Masterprojekt, Public Health

Kursusindhold

Projektskrivning

Engelsk titel

Master's Thesis, Public Health

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan håndtere sammensatte problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab. Gennem arbejdet med masterprojektet skal den studerende erhverve sig færdigheder i selvstændig tilrettelæggelse og gennemførelse af et folkesundhedsvidenskabeligt projekt, herunder indsamling, praktisk håndtering, analyse og tolkning af data samt formidling af projektresultater.

Efter endt arbejde med masterprojektet forventes den studerende at:

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

 

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i masterprojektet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

For at kunne aflevere masterprojekt skal den studerende have bestået 60 ECTS svarende til alle obligatoriske kurser samt 2 valgfag.

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Prøveformsdetaljer
Projektet bør have et omfang af 45-50 normale tekstsider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, 1½ linjeafstand) ekskl. forside, indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste og bilag i begrænset omfang. Hvis to studerende skriver en fælles masterafhandling, må omfanget øges med max 50 %.

Masterprojektet som en samlet pdf-fil i digital eksamen.

Et masterprojekt kan bestå af flere sammenhængende arbejder, f.eks.:
· en publiceret videnskabelig artikel med en ramme (se nedenfor)
· et sundhedsoplysende materiale og en tilhørende evalueringsrapport
· en litteraturgennemgang af et område og en tilhørende forskningsprotokol for et nyt projekt.
Det er da et krav, at sammenhængen mellem de forskellige materialer fremgår klart. Der skal være en ramme på ca. 20 sider, som giver bedre mulighed end artikelmanuskriptets ordknappe stil for at give en nuanceret fremstilling af baggrund, relevant litteratur, metodeovervejelser, resultater og diskussion. Rammen udgør masterprojektets hoveddel, mens øvrige dele er bilag.

Masterprojektet skal udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk

Hvis to studerende udarbejder et masterprojekt sammen, skal det klart fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles. Begge studerende er ansvarlige for hele opgaven og kan blive eksamineret i hele opgaven.

Masterprojektet skal indeholde et instruktivt resumé på både dansk og engelsk, dette indgår i den samlede bedømmelse.

Det mundtlige forsvar tager udgangspunkt i masterprojektet. Hvis besvarelsen er udarbejdet af to studerende, er begge ansvarlige for det samlede masterprojekt. Gruppen eksamineres samlet, og der gives individuelle karakterer. Den studerende får indledningsvis op til 15 minutters taletid til at præsentere udvalgte pointer og en perspektivering af masterprojektet. Herefter kan eksaminator og censor stille spørgsmål til projektet og de folkesundhedsperspektiver, det berører. Der tilstræbes en samlet eksaminationstid (inkl. tid til votering) på 60 minutter. Ved en gruppeeksamen tillægges der 60 minutter ekstra til eksaminationstiden.

Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves minimum karakteren 02. Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af det skriftlige masterprojekt og den mundtlige eksamen. Det er en forudsætning for at bestå, at det skriftlige masterprojekt i sig selv har et niveau over beståelsesgrænsen. Ved den samlede vurdering af det skriftlige masterprojekt og den mundtlige præstation vil projektet i almindelighed tælle dobbelt i forhold til den mundtlige præstation.

Hvis censor og eksaminator er enige om, at projektet er af en sådan beskaffenhed, at det selvstændigt vurderet ikke ville kunne opnå karakteren 02, kan de beslutte at foreslå den studerende, at den mundtlige eksamination udsættes. Eksaminator skal meddele den studerende dette senest fem hverdage før tidspunktet for den planlagte eksamination. Den studerende kan fastholde, at eksamen skal gennemføres på det oprindeligt fastsatte tidspunkt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende vise:

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

 

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i afhandlingen i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 824
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM15003U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Master
Varighed
1-2 semestre
Placering
Efterår og Forår
Pris

36.000 DKK som betales på en gang efter godkendelse af emne og vejleder. Fra studieåret 2024 er prisen 45.000 DKK.

Skemagruppe
Projektskrivning
Kapacitet
Ingen begræsning
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • My Catarina von Euler-Chelpin   (4-75816d7d487b7d766c36737d366c73)
Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students