Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, molekylær biomedicin

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle- og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Engelsk titel

Course in Medical Cell and Tissue Biology, Molecular Biomedicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

Protein struktur og funktion 

 • Redegøre for aminosyrers hovedgruppeinddeling
 • Redegøre for proteiners organisering i primær-, sekundær-, tertiær- og kvaternærstruktur
 • Definere begreberne proteindomæne og subunit
 • Beskrive enzymers generelle funktionsmekanisme
 • Beskrive feedback mekanismer
 • Redegøre for allosterisk regulering
 • Angive forskellige post-translationelle modifikationer 
 • Redegøre for udvalgte metoder til analyse af protein struktur og funktion

 

Membranstruktur 

 • Redegøre for cellemembraners generelle sammensætning, struktur og fysisk/kemiske egenskaber
 • Angive rimelige værdier for ionkoncentrationer i ekstra- og intracellulærvæsken
 • Redegøre for princippet bag osmose
 • Redegøre for membranproteinstruktur og -forankring

 

 Membrantransport og Membranpotentialet 

 • Redegøre for iontransport gennem en cellemembran
 • Definere og anvende et ligevægtspotential
 • Forklare og anvende et membranpotential
 • Redegøre for betydningen af Na+/K+-pumpen
 • Redegøre for passiv, sekundær aktiv og aktiv transport

 

Intracellulær proteinsortering 

 • Beskrive de tre overordnede mekanismer som cellen bruger til at importere proteiner til organeller
 • Beskrive den overordnede strategi i protein import (signal-sekvenser, receptorer og import-proteiner)
 • Beskrive cellens sekretoriske pathway
 • Redegøre for hvorledes proteiner føres til endoplasmatisk reticulum
 • Beskrive hvorledes sekretoriske proteiner overføres til ER lumen
 • Beskrive hvorledes forskellige typer af membranproteiner indsættes i ER-membranen
 • Beskrive modifikationer af proteiner i ER 
 • Redegøre for de overordnede mekanismer bag vesikel transport
 • Beskrive protein modifikationer i Golgi apparatet samt sortering til sekretoriske granula, lysosomer og celleoverfladen i TGN
 • Beskrive forskellen på konstitutiv og reguleret sekretion (exocytose)
 • Beskrive proteinimport til kernen, mitochondrier og peroxisomer
 • Beskrive phagocytose, pinocytose og autophagy
 • Redegøre for receptor-medieret endocytose og de intracellulære pathways for endocyteret materiale
 • Beskrive lysosomets opbygning og funktion, samt hvor i cellen proteiner sorteres til dette organel

 

Mitochondrier og peroxisomer 

 • Beskrive mitochondriers morfologi
 • Redegøre for hypotesen om mitochondriets prokaryote oprindelse
 • Beskrive sammenhængen mellem elektrontransportkæden, den elektrokemiske gradient og ATP-syntese
 • Redegøre for mitochondriers iltforbrug (oxidativ metabolisme)
 • Beskrive mitochondriers nydannelse og proteinimport
 • Redegøre for maternal nedarvning, mitochondriel segregering og heteroplasmi
 • Beskrive peroxisomers dannelse, proteinimport og funktion

 

Cytoskelettet 

 • Beskrive opbygning og lokalisation i cellen af aktinfilamenter, mikrotubuli, samt intermediær filamenter
 • Beskrive strukturelle funktioner for aktin, mikrotubuli, samt intermediær filamenter
 • Beskrive dynamik af aktinfilamenter og mikrotubuli (vækst og nedbrydning)
 • Redegøre for polariseret transport af vesikler på aktin og mikrotubuli.
 • Beskrive cellemigration
 • Beskrive cytoskelettets betydning for kernemembranens integritet
 • Redegøre for betydningen af visse cytoskelet-associerede proteiner
 • Beskrive intermediære filamenters vævsspecifikke forekomst

 

Celle-celle og celle-ECM interaktioner 

 • Beskrive kommunikerende, adhærerende, og okkluderende celle- kontakter
 • Beskrive adhæsive glycoproteiner i ECM
 • Beskrive cellereceptorer (integriner) for adhæsive ECM glycoproteiner
 • Redegøre for cellekontakters betydning for opretholdelse af epithelers integritet

 

DNA og kromosomer 

 • Redegøre for DNA struktur og funktion
 • Redegøre for kromatinstruktur herunder histoner og nukleosomer
 • Redegøre for histonmodifikationer og deres biologiske funktion
 • Redegøre for begreberne eukromatin og heterokromatin
 • Beskrive telomere og centromere
 • Redegøre for begrebet genom
 • Redegøre for begreberne gen og kromosom
 • Beskrive et eukaryot gen

 

DNA replikation og repair 

 • Redegøre for DNA polymerasens funktion
 • Redegøre for replikationsmekanismen
 • Redegøre for funktion af telomerase og biologisk betydning af telomere
 • Redegøre for hvordan mutationer kan opstå
 • Redegøre for proofreading og mis-match repair mekanisme og deres biologiske betydning
 • Redegøre for excision repair
 • Redegøre for den biologiske betydning af homolog rekombination og non-homolog end-joining

 

Transskription 

 • Redegøre for RNA hovedtyperne
 • Redegøre for RNA polymerase funktion
 • Redegøre for en promoters funktion, herunder TATA-boks og transskriptionsinitiering
 • Redegøre for funktionen af generelle (basale) transskriptionsfaktorer
 • Redegøre for transskriptionens faser (initiering, elongering og terminering)
 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem pro- og eukaryot transskription

 

RNA processering 

 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem pro- og eukaryot mRNA
 • Forklare mRNA processering, herunder capping, splejsning og polyadenylering
 • Redegøre for exons og introns og deres relation til mRNA splejsningsprocessen
 • Redegøre for funktionen af snRNA i RNA splejsning
 • Redegøre for alternativ mRNA processering  (splejsning) og den biologiske funktion heraf, herunder betydningen af nonsense-mediated decay (NMD)

 

Translation 

 • Redegøre for den genetiske kode og translation af en mRNA i forskellige læserammer
 • Beskrive tRNA struktur og funktion
 • Beskrive aminoacyl tRNA-synthetase funktion
 • Beskrive ribosom struktur og funktion, herunder rRNA funktion
 • Redegøre for translations-initiering, -elongering og -terminering
 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem pro- og eukaryot translation
 • Redegøre for proteasomet og dets funktion
 • Redegøre for ribozym og RNA foldning

 

Transskriptionel og post-transskriptionel genregulering 

 • Redegøre for de forskellige niveauer i genregulering
 • Redegøre for protein-DNA genkendelse
 • Redegøre for transskriptionsregulatorers struktur og funktion
 • Redegøre for enhancer og repressor funktion
 • Redegøre for begrebet epigenetik
 • Redegøre for DNA methylering og den biologiske funktion heraf
 • Redegøre for kromatins rolle i cellulær genregulering og epigenetik
 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem pro- og eukaryot  gen-organisation og genregulering (herunder begrebet operon)
 • Redegøre for hvordan alternativ splejsning og alternativ polyadenylering fører til forskellige mRNA isoformer
 • Redegøre for betydningen af 5´- og 3´-UTR regioner for funktionen af mRNA
 • Beskrive miRNA’er og deres funktion
 • Beskrive siRNA’er, deres virkningsmåde og eksperimentielle anvendelse

 

Genom og genom evolution 

 • Redegøre for hvordan genetiske variationer kan opstå
 • Redegøre for hvordan punktmutationer kan ændre reguleringen af et gen
 • Redegøre for hvordan familier af relaterede gener kan opstå ved DNA duplikationer
 • Forklare hvilke informationer der kan opnås ved ”comparative genomics”
 • Redegøre for transposoner og vira
 • Redegøre for opbygning og analyse af det humane genom

 

Mikroskopi af celler og væv 

 • Angive de principielle forskelle mellem lysmikroskopi (gennemlys og fluorescens) og elektronmikroskopi
 • Redegøre for cellebestanddeles farvbarhed med hæmatoxylin og eosin og sammen-hængen med cellens aktivitetsniveau
 • Beskrive udvalgte cellers og vævs farvbarhed med PAS (Perjodsyre-Schiff), alcian blue, toluidinblå, VGH (Van-Gieson Hansen), orcein, osmiumtetraoxid og sølvfarvning
 • Redegøre for princippet ved immunhistokemisk farvning (immunperoxidase og immunfluorescens)

 

Overfladeepithel 

 • Klassificere og diagnosticere overfladeepitheler
 • Beskrive laterale og basale adhæsionsmekanismer i epitheler
 • Beskrive apikale specialiseringer i epitheler
 • Beskrive opbygning og betydning af basalmembraner
 • Redegøre for sammenhæng mellem den strukturelle opbygning af et epithel og dets funktion

 

Kirtler og sekretion 

 • Beskrive organisering af ”sekretionsapparatet” i forskellige typer af secernerende celler
 • Identificere secernerende celler i egnede præparater/billeder (EM/LM) på grundlag af morfologiske karakteristika
 • Beskrive konstitutiv og reguleret sekretion i forskellige celletyper
 • Inddele exokrine og endokrine kirtler på baggrund af histologisk opbygning såvel som sekretionsmekanisme

 

Muskelhistologi 

 • Identificere og beskrive opbygningen af de tre typer muskelvæv
 • Redegøre for forskelle og ligheder mellem skelet, hjerte- og glat muskulatur såvel lysmikroskopisk som ultrastrukturelt.
 • Redegøre for opbygningen af et sarcomér
 • Beskrive opbygning og funktion af en motorisk endeplade

 

Nervevæv 

 • Identificere og beskrive neuroner og gliaceller
 • Redegøre for strukturen af synapsen og dens funktion
 • Beskrive myelinisering i CNS og det perifere nervesystem
 • Beskrive perifere nerver
 • Beskrive motoriske og sensoriske endeorganer, herunder muskelten
 • Beskrive blod-hjernebarrieren og dens funktion

 

Bindevæv 

 • Beskrive og diagnosticere bindevævstyper (løst, tæt regelmæssigt og uregelmæssigt bindevæv samt fedtvæv)
 • Redegøre for bindevævs-cellernes og intercellulærsubstansens opbygning og funktioner
 • Beskrive bindevævets blodderiverede cellers struktur, funktion og dynamik – herunder migration fra blod til løst bindevævBrusk & Knoglevæv 

 • Identificere og beskrive opbygningen af de forskellige typer brusk og knoglevæv
 • Identificere og beskrive de cellulære og ekstracellulære elementer i brusk og knoglevæv
 • Redegøre for cellernes og intercellulærsubstansens opbygning og funktion
 • Beskrive bruskdannelse og de forskellige typer bruskvækst
 • Identificere og beskrive intramembranøs (desmal) og endochondral ossifikation
 • Forklare knogledannelsens, knoglevækstens, og knogleremodelleringens forskellige faser

 

Blod 

 • Beskrive blodets formede elementer, fordeling morfologi og funktion
 • Beskrive betydning af variationer i antallet af givne celletyper i perifert blod
 • Beskrive det hæmopoietiske & vaskulære rums struktur og funktion
 • Angive de vigtigste karakteristika for stamceller og progenitorceller
 • Beskrive udviklingen af leukocytter og erythrocytter med vægt på de morfologiske karakteristika
 • Beskrive dannelsen af megakaryocytter/thrombocytter

 

Blodkar 

 • Beskrive den trilaminære opbygning af karvæggen i større kar
 • Redegøre for funktioner af endothel, muskelceller og elastiske membraner i kar
 • Redegøre for endothelcellers tight junctions og deres betydning
 • Klassificere de enkelte dele af karsystemet
 • Identificere kar s i histologiske væv

 

Cellesignalering 

 • Redegøre for kontaktafhængig, endokrin, neuronal og para- og autokrin signalering
 • Redegøre for at cellesignalering via receptor tyrosin kinaser, G-protein koblede receptorer og intracellulære receptorer

 

Cellecyklus & Celledeling 

 • Beskrive statiske, stabile, og fornyende cellepopulationer i væv
 • Redegøre for de forskellige faser i cellecyklus og for check point-kontrol
 • Redegøre for mitosens stadier morfologisk
 • Anvende grundlæggende viden om M-Cdk medieret regulering af kromosom kondensering, tentrådsapparatet, kernemembran-vesikulering og APC aktivitet til at beskrive mitosens stadier morfologisk

 

Apoptose 

 • Redegøre for fysiologiske karakteristika ved apoptose
 • Definere forskelle mellem apoptose og nekrose
 • Redegøre for aktivering og funktion af caspaser og Bcl-2 protein familien
 • Redegøre for intrinsic og extrinsic apoptose pathway 

 

Vævsdannelse og regeneration

 • Angive de vigtigste karakteristika for stamceller og progenitorceller
 • Beskrive induced pluripotent stem cells (iPSCs)
 • Redegøre for hovedtrækkene i de forskellige faser af vævsregeneration

 

Cancer 

 • Beskrive cancercellens generelle karakteristika 
 • Beskrive mutageners egenskaber og redegøre for den tidsmæssige relation mellem eksponering til mutagenet og malign transformation
 • Anvende grundlæggende viden om cancercellers karakteristika samt signaleringsveje i non-neoplastiske celler til at identificere onkogener og tumor suppressors

 

Metoder

Redegøre for udvalgte molekylær biologiske og bioteknologiske metoder

 

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved VIRMIK

 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg

 

Kompetencer

 • Anvende opnået viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

 

 

 

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og obligatorisk praktisk øvelsesundervisning (inklusive elektroniske test, videoer til forberedelse og mundtlige fremlæggelser).

Primær lærebog i cellebiologi: Alberts et al., Essential Cell biology, 5. udgave.

Alternativ lærebog i cellebiologi: Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 7. udgave

Primær lærebog i histologi: Genesers Histologi, 2020

Alternativ lærebog i histologi: Pawlina, Histology, 8. udgave

Kurset evalueres ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

De studerendes arbejdsbelastning afspejler den samlede ECTS-vægt for kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, kursus i excitable celler samt integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet via elektroniske test, som kan tages forud for SAU undervisningen.

Derudover feedback under fremlæggelser.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Obligatoriske forberedelses test, laboratorieøvelser samt mundtlig afrapportering ved efterbehandlingstimer.

Bestået kursusattest er betingelse for deltagelse i "Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, molekylær biomedicin". Se venligst mere under beskrivelsen for eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendt afrapportering skal den studerende kunne:

 • Beskrive og forstå funktionen af cellens DNA, RNA og protein
 • Beskrive og forstå genregulering samt opbygning af genomet
 • Beskrive og forstå sortering af nysyntetiserede proteiner til deres endelige destination.
 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder, basal statistik samt udvalgte databaser til at tolke egne eksperimenter og data fra original litteratur

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 79
 • Forberedelse (anslået)
 • 194
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 346

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMOB15004U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

13 uger
Placering
Efterår
Skemagruppe
Undervisningen ligger man-fre 8-18
Kapacitet
72 deltagere
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Katerina Tritsaris   (5-747d7b727d497c7e776d37747e376d74)
Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students