Samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. De studerende skal forstå og kunne anvende gældende lovgrundlag og etiske regler med henblik på at kunne udøve virksomhed som tandlæge. Herudover skal den studerende opnå kendskab til patient involverende tandpleje som led i evidensbaseret tandpleje, med fokus på kommunikation, fælles beslutningstagen og klinisk beslutningstagen. De studerende skal have kendskab til regler omkring klager over tandlægearbejde, konsekvensen heraf og hvordan de forebygges, samt patienters såvel som tandlægers retsstilling. Endelig skal de studerende kunne bistå offentlige myndigheder med opgaver, som løses af retsodontologer i deres samarbejde med politi og retsmedicinere. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold.

Engelsk titel

Community Dentistry and Forensic Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Have kendskab til tandplejerelevant indhold i dansk lovgivning, herunder patientens retsstilling og klagemuligheder
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelse
 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandpleje, ved hjælp af metoder som patientinvolvering, fællesbeslutningstagen og motiverende interview
 • Redegøre for teorier bag evidensbaseret tandpleje
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke klinisk beslutningstagen, fx kognitiv bias
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdigheder

 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Kunne reflektere over patientklager herunder hvad patienter klager over og konsekvensen for tandlægen
 • Kunne observere og analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejerområdet
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov i beslutningsprocesser
 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Forøge antallet af rigtige beslutninger og reducere risikoen for forkerte beslutninger

Online forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning (SAU) samt ekstramurale aktiviteter i form af et praktikophold

Kursus i samfundsodontologi på 3. semester

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Have kendskab til tandplejerelevant indhold i dansk lovgivning, herunder patientens retsstilling og klagemuligheder
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelse
 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandpleje, ved hjælp af metoder som patientinvolvering, fælles beslutningstagen og motiverende interview
 • Redegøre for teorier bag evidensbaseret tandpleje
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke klinisk beslutningstagen, fx kognitiv bias
 • Forklare retsodontologiske definitioner og sagsområderForklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

 

Færdigheder

 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Kunne reflektere over patientklager herunder hvad patienter klager over og konsekvensen for tandlægen
 • Kunne observere og analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejerområdet
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov i beslutningsprocesser
 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Forøge antallet af rigtige beslutninger og reducere risikoen for forkerte beslutninger
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave som afleveres i Digital Eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i samfunds- og retsodontologi

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

10 eller færre studerende tilmeldt til reeksamen: 

Prøveform: Mundtlig eksamen

Prøveformsdetalje: 60 minutters eksamination

Forberedelse: 45 minutter

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

Epidemiologi, forskning og litteratur:

 • overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • redegøre for forskellige epidemiologiske designs
 • bruge epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • demonstrere viden om følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • bruge odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi
 • Kritisk læse, gennemgå og anvende videnskabelig litteratur
 • Beskrive mindre forskningsprojekter


Sundhedssociologi:

 • diskutere sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • demonstrere viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle
 • forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd
 • identificere sundhedspædagogiske interventionsstrategier

 

Kommunikation og beslutninger

 • Redegøre for kommunikation i sundhedsvæsenet med særlig fokus på tandplejen.
 • Analysere en patientbehandling ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse og kunne anvende det, herunder brug af spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Redegøre for ”evidensbaserede beslutninger” og ”shared decision-making” herunder faktorer der kan påvirke kliniske beslutningsprocesser

 

Organisation af tandpleje:

 • demonstrere principper for planlægning af sundhedsprogrammer/​​tandpleje
 • være bekendt med kommunikation med ældre patienter og personalegrupper inden for ældreplejen og social- og sundhedssektoren
 • forklare demografiske forhold vedr. befolkningsstruktur og -udvikling
 • forklare sundhedsøkonomiske begreber og metoder


Administrativ odontologi og retsodontologi:

 • forklare tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • forklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Praktik
 • 37
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 125

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19044U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Esben Boeskov Øzhayat   (4-6865727d4376787167316e7831676e)
Underviser

Laila Friis (retsodontologi)

Gemt den 01-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students