Klinisk fællesundervisning 1

Kursusindhold

Kurset omfatter fire delelementer:

Klinisk fællesundervisning
Kurset skal sætte den studerende i stand til at varetage behandling af voksne patienter med et varieret og tværfagligt odontologisk sygdomsbillede. Kurset bygger på den viden og de færdigheder og holdninger, som den studerende har opnået i løbet af uddannelsen. Den studerende skal kunne anvende de tidligere opnåede kompetencer, svarende til det niveau, der kræves på de enkelte fagområder, i den integrerede patientbehandling. En væsentlig del af undervisningen er: Jornaloptagelse, diagnostik, behandlingsplanlægning, behandling, prognose og risikovurdering.

Patientvisitation
Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at gennemføre undersøgelse, diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning under hensyntagen til patientens ønsker og behov, sundhedstilstand og sociale situation. Herunder er der nødbehandling af patienter med akutte tilstande

Smertepatienten
Undervisningen skal give den studerende en tværfaglig uddybelse i teoretisk og praktisk varetagelse af smertepatienter. Kurset tilsigter at kombinere generelle og fagspecifikke smerteproblemstillinger, således at den studerende skal kunne planlægge en tværfaglig smerte-journal, herunder kunne optage en fyldestgørende smerteanamnese. Der er fokus på at træne og bearbejde færdigheder i nonverbal og verbal smertekommunikation, og den studerende skal kunne skelne mellem et kronisk og akut smertebillede. Det væsentligste indhold i kursus omfatter smertediagnostik, behandling og lindring, smertekommunikation, patienttyper, orale smertetilstande, neuropatiske smerter og smertejournal.

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi
Undervisningen har til formål at den studerende får en oplevelse af at være en del af en større helhed som grundlag for egen selvforståelse og faglige identitet som kommende tandlæge og medicinalperson, der er en del af den samlede odontologiske faglighed. Det væsentligste indhold i kurset er: dental fokussanering, behandling af patienter med kræftlidelser i hoved-hals regionen, læbe- ganespaltebehandling, maksillofacial traumatologi, større kæbekirurgiske operationer, intensiv- og almindelig pleje af nyopererede patienter.

Engelsk titel

Comprehensive Dentistry 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Klinisk fællesundervisning (KF)

Viden

 • redegøre for sekvensen i totalbehandling på voksne patienter med komplekse odontologiske problemstillinger
 • vurdere de odontologiske implikationer af almensygdomme og medicinindtag på de enkelte fagområders behandlinger
 • sammenligne, vurdere og argumentere for forskellige restorative behandlingsvalg på tand- og patientniveau
 • redegøre for mulige behandlinger af patienter med slid
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • foretage en prognosevurdering på patient-og behandlingsniveau
 • journalisere fund, behandlingsplan, prognose og øvrig relevant information
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremhæve teoretiske diskussionselementer ud fra kasuistikker
 • fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning
 • informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • foretage behandling på voksne patienter med komplekse odontologiske problemstillinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • indgå som professionel i en diskussion af alle aspekter af patientbehandlingen ved den komplekse patient agere som professionel overfor patienter og kolleger
   

Patientvisitation

Færdighed

 • Gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker
 • Vurdere resultatet af patientundersøgelsen og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis
 • Anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføring og kunne kommunikere med andre fagpersoner med anvendelse af sådanne fagspecifikke termer
 • Foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut behandling
   

Kompetence

 • Overføre teoretisk viden om sygdomme i tænder og mundhule til diagnostisk praksis
  Overføre viden om almensygdommes og mundhulens forhold til diagnostisk og behandlingsmæssig praksis
  Overføre teoretisk viden om sygdommes forløb og behandlingsmuligheder til patientorienteret individuelle behandlingsforslag, hvor diagnostik og behandling sættes i en situationel sammenhæng

Smertepatienten

Færdighed

 • identificere en neuropatiske smerte med særlig relation til endodontiske og oralkirurgiske behandlinger
 • anvende og demonstrere en strategisk verbal og nonverbal kommunikation i konfrontation med en smertepatient
 • planlægge og optage en tværfaglig smertejournal
 • tolke forskellige patienters smerteoplevelse, hos f.eks. børn, den nervøse/angstfulde patient, den ældre/demente patient, patienten med særlig kulturel eller social baggrund
 • identificere angstfulde versus smertefulde patientreaktioner
 • sammensætte en tværfaglig smerteanamnese
 • justere sin anamnestiske kommunikation i forhold til patienters forskellige smerteopfattelser og -oplevelse
 • sammensætte hensigtsmæssige odontologiske smertelindringsbehandlinger
 • omstrukturere den odontologiske smerteanamnese ud fra differentialdiagnostiske overvejelser

 

Kompetence

 • reflektere over etiske aspekter ved varetagelsen af smertepatienter
 • kvalitetsvurdere egne iagttagelser og resultater af en smerteanamnese
 • afgøre behovet for henvisning til anden faglig kompetence

 

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi

Viden

 • redegøre for hvilket behandlingstilbud, som den hospitalsbaserede tand-, mund- og kæbekirurgi (TMK) udgør
 • demonstrere kendskab til at diagnostikken af mange tilstande, som behandles med maksillofacial kirurgi ligger i primærsektoren
 • demonstrere kendskab til de almindeligste patientkategorier og diagnoser, hvis behandling varetages i TMK hospitalsregi
 • demonstrere kendskab til de almindeligste operationer, som udføres på fx patienter med vækstbetinget kæbedeformitet, fraktur i kæbe- og ansigtsskelettet og infektioner
   

Færdighed

 • foretage korrekt kirurgisk håndvask til ”steril” operation og iklæde sig hue, maske, operationskittel og handsker samt assistere ved større kirurgiske indgreb i universel anæstesi
   

Kompetence

 • udvise forståelse for at indgå i en helhed sammen med en række lægefaglige specialer

Kliniske øvelser, dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, tests samt assistere ved operationer

Kursus i oral rehabilitering 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1
Eksamen i parodontologi
Eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i odontologisk klinik

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i kliniske øvelser, tests og i ekstramurale undervisningsaktiviteter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • fremlægge, vurdere og diskutere komplekse odontologiske problemstillinger hos både i øvrigt raske og patienter og patienter med almensygdomme.

 

Færdighed

 • optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • foretage en prognosevurdering
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Øvelser
 • 18
 • Klinik
 • 240
 • Total
 • 430

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19034U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Esben Boeskov Øzhayat   (4-6764717c4275777066306d7730666d)
  Delkursusansvarlig og ansv. Klinisk Fællesundervisning
 • Lars Bjørndal   (4-6e63646c4275777066306d7730666d)
  Ansvarlig for smertepatienten
 • Kim Ekstrand   (3-716b7146797b746a34717b346a71)
  Ansvarlig for patientvisitation
 • Johanne Kongstad   (3-70716d46797b746a34717b346a71)
  Delkursusansvarlig og ansv. Klinisk Fællesundervisning
 • Simon Storgård Jensen   (22-586e72747333587974776c66667769334f6a73786a7345787a736933707a336970)
  Ansvarlig for tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students