Oral Radiologi 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende et grundigt kendskab til såvel intra- som ekstraorale røntgenoptagelser herunder gøre den studerende i stand til at vurdere i hvilke kliniske situationer, det er påkrævet at anvende røntgendiagnostik samt valg af relevant optagelsestype. Den studerende skal kunne analysere, beskrive og tolke røntgenbilleder fra det dentomaksillofaciale område mht. såvel billedkvalitet og normalanatomi som patologiske afvigelser. Endelig skal kurset sætte den studerende i stand til selv at foretage intraorale røntgenoptagelser med parallelteknik og vinkelhalveringsteknik samt udføre specialoptagelser i form af halv- og helaksiale samt ekscentriske optagelser i horisontal- og vertikalplanet. Hovedvægten i undervisningen ligger på det teoretiske grundlag for ekstraorale røntgenoptagelser herunder vurdering af billedkvalitet, normalanatomi samt diagnostik. Der er desuden lagt vægt på projektionslære og intraorale specialoptagelser.

Engelsk titel

Oral Radiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive de geometriske regler der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk (CBCT) teknik
 • identificere billedsnit fra CBCT-undersøgelse i forskellige planer
 • redegøre for ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for okklusalplansoptagelser
 • redegøre for og udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
 • beskrive røntgenoptagelser
 • beskrive stråledoser ved odontologiske intra- og ekstraorale røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • udvise omhu for patienten
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • udføre ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • udføre aksiale optagelser
 • udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
   

Kompetencer

 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • identificere og udbedre fejl opstået under optagelser med ekstraorale udstyr
 • varetage undersøgelser af patienter med specielle behov (f.eks handicappede eller sygdomme)

 

På  2D odontologiske røntgenoptagelser af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt på udvalgte billedsnit fra CBCT-undersøgelse:

 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger
  • resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
  • intene, eksterne og cervikale rodresorptioner
  • forkalkninger i blødtvæv
 • beskrive og tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser.

For at få udbytte af kurset, er det en forudsætning sideløbende at følge kurserne i Cariologisk grundkursus, Basal parodontologi 1, Klinisk oral fysiologi 1, Intern medicin og patologisk anatomi

Kursus i Oral Radiologi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved eksamen i Oral Radiologi

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest gives på baggrund af godkendt deltagelse i kliniske øvelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive de geometriske regler der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
 • beskrive principper for røntgenoptagelser i forbindelse med tand og kæbetraumer
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk (CBCT) teknik
 • identificere billedsnit fra CBCT-undersøgelse i forskellige planer
 • redegøre for ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for okklusalplansoptagelser
 • redegøre for og udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik
 • beskrive røntgenoptagelser
 • beskrive stråledoser ved odontologiske intra- og ekstraorale røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
   

Færdighed

 • udvise omhu for patienten
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikkenudføre ekscentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • udføre aksiale optagelser
 • udføre periapikale optagelser med vinkelhalveringsteknik

 

Kompetencer

 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • identificere og udbedre fejl opstået under optagelser med ekstraorale udstyr
 • varetage undersøgelser af patienter med specielle behov (f.eks handicappede)

 

På  2D odontologiske røntgenoptagelser af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt på udvalgte billedsnit fra CBCT-undersøgelse:

 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger
  • resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
  • interne, eksterne og cervikale rodresorptioner
  • forkalkninger i blødtvæv
 • beskrive og tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
KUs eksamenshuse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive stråling - naturlig baggrundsstråling og menneskeskabt, samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-receptor-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for de forskellige typer intraorale røntgenreceptor og beskrive kontrast- og densitetsforhold samt opbevaring og behandling
 • beskrive indretningen af et mørkekammer
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse
 • beskrive de geometriske regler der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk (CBCT) teknik
 • identificere billedsnit fra CBCT-undersøgelse i forskellige planer
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
   

Færdigheder

 • redegøre for bitewingoptagelser, intraorale optagelser med hhv. parallel- og vinkelhalveringstektik
 • redegøre for ekcentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for okklusalplansoptagelser
 • redegøre for røntgenoptagelser i forbindelse med tand og kæbetraumer

 

Kompetencer

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis samt redegøre for strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis
 • redegøre for løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker samt identificere og udbedre billed- og fremkaldningsfejl
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under optagelser med ekstraoralt udstyr

 

På 2D odontologiske røntgenoptagelser af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt på udvalgte billedsnit fra CBCT-undersøgelse:

 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal
  • afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte
  • caries og følgetilstande efter caries, marginale parodontopatier, følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger samt resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
  • forkalkninger i blødtvæv
 • beskrive og tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 70

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16080U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Azam Bakhshandeh   (6-657e657166654477797268326f7932686f)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students