Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering

Kursusindhold

På kurset bliver den studerende introduceret til typiske forskningsprocesser inden for neurorehabilitering. I forbindelse med dette gennemgås udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering. Kurset vil gennemgå argumentation for nødvendigheden af videns- og evidensbaseret neurorehabilitering og lægge op til diskussion af hvordan dette integreres bedst muligt i behandlingen. Som redskaber til dette vil indgå undervisning i frembringelse og vurdering af viden samt metoder til at vurdere og anvende målemetoder inden for neurorehabilitering.
Der vil igennem hele undervisningen blive taget udgangspunkt i praktiske problemstillinger så vidt muligt fra de studerendes egen hverdag.

 

Modul 1 On campus undervisningsdage 

Modul 2 E-læring: Litteratursøgning 

Modul 3 E-læring: Målemetoder inden for neurorehabilitering 

Modul 4 E-læring: Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder del 1

Modul 5 E-læring: Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder del 2 

Modul 6 Online undervisningsdag

Engelsk titel

Methodology, Theory, Research and Neurorehabilitation

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • Redegøre for og forholde sig kritisk til de grundlæggende metoder og forskningsprocesser ved frembringelse af viden inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for de udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden
 • Diskutere etiske problemstillinger ved neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • Søge relevant litteratur inden for neurorehabilitering
 • Mestre læsning af faglitteratur inden for neurorehabilitering
 • Analysere og perspektivere litteratur som omhandler evidens, måleredskaber, videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til neurorehabilitering
 • Vurdere kvaliteten af faglitteratur i relation til neurorehabilitering
 • Diskutere og formidle andre faggruppers terminologi i forbindelse med neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk
 • Arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag
 • Integrere evidensbaseret behandling i egen praksis

 

 

 

On-campus undervisning og e-læring

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven består af skriftlig besvarelse af spørgsmål i relation til emner som indgår i kurset Metode, teori, forskning, neurorehabilitering .
Eksamensopgaven vil være tilgængelig via digital eksamination.
Den studerende skal skrive rapport baseret på en udleveret case. Rapporten skal være max 5 sider á 2.400 anslag pr. side. Rapporten skal vise forståelse fra den studerende i forhold til emnerne evidens, vurdering- samt frembringelse af litteratur, forskningsmetode samt etik. Eksempler på relevant litteratur skal indgå i besvarelsen, en komplet litteratursøgning og beskrivelse er ikke nødvendig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for og forholde sig kritisk til de grundlæggende metoder og forskningsprocesser ved frembringelse af viden inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for de udvalgte kvantitative og kvalitative målemetoder inden for neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering, herunder evidensbaseret viden

 

Færdigheder

 • Søge relevant litteratur inden for neurorehabilitering
 • Mestre læsning af faglitteratur inden for neurorehabilitering
 • Analysere og perspektivere litteratur som omhandler evidens, måleredskaber, videnskabsteoretiske- samt etiske problemstillinger i relation til neurorehabilitering
 • Vurdere kvaliteten af faglitteratur i relation til neurorehabilitering
 • Diskutere og formidle andre faggruppers terminologi i forbindelse med neurorehabilitering

 

Kompetencer

 • Søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk
 • Arbejde med neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag
 • Integrere evidensbaseret behandling i egen praksis

 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • E-læring
 • 15
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Se venligst: Priser – Københavns Universitet (ku.dk)

Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-68746b756d4275777066306d7730666d)
Underviser

Rasmus Feld Frisk
Frederik de la Cour
Helle Hüche Larsen
Jens Bo Nielsen

Gemt den 25-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students