning af veterinær lovgivning.
 • Omsætte lovtekster til den praktiske situation.
 • Samarbejde med dyreejere og dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og politi.
 • Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles retsmedicinsk projekt.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.

 

Forsøgsdyrkundskab:

Kurset er - suppleret med den danske veterinære bachelor -  et EU funktion AD kursus og anerkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri jf. BEK nr 2028 af 14/​12/​2020 (“Dyreforsøgsbekendtgørelsen”) §57. Desuden giver kurset mulighed for – efter gennemført bachelor uddannelse - at arbejde som forsøgsdyrsdyrepasser jf. Dyreforsøgstilsynets Nyhedsbrev fra juli 2014.

Kursus giver en praktisk og teoretisk introduktion til håndtering, opstaldning og brug af laboratoriedyr, og hvorledes man kan erstatte, raffinere og reducere brug af levende dyr i forskning.

Når kurset er færdigt, og efter gennemførelse af den afsluttende eksamen, forventes den studerende at have nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. En mere detaljeret beskrivelse af læringsmål kan findes i EU uddannelsesrammen  på https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/en.pdf samt under de forskellige moduler på online læringsplatformen Moodle, som der gives adgang til i forbindelse med kurset.


Når kurset er færdigt, og efter gennemførelse af den afsluttende eksamen, forventes den studerende at kunne opfylde ovenstående læringsmål; herunder at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Forstå at dyreksperimentelt arbejde er kompliceret og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
 • Forstå basal biologi om avl , opstaldning og brug af forsøgsdyr, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
 • Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimentelt arbejde med dyr, samt principperne om de tre R'er.
 • Have kendskab til grundlæggende anæstesi og smertebehandling i forbindelse med eksperimentelle procedurer samt aflivning af mus og rotter


Færdigheder: 

 • Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
 • Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning


Kompetencer: 

 • Udføre basal håndtering af mus og rotter i forsøg
 • På lovligt grundlag deltage i eksperimenter med dyr under en anden persons forsøgsdyrslicens og vejledning

 

 

Retsmedicin:
Forelæsninger, skriftlige teoretiske og praktiske øvelser vedrørende anvendelse af lovtekster og skrivning af attester.

Vedrørende retsmedicin: Det anbefales af man har besvaret de skriftlige opgaver der er givet i undervisningsforløbet, da tilsvarende problemstillinger gives ved eksamen.

Forsøgsdyrkundskab:
Faget vil blive undervist dels som selvstudie online på undervisningsplatformen Moodle og dels med praktiske øvelser, som er placeret på kurset Veterinær farmakologi og toksikologi. Desuden gælder at mange delemner, såsom genetik, etologi og ernæring, også vil blive gennemgået på andre veterinære bachelorkurser. I disse tilfælde vil undervisningsformen være defineret i forhold til det bachelorkursus/emne, der er tale om.
Håndteringsøvelser og praktiske øvelser (injektionsteknikker og blodprøvetagningsteknikker) vil blive undervist på Kursus i Basal Farmakologi, toksikologi og farmaci dels ved brug af dummies, dels ved brug af levende mus og rotter.

Evalueringsmodel: Spørgeskema,

Retsmedicin:
I. Veterinær lovgivning er tilgængelig i Lovdatabaser for Danmark og EU via http://kub.kb.dk/sund. Klik ”Andre informationskilder” og ”lovgivning”.   For Danmark er der adgang til Retsinformation, til Fødevare- og veterinærportalen (Schultz Forlag). For EU er der adgang til EUR-Lex samt Animal Health and Welfare in the EU.

II. Kapitler i lærebogen "Veterinær Retsmedicin" af JF Agger et al., som udgives og købes på Forlaget Samfundslitteratur og som e-bog hos Vital Source.

III. Andet relevant materiale, links til videnskabelige artikler og vejledninger lægges på Absalon.

Forsøgsdyrkundskab:
Forsøgsdyrkundskab - En håndbog om forsøgsdyr og dyreforsøg” af Abelson, Hansen, Krohn, Sørensen og Østergaard. Bogen kan købes på saxo.com både som paperback og som e-bog.

Alle kurser til og med blok 3 på 3. bachelorår

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, Retsmedicin og forsøgsdyrkundskab: 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen på 2 timer foregår ved KUs eksamenshuse.
Eksamen indeholder såvel retsmedicinske som forsøgsdyrskundskabsmæssige spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætning for at kunne gå til eksamen er følgende:

Vedrørende forsøgsdyrskundskab:

Forsøgsdyrskundskab B: Aktiv deltagelse i praktiske øvelser vedr. håndtering, medicinering, anæstesi, analgesi og euthanasi af forsøgsdyr på SVEB13018 Veterinær farmakologi og toksikologi.

Bestået kursusattest for SVEB13018 Veterinær farmakologi og toksikologi er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Alternativt kursusattest fra det gamle SVEB13017U Basal farmakologi, toksikologi og farmaci udbudt første gang 2012/2013.
(dispensation gives IKKE).
Det skal understreges, at det er ABSOLUT PÅKRÆVET at den studerende løfter, holder og håndterer vågne mus og rotter. Studerende, som pga. angst eller fobi ikke er i stand til at håndtere dyrene, kan ikke påregne at bestå kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen. De digetale noter må uploades med relevant lovtekst og noter og undervisningsmaterialer.

Der er adgang til følgende internethjemmesider med lovdatabaser:

http://fodevet.lovportaler.dk

http://www.foedevarestyrelsen.dk

http://www.retsinformation.dk

http://www.detvetsund.dk

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

https://ec.europa.eu/food/animals_en

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrol+af+bes%c3%a6tninger&

Endvidere gives der adgang til abonnement for e-lærebøger under VitalSource.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer for spørgsmål vedrørende retsmedicin og hhv. forsøgsdyrskundskab.
Kriterier for bedømmelse

Kendskab til databaser for online søgning af veterinær lovgivning. For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne opfylde følgende kriterie i eksamensbesvarelserne:

Viden:

 • Kende og forstå baggrund for udvikling af lovgivning som relateret til magtens treenighed (den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt) i Danmark.
 • Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
 • Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.
 • Kende procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Kendskab til databaser for online søgning af veterinær lovgivning


Færdigheder:

 • Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningens sidste semester.
 • Mestre procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings-, syns- og skønssager.
 • Anvende databaser for online søgning af veterinær lovgivning


Kompetencer:

 • Kompetence i informationssøgning vha. digitale værktøjer. Det bidrager til forståelse af teknologiens funktion, og til at forholde sig kritisk til søgeresultater fra online søgning af veterinær lovgivning.
 • Omsætte lovgivning og principper i forensisk veterinærmedicin til den praktiske situation.
 • Samarbejde med dyreejere og dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og politi.
 • Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles retsmedicinsk projekt.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.Vedrørende forsøgsdyrkundskab:

Den studerende skal kunne demonstrere viden svarende til EU læringsmålene, som findes på Moodle. Disse kan ganske overordnet sammenfattes til:
Viden

 • Forstå at eksperimenter med dyr er komplicerede og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
 • Forstå basal biologi om avl af laboratorie dyr og vedligehold, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
 • Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimenter med dyr, samt principperne om de tre R'er og om muligheder for alternative metoder

 

Færdigheder 

 • Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
 • Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning
 • Basal håndtering af mus og rotter i forsøg (forudsætning for at gå til eksamen, som en del af kursusattest Veterinær Toksikologi og Farmakologi)

 

Der gives en samlet vurdering af besvarelserne af opgaver om retsmedicin og forsøgsdyrskundskab.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • E-læring
 • 2
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 55

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13024U
ECTS
2 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Undervisningen i forsøgsdyrkundskab er fordelt over flere BSc-kurser over flere blokke.
Retsmedicin er koncentreret til blok 4 i blokuge 1.
Placering
Blok 4
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Forsøgsdyrsdelen løber over hele bachelordelen
Retsmedicin er placeret i blok 4, blokuge 1, på 3. bachelorår
Kapacitet
186 studerende. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Dorte Bratbo Sørensen   (4-6777667945787a736933707a336970)
  Ansvarlig for forsøgsdyrskundskabsdelen
 • Nina Dam Otten   (3-726d734477797268326f7932686f)
  Hovedansvarlig, ansvarlig for retsmedicindelen
Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students