Udvidet parodontologi 2

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse og lægge behandlingsplan samt udføre parodontalbehandling herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation omkring tænder og osseointegrerede dentale implantater, intraossøse knogledefekter og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis chronica complicata levis/gravis) og forsvare denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi, differentialdiagnostik og udbredelse i befolkningen. Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration i undervisning og praksis.

Engelsk titel

Advanced Periodontology 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigtprogredierende sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis samt både nekrotiserende og ulcerøse parodontale sygdomme i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for metoder til tobaksafvænning
 • diskutere indikationer, forudsætninger og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme, ulcerøse parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • diskutere parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis og periimplantitis
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis

 

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis, periimplantitis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi, lapoperation og regenerativ parodontalbehandling
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til parodontitis, perimukositis og periimplantitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og behandle i overensstemmelse med de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semesterkandidatniveau

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og kliniske øvelser (obligatorisk element)

Kursus i udvidet parodontologi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigtprogredierende sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis samt både nekrotiserende og ulcerøse parodontale sygdomme i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for metoder til tobaksafvænning
 • diskutere indikationer, forudsætninger og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme, ulcerøse parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • diskutere parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis og periimplantitis
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis

 

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis, periimplantitis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi, lapoperation og regenerativ parodontalbehandling
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til parodontitis, perimukositis og periimplantitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og behandle i overensstemmelse med de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semesterkandidatniveau
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
...
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i udvidet parodontologi 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligament og alveoleknogle og parodontiets patologi
 • diskutere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis og parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med marginal parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med marginal parodontitis perimukositis og periimplantitis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis, parodontitis', perimukositis' og periimplantatis' histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • diskutere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med marginal parodontitis og perimukositis
 • diskutere anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultra-lydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • diskutere foreliggende viden om kemisk plakkontrol
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen af patienter med marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan af patienter med marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere rådgivningen af patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognoser for patienter med marginal parodontitis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • diskutere rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med marginal parodontitis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere information af patienter om årsagen til marginal parodontitis, mukositis og periimplantitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 110

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19022U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johanne Kongstad   (3-71726e477a7c756b35727c356b72)
 • Christian Damgaard   (4-6b707a6c487b7d766c36737d366c73)
Gemt den 10-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students