Husdyrernæring

Kursusindhold

Kursets første del indeholder en introduktion til de basale begreber indenfor fagområdet husdyrernæring og fodring. Disse forelæsninger dækker begreberne fordøjelse og fordøjeligheder, energi- og protein omsætning, vitaminer og mineraler. 

Der gives ligeledes en beskrivelse af fodermidlernes kemiske sammensætning, analysemetoder, energi- og proteinværdi, karakteristiske egenskaber og risiko for indhold af uønskede eller ernæringsskadelige stoffer. Der vil være en gennemgang af typiske bearbejdningsmetoder af fodermidler og deres betydning for næringsstoftilgængeligheden. 

De basale forelæsninger efterfølges af mere specifik undervisning om herbivore (drøvtyggere og heste); omnivore (grise og fjerkræ) og carnivore (hovedvægt på hund og kat) dyrs fodring i relation til deres produktionscyklus. I disse artsspecifikke forelæsninger beskrives typiske foderblandinger og fodermidler, foderstrategier og fodersystemer.

Der gives en kvantitativ beskrivelse af de forskellige dyrearters fordøjelse og omsætning af energi- og næringsstoffer til forskellige livsytringer (f.eks. vedligehold, vækst, reproduktion, laktation og fysisk aktivitet).

Man skal lære principper for bestemmelse af energi- og næringsstofbehov samt normer for produktions- og familiedyr kombineret med et grundlæggende kendskab til egnede fodermidler og foderblandinger til disse dyr.

Man skal lære at vurdere om en given foderplan kan dække et dyrs behov samt vurdere om fodringen kan være årsag til ernæringsrelaterede sygdomme og hvordan man gennem fodring kan forebygge bestemte lidelser.

 

Engelsk titel

Animal Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset skal give et basalt kendskab til de grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af de vigtigste husdyrarter i Danmark. 

    Viden:

 • beskrive grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske dyr gennem dyrets produktionscyklus samt opnå viden om specifikke ernærings- og fodringsbehov i relation til udvalgte almindelige ernæringsrelaterede sygdomme hos produktionsdyr.
 • udpege væsentlige faktorer af betydning for den kvantitative energi- og næringsstofomsætning.
 • nævne karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber ved typisk anvendte fodermidler.
 • identificere egnede fodermidler til produktions- og familiedyr.
 • kende og kunne anvende korrekte fagtermer inden for husdyrernæring

 

Færdigheder:

 

 • anvende ernæringsmæssige og fodringsmæssige principper, begreber og metoder til vurdering af standardfoderplaner og sammenhænge mellem ernæring og dyrets livsytring.
 • beregne dyrs behov for energi og næringsstoffer ved hjælp af relevante normtabeller.
 • beregne indholdet af energi og næringsstoffer i en given diæt ud fra oplysninger om diætens råvaresammensætning og ved hjælp af relevante fodermiddeltabeller
 • vurdere et foders anvendelighed til produktions- og familiedyr.
 • analysere forhold vedrørende sygdomsforebyggende ernæring.

 

Kompetencer:

 • vurdere om en foderplan overholder anbefalingerne for det givne dyr.
 • vurdere om opstået sygdom kan være relateret til dyrets ernæring
 • samarbejde med andre rådgivere om ernæring af produktions- og familiedyr.
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere ernæring med klienter, rådgivere og andre fagfolk

 

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger og case-baserede øvelser.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret.

Anbefalet litteratur:

P. McDonald: Animal Nutrition. Samfundslitteratur. Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Fodermiddel- og normtabeller uploades på Canvas og indgår i lærebogsmaterialet.

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
SVEBxxxx Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
4,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen ved KUs eksamenshuse.
Bedømmelsen er en samlet vurdering af besvarelserne.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Fodermiddel- og normtabeller, udvalgte formler, excel.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Reeksamen

Prøveform: Mundtlig eksamen.

Prøveforms detalje: 15 minutters eksamination.

Den studerende har 5 minutter til kort at fremlægge emnet, hvorefter der stilles uddybende

spørgsmål i 10 min.

Forberedelse: 15 minutters forberedelse.

Tilsyn: Ja.

Hjælpemidler: Kun visse hjælpemidler.

Under forberedelsen har den studerende adgang til samme hjælpemidler som til den ordinære

eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • kende og kunne anvende korrekte fagtermer inden for husdyrernæring
 • forstå samspillet mellem ernæring, fysiologi og mave-tarmkanalens opbygning hos de enkelte dyrearter 
 • kende et fodermiddels egnethed til forskellige dyrearter
 • kende metoder til fastlæggelse af dyrs energi og næringsstofbehov samt udnyttelse af fodermidler
 • Forstå hvordan dyrets ernæringsmæssige behov ændrer sig gennem produktionscyklus

 

Færdigheder:

 • beregne dyrs behov for energi og næringsstoffer ved hjælp af relevante normtabeller.
 • beregne indholdet af energi og næringsstoffer i en given diæt ud fra oplysninger om diætens råvaresammensætning og ved hjælp af relevante fodermiddeltabeller
 •  vurdere diætens egnethed til et givet produktions- eller familiedyr, herunder vurdere om diæten overholder de gængse normer for den pågældende dyreart ved et givent tidspunkt i produktionscyklus.
 • vurdere diætens mulige konsekvenser for dyrets sundhed baseret på basale ernæringsfysiologiske mekanismer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 61
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 124

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13005U
ECTS
4,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Blokuge 8 er friholdt for undervisning
Skemagruppe
Tidsplan offentliggøres på Canvas senest 14 dage før kursusstart
Organisationen af forelæsninger og øvelser foregår i samarbejde med andre fag i blokken
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anja Varmløse Strathe   (4-667b787945787a736933707a336970)
Gemt den 21-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students