Masterprojekt - personlig medicin

Kursusindhold

Masterprojektet udføres som et individuelt projekt eller et gruppeprojekt (max 2 personer) og afsluttes med et individuelt mundtligt forsvar. 

Masterprojektet skal demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i personlig medicin, i henhold til fagområdets viden og metoder.

Masterprojektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling af relevans for området personlig medicin. Masterprojektet kan således, med fordel, tage udgangspunkt i projekter eller problemstillinger fra din eller dine medstuderendes egen afdeling / arbejdsplads / virksomhed / fagområde.


Masterprojektet består af en artikel, som kan skrives som enten:

a) en sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie
eller
b) et mindre forskningsprojekt.

Artiklen udarbejdes med henblik på eventuel efterfølgende publicering.

Derudover skal masterprojektet udstyres med et resumé/abstract/summary, som skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen.

Du skal have en godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde at skrive masterprojektet. Masterkontrakaftalen finder du her.

Engelsk titel

Master's Project - Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af eksperter fra excellente og internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Målbeskrivelse

Efter endt masterprojekt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • Bearbejde og identificere problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge en sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt udarbejde en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

 

Skriftlig opgave med vejledning og supervision. Fremmøde/online sessioner aftales individuelt med vejleder.

Artikler og udvalgte bogkapitler

 

Studerende skal have gennemført og bestået samtlige kurser og eksamener på uddannelsen før datoen for det mundtlige forsvar af masterprojektet.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, 1 time
Prøveformsdetaljer
Masterprojektet udgøres af en artikel. Derudover skal masterprojektet udstyres med et
resumé. Se sprogkrav under sprog nedenfor.

Masterprojektet udføres som et individuelt projekt eller et gruppeprojekt (max 2 personer) og afsluttes med et individuelt mundtligt forsvar.


Format og opbygning:
Masterprojektet skal struktureres som en videnskabelig artikel.
Artiklen skal som minimum inkludere:
• En indledning med en relevant problemstilling
• En problemformulering
• Materiale og metode
• Resultater
• Diskussion og konklusion
• Perspektiveringsafsnit

IMRaD strukturen for videnskabelige artikler kan bruges som struktur.


Krav til masterprojektets forside:
• Masterprojektets titel
• De(n) studerendes navn(e).
• Navn på hovedvejleder (og bivejleder, hvis det er relevant)
• Dato for aflevering
• Antal anslag i opgaven (se regler nedenfor under emnet Omfang)


Gruppeprojekt:
Stk. 1. Såfremt masterprojektet er udarbejdet som gruppeprojekt af to personer, skal der redegøres for, hvem der har været hovedansvarlig for hvilke afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af masterprojektet (eksempelvis kapitler og underkapitler). Op til 1/3 af masterprojektet må være udarbejdet med kollektivt ansvar for de pågældende afsnit. Ved afleveringen skal der vedlægges en separat side, hvorpå der redegøres for opdelingen. Dette skal altså ikke indskrives i selve masterprojektet.
Stk. 2. Begge studerende skal være delte førsteforfattere på artiklen.
Stk. 3. Begge studerende går til mundtlig eksamen enkeltvis og tildeles en individuel karakter. Den studerende kan eksamineres i hele opgaven, også når den er skrevet af to studerende. Selve bedømmelsen vil være baseret på den enkelte studerendes bidrag til den skriftlige del samt det mundtlige forsvar.


Sprog:
Masterprojektet kan skrives på dansk, norsk, svensk, eller engelsk. Det mundtlige forsvar kan ligeledes være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
Resumeet skal skrives på dansk,norsk eller svensk samt engelsk og højst 1 A4-side hver.


Omfang:
Individuelt masterprojekt: 20-25 A4-sider.
Gruppeprojekt for 2 personer: 30-35 A4-sider.

Masterprojektet skal leve op til ovenstående sideomfang. Hvis masterprojektet er for kort eller for langt bliver masterprojektet afvist.

1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum.
Omfanget af masterprojektet er inklusiv tabeller.
Forside, resume, figurer/grafer, litteraturliste og bilag tæller IKKE med i omfanget.
Tabeller tæller for 500 anslag.

Hvis artiklen efterfølgende publiceres, kan artiklen i den sammenhæng tilpasses til det specifikke tidsskrifts krav til publicering.


Til vejledning gives der:
-6 timers samlet vejledning med hoved- og/eller bivejleder til et individuelt masterprojekt.
-8 timers samlet vejledning med hoved-/bivejleder til et gruppeprojekt (to personer).


Mundtligt forsvar:
Det mundtlige forsvar har en varighed på 60 minutter, der består af:
- 15 minutter til den studerendes mundtlig fremlæggelse af opgaven.
- 30 minutter til diskussion af opgaven – eksaminatorerne kan her stille uddybende spørgsmål til opgaven.
- 15 minutter til endelig bedømmelse af opgaven.

Det mundtlige forsvar skal give eksaminatorerne (vejleder og censor) mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål, som er opstået under bedømmelsen af den skriftlige opgave, ligesom det også giver mulighed for at udspørge den studerende om opgavens overordnede emne og beslægtede forskningsområder. Du får også mulighed for at uddybe din opgave, og du får mulighed for at forsvare dine argumenter og konklusioner, som du er nået frem til i opgaven. Ved gruppeprojekt se også stk. 3 under 'Gruppeprojekt'.

Mundtligt forsvar kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:

- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor

Bedømmelse:
Der gives én samlet karakter, hvor masterprojektet bedømmes ud fra en samlet evaluering og vurdering af artiklen, resumeet og det mundtlige forsvar. Hovedvægten (60%) lægges på den skriftlige del. Præstationen og efterfølgende mundtlige forsvar vægtes med 40%. Ved bedømmelsen af masterprojektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.


Læs mere om masterprojektet under §11 i studieordningen for uddannelsen. Som indskrevet studerende kan du ligeledes læse nærmere i dokumentet "Retningslinjer for Masterprojekt" i Absalon-kursusrummet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal have en udfyldt og godkendt masterprojektaftale, før du kan påbegynde masterprojektet.

Find kontraktaftalen på kunet under  Personlig Medicin.

Den udfyldte og underskrevne masterprojektaftale uploades på masterprojektets online kursusportal Absalon.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen.

Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen.

Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning

 

Færdigheder

 • Bearbejde og identificere problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for området personlig medicin
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin
 • Opbygge en sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt udarbejde en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 323
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 330

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPMM21012E
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
For masterprojekter opstartet i foråret ligger skriftlig aflevering og mundtlig forsvar i september/oktober.

For masterprojekter opstartet i efteråret ligger skriftlig aflevering og mundtlig forsvar i marts/april.
Pris

Se prisen for kurset på masterprojektets kursushjemmeside 

 

Skemagruppe
Skriftlig opgave med vejledning og supervision.
1 dags fremmøde (eksamen)
Seminardag med præsentation af projekter
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sisse Rye Ostrowski   (19-83798383753e8289753e7f8384827f87837b7950827577797f7e783e747b)
Underviser

Kursusansvarlig og studieleder på personlig medicin:
Sisse Rye Ostrowski, Professor, overlæge, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Gemt den 19-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students