Introduktion til epidemiologi og biostatistik

Kursusindhold

De studerende skal i Introduktion til epidemiologi og biostatistik opnå forståelse for basale epidemiologiske og statistiske begreber som undersøgelsestyper, tilfældig variation, sikkerhedsinterval og signifikantstest.

Engelsk titel

Introduction to epidemiology and biostatistics

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Kompetencer:

 • kunne kritisk læse litteratur om epidemiologiske studier, som anvender de begreber og metoder, som kurset introducerer.

 

Viden:

 • kunne definere epidemiologi
 • kunne forstå begrebet tilfældig variation og dets konsekvenser for epidemiologiske studier
 • kunne forstå begreberne determinant, udfald, effekt og effektmodifikation
 • kunne forstå begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
 • kunne beskrive styrker og svagheder for følgende studiedesign: interventionsstudier, kohorte studier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier
 • kunne definere og forstå betydningen af confounding
 • kunne redegøre for usystematiske fejl og systematiske fejl (bias)
 • kunne anvende Bradford Hill's kriterier til vurdering af årsagssammenhæng.
 • have kendskab til redskaber og begreber, der anvendes til at vurdere kvalitet i epidemiologiske studier

 

Færdigheder:

 • kunne udregne simple epidemiologiske frekvens- og associationsmål og vurdere deres statistiske usikkerhed.
 • kunne anvende simple statistiske metoder (stratificeret analyse) til at tage hensyn til confounding.
 • kunne fremstille tabeller (ved hjælp af et databehandlingsprogram) og derudfra vurdere en mulig sammenhæng mellem eksponerings- og udfaldsvariable

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Eksamen i Introduktion til epidemiologi og biostatistik består af en 7-dages opgave med efterfølgende mundtlig eksamen. Denne udformes i praksis som en skriftlig opgave, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Opgaven består af en artikel, som anvender epidemiologiske og statistiske metoder, samt en række spørgsmål der skal besvares. Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studerende. Skrives opgaven i gruppe, skal det klart fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles. Alle i gruppen er ansvarlige for hele opgaven og kan blive eksamineret i hele opgaven. Opgaven skal have et omfang af maks. 5 sider for enkelt studerende og maks. 7 sider for grupper (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Opgaven udleveres efter afslutning af kurset og den eller de studerende har 7 dage til besvarelsen. Opgaven afleveres ca. 1 uge inden den mundtlige eksamen.

Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en diskussion, hvor kursets samlede pensum søges inddraget. Den mundtlige eksamen varer 30 minutter, og indledes sædvanligvis med, at den studerende de første 5-10 minutter tager udgangspunkt i den skriftlige opgave, og hvor de sidste 20 minutter går på tværs af pensum.

Hvis den skriftlige opgave er udformet af flere studerende, kan eksaminationen ikke overværes af de øvrige medforfattere, inden de selv har været til eksamen. Der er intern censur, og der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Kompetencer:

 • kunne kritisk læse litteratur om epidemiologiske studier, som anvender de begreber og metoder, som kurset introducerer.

 

Viden:

 • kunne forstå begrebet tilfældig variation og dets konsekvenser for epidemiologiske studier
 • kunne forstå begreberne determinant, udfald, effekt og effektmodifikation
 • kunne forstå begreberne sikkerhedsinterval, signifikanstest og p-værdi
 • kunne beskrive styrker og svagheder for følgende studiedesign: interventionsstudier, kohorte studier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier
 • kunne definere og forstå betydningen af confounding
 • kunne redegøre for usystematiske fejl og systematiske fejl (bias)
 • kunne anvende Bradford Hill's kriterier til vurdering af årsagssammenhæng.
 • have kendskab til redskaber og begreber, der anvendes til at vurdere kvalitet i epidemiologiske studier

 

Færdigheder:

 • kunne udregne simple epidemiologiske frekvens- og associationsmål og vurdere deres statistiske usikkerhed.
 • kunne anvende simple statistiske metoder (stratificeret analyse) til at tage hensyn til confounding.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 90
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM18001U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Undervisning september til november. Eksamen december og januar
Placering
Efterår
Pris

12.000 DKK

Skemagruppe
Meddeles i foråret 2023
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Scheike   (4-7d717c6c497c7e776d37747e376d74)
Underviser

Thomas Scheike
My Catarina von Euler-Chelpin
Nina Breinegaard

Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students