Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst

Kursusindhold

Studier estimerer, at op til 18% af patienter på hospitaler kommer til skade ved den behandling de modtager. I Danmark er det derfor en klar målsætning at styrke patientsikkerheden yderligere og ikke kun på hospitalerne, men også i overgang mellem og i sammenspil mellem hospitaler, private praksisser, regioner, kommuner og andre institutioner i det danske sundhedsvæsen . På kurset ”Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst” udforskes baggrunden for det eksisterende arbejde med patientsikkerhed og læringskultur. Uden en dybtgående analyse af konteksten har enhver intervention risiko for at ikke løse problemerne – eller at løse problemer, som ingen har. Kurset vil derfor fokusere på gennemgang af udviklingen inden for bl.a. lovgivning, organisation, positioner og praksis og hermed give deltageren grundlag for at forstå patientsikkerhed som folkesundhedsvidenskabeligt felt og for at kunne forbedre og udvikle patientsikkerhedsarbejdet i deres hverdagspraksis.

Kurset introducerer kendte og nyere teorier og metoder inden for patientsikkerhed, fx sociale og kognitive kompetencer, resiliens, og læring fra de gode patientforløb. Derigennem fokuseres også på det udviklingspotentiale, som ligger i analyser og forbedringer af de menneskelige faktorer. Kurset inddrager også forskellige perspektiver – fx sundhedsfaglige, organisatoriske, patient- og pårørendeperspektiver indenfor og på tværs af sektorerne og med hensyn til økonomi. Kurset beskæftiger sig med begrebet ”second victim” og i den forbindelse den opfølgende samtale med såvel patienter og pårørende som frontlinjepersonale.

Engelsk titel

Patient Safety and Learning Culture: Analysing the Context

Uddannelse

Dette kurset er et valgfag på Master of Public Health. Kurset kan tages både af studerende på Master of Public Health og af enkeltfagsstuderende.

Kurset er udviklet i sammenhæng med kurset Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer.

Vi anbefaler at dette kursus "Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst" følges som det første kursus

Målbeskrivelse

Viden:

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Redegøre for forskellige risikoteorier og metoder til analyse og forbedring i komplekse systemer
 • Opnå indsigt i patienters, pårørendes og professionelles perspektiver på patientsikkerhed
 • Beskrive sammenhæng mellem patientsikkerheds-, læringskultur- og kvalitetsarbejdet

 

Færdigheder:

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Anvende risikovurderings- og forbedringsmetoder i udvalgte cases
 • Anvende kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle relevante data
 • Gennemføre en relevant litteratursøgning

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Gennemføre interessentanalyse og -inddragelse i behandling af en patientsikkerhedsproblemstilling med både reaktive og proaktive metoder i patientsikkerhedsarbejdet
 • Navigere i det empiriske felt med hensyn til modeller og teorier og egen rolleafklaring
 • Gennemføre et konkret projekt om patientsikkerhed og læringskultur

På kurset benyttes en lang række forskellige læringsformer bl.a. læsning, interaktive foredrag, simulations-baserede metoder, diskussioner, refleksioner, gensidig feedback og praksisprojekter.

Undervisningsmateriale vil være en blandning af forskellige materialer og læringsformer:

 • ca. 350 siders læsepensum bestående primært af artikler og bogkapitler
 • ca. 10 timer audio materiale med podcasts
 • Tilgængelige videooptagelser

 

Studerende på kurset skal opfylde adgangskravene på Master of Public Health:

• Uddannelse: sundheds- eller samfundsfaglig professionsbachelor, en videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau eller en mellemlang videregående uddannelse.

• Erhvervserfaring: Mindst to års relevant erhvervserfaring.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport. rapporten må meget gerne bygge på den studerendes igangværende projekter.

Formålet er, at den studerende gennem arbejde med et konkret projekt applicerer sin faglighed og læring fra kurset. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af projektkontekst og den relevante problemstilling med hensyn til eksisterende viden og teorier på området. Rapporten må gerne være bygget op omkring igangværende projekter på din arbejdsplads. Projektformålet skal defineres klart, og analysemetoder skal tilpasses til formålet. Resultaterne skal fremstilles klart, herunder skal der være en klar adskillelse af data og fortolkning. Diskussionen skal sætte resultater i sammenhæng med andres arbejde, fortolke fund på baggrund af de anvendte teorier og indeholde en kritisk diskussion af de brugte metoder. Herudover skal den studerende reflektere over sin læring i forløbet.

Rapporten skal være på ca. 10 normalsider (2400 anslag inklusiv mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½) eksklusiv videnskabelige referencer og eventuelle bilag. Rapporten udarbejdes individuelt.

Der gives individuel vejledning to gange i processen, typisk en gang i ide og planlægningsfasen og en gang i skrivefasen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have afleveret 2 mindre opgaver løbende under kurset. Formålet med opgaverne er at få deltagerne til at reflektere over læringsforløb under kurset, egen rolle i sikkerheds- og kulturarbejde og læringsudbytte af kurset. Deltagerne vil få løbende feedback på indleverede opgaver.

Opgaverne skal afleveres for at kunne deltage i eksamen, men opgaverne indgår ikke i eksamensbedømmelsen.

Underviser fastsætter emnet og deadline for de 2 opgaver.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Information omkring tidspunkt for reeksamen kan ses i eksamensplanen.

Kriterier for bedømmelse

Viden:

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Redegøre for forskellige risikoteorier og metoder til analyse og forbedring i komplekse systemer
 • Opnå indsigt i patienters, pårørendes og professionelles perspektiver på patientsikkerhed
 • Beskrive sammenhæng mellem patientsikkerheds-, læringskultur- og kvalitetsarbejdet

 

Færdigheder:

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Anvende risikovurderings- og forbedringsmetoder i udvalgte cases
 • Anvende kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle relevante data
 • Gennemføre en relevant litteratursøgning

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Gennemføre interessentanalyse og -inddragelse i behandling af en patientsikkerhedsproblemstilling med både det reaktive og proaktive metoder i patientsikkerhedsarbejdet
 • Naviger det empiriske felt med hensyn til modeller og teorier og egen rolleafklaring
 • Gennemføre et konkret projekt om patientsikkerhed og læringskultur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 66
 • Projektarbejde
 • 90
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM19001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

11.250 DKK

Skemagruppe
7 undervisningsdage forår (1 fremmødedag og 6 onlinedage)
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Dieckmann   (15-746978697632686d69676f716572724477797268326f7932686f)
Underviser

Peter Dieckmann mf.

Gemt den 29-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students