Sundhedsøkonomi

Kursusindhold

Sundhedsøkonomi er en gren af økonomisk teori, der beskæftiger sig med emner der vedrører effektivitet, efficiens, værdi og aktørers adfærd ved produktion og forbrug af sundhed og sundhedsydelser. Emner af central betydning inden for sundhedsøkonomi er, 1) hvordan sundhedsydelser og markedet for disse adskiller sig fra andre varer, og markeder; 2) studiet af hvordan sundhedsvæsener fungerer, herunder finansiering af hele sundhedsvæsener og individuelle aktører - med tilhørende incitamenter; samt 3) samfundsøkonomisk evaluering af konkrete interventioner, der overvejes taget i brug i sundhedsvæsenet eller allerede tilbydes.

I kurset lægges der særlig vægt på at give de studerende dels kendskab til sundhedsøkonomiens centrale problemstillinger, dels en nærmere gennemgang af de samfundsøkonomiske evalueringsmetoder, der særligt benyttes inden for sundhedsøkonomien (cost-effectiveness-analyse, cost-utility-analyse og cost-benefit-analyse), udfordringer forbundet med at benytte disse metoder, samt metoder med henblik på at tage højde for disse udfordringer.

Kurset omfatter en kombination af præsentationer af sundhedsøkonomiske emner og analyseredskaber, øvelser, diskussioner i plenum, e-learning (som introduktion til kurset for at sikre et fælles udgangspunkt for kursusdeltagerne), samt udarbejdelse af en synopsis (med supervision), der fremlægges for hele holdet som afslutning på kurset. 

Engelsk titel

Health economics

Uddannelse

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - valgfag
Sundhed og Informatik - valgfag (5 pladser)
 

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne

Viden

 • Definere nøglebegreber inden for sundhedsøkonomi
 • Karakterisere “markedet” for sundhedsydelser ved brug af sundhedsøkonomiske begreber – herunder definer hvordan markedet afviger fra den neoklassiske standardmodel for fuldkommen konkurrence – og herunder definer og forklare begreber som markedsfejl og “government failure”.
 • Forklare og kritisk vurdere redskaber til at håndtere markedsfejl og “government failure”.
 • Forklare og kritisk vurdere forskellige metoder til finansiering og ressourcefordeling i sundhedsvæsenet.

 

Færdigheder

 • Mestre nøglebegreber inden sundhedsøkonomi, herunder efficiens, margin/gennemsnit, alternativomkostning, udbyder-induceret efterspørgsel, og agent-principal-relationer
 • Vurdere relevansen af forskellige sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder til besvarelse af konkrete forskningsspørgsmål
 • Vurdere og kritisk diskutere forudsætninger for og valg af metoder til kvantificering og værdiansættelse af variable i cost-effectiveness-analyser

 

Kompetencer

 • Selvstændigt udvælge den mest relevante sundhedsøkonomiske evalueringsmetode, når man star over for en sundhedsøkonomisk problemstilling og derpå gennemføre en enkel cost-effectiveness-analyse, cost-benefit-analyse, eller cost-utility analyse
 • Selvstændigt gennemføre en kritisk vurdering af forudsætningerne for en cost-effectiveness-analyse, cost-benefit-analyse, eller cost-utility analyse

En kombination af forelæsninger, øvelser og diskussion i plenum

Lærebog: Economic Analysis in Healthcare, 2nd Edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2012.

Gennemførelse af MPH-kurset Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller tilsvarende grundlæggende introduktion til sundhedsøkonomi.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 timer
Prøveformsdetaljer
Individuel besvarelse af hjemmeopgave. afleveres i Digital eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal i sin synopsis demonstrere opfyldelse af et af færdigheds- eller kompetencemålene i målbeskrivelsen ved at gennemføre en analyse af en sundhedsøkonomisk problemstilling og herunder demonstre, at man forstår og mestrer nøglebegreber inden for sundhedsøkonomi.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15058U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Forår
Skemagruppe
Ugedag meddeles i oktober
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Okkels Birk   (3-787f725083857e743e7b853e747b)
Underviser

Hans Okkels Birk

Gemt den 14-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students