Eksamen i hjerte, kredsløb og lunger

Engelsk titel

Exam in Cardiovascular and Pulmonary Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i hjerte, kredsløb og lunger.

Arbejdsbelastningen for eksamen i hjerte, kredsløb og lunger er registreret under kursus i hjerte, kredsløb og lunger.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Beskrive hjertets, lungernes og luftvejenes makroskopiske og mikroskopiske anatomi samt embryonale udvikling
 • Forklare fostrets respiration og kredsløb, herunder samspillet med placenta, og forklare omlægningerne ved fødslen samt redegøre for de mest almindelige udviklingsanomalier
 • Redegøre for hjertets elektriske aktivitet, dels på det cellulære niveau (celletypernes elektrofysiologi i atrier, knuder og ledningsbaner samt impulsudbredningen), dels på det molekylære niveau (kanaler og ionstrømme) og på helkropsniveau (baggrunden for elektrokardiografien)
 • Beskrive de mest almindelige rytmeforstyrrelser, herunder brady- og takykardi, AV-blok og atrie- og ventrikelflimmer
 • Redegøre for hæmodynamikkens grundbegreber (viskositet, laminar strømning, turbulens, Poiseuilles lov, tyngdens indflydelse, konverteringer mellem trykenergi, kinetisk energi og potentiel energi)
 • Redegøre for arteriesystemets funktion og for arterioletonus, herunder vindkedelfunktionen, betydningen af compliance og perifer modstand for blodtrykkene (systolisk, diastolisk og middelblodtryk), autoregulering og flowmedieret dilatation
 • Redegøre for hjertets pumpefunktion og perfusion, pre- og afterload, trykudviklingen og trykgradienter, herunder eksitations-kontraktions-kobling i hjertemuskelceller, Frank-Starling relationen og begrebet kontraktilitet
 • Redegøre for hjertets arbejde, herunder fibrenes længde-spændingsrelation, betydningen af pre- og afterload og den neurohumorale kontrol
 • Redegøre for pre- og afterload samt beskrive trykudviklingen og trykgradienterne i hjertet
 • Redegøre for stoftransporten over kapillærendothelet samt for dettes aktive funktioner
 • Redegøre for vene og lymfesystemets funktioner
 • Beskriv elektrokardiografi, herunder akser, nomenklatur, intervaller samt for det patologiske EKG i hovedtræk
 • Redegøre for akut og kronisk blodtryksregulering, herunder baroreceptorfunktion, betydningen af det sympatiske nervesystem samt renin-angiotensin systemet og nyrens rolle via reguleringen af natrium og ekstracellulærvolumen
 • Redegøre for kompensatoriske mekanismer ved blødning
 • Redegøre for de enkelte organers perfusion
 • Redegøre i hovedtræk for kredsløbsreguleringen ved hjerteinsufficiens og shock
 • Redegøre for respirationsgassernes fysiske forhold for at forklare deres bevægelser i respirationssystemet samt i kredsløb og væv
 • Redegøre for begreberne ventilation, alveolær ventilation, dødt rum, iltoptagelse, ventilatorisk udvekslingskvotient (RER), og kuldioksidudskillelse samt beregne disse størrelser ud fra målinger på eksspirationsluft
 • Redegøre for respirationens mekanik under normale forhold
 • Redegøre for pulmonale og non-pulmonale årsager til vævshypoksi
 • Kunne anvende de klinisk vigtigste respirationsfysiologiske begreber korrekt, herunder hyper- og hypoventilation, taky- og bradypnø, samt hyper- og hypopnø
 • Beregne, og redegøre for det fysiologisk grundlag og tolkning af den alveolær-arterielle iltdifference (AaDO2)
 • Redegøre for lungernes ventilations-perfusionforhold, herunder betydningen af  uens ventilations-perfusionsfordeling for den pulmonale gasudveksling
 • Redegøre for diffusionen af respirationsgasser i lunger og væv
 • Redegøre kvalitativt og kvantitativt for transporten af ilt og kuldioxid i blodet
 • Redegøre for respirationens regulering, herunder respirationens automati, den kemiske og nerurale regulering samt adaptation til ændringer i indåndingsluftens sammensætning og tryk
 • Redegøre for det fysiologiske grundlag for inddelingen i restriktive og obstruktive lungelidelser
 • Beskrive udførelses af en udvidet lungefunktionsundersøgelse med dynamisk spirometri, og helkropspletysmografi, og forstå det fysiologiske grundlag fra de væsentligste udledte parametre, herunder statiske og dynamiske lungevolumina og -kapaciteter
 • Redegøre for lungernes betydning i neutralitetsreguleringen og redegøre kvalitativt og kvantitativt for simple syre-baseforstyrrelser, herunder kompensationsmekanismer.
 • Redegøre kvalitativt og kvantitativt (direkte og indirekte kalorimetri) for energiomsætningen, dens måling og dens regulering under forskellige forhold samt bestemmelse af den basale energiomsætningshastighed
 • Redegøre kvalitativt og kvantitativt for tilpasningen af ventilation og kredsløb til muskelarbejde (inklusive iltgæld)
 • Redegøre for energiomsætningen under fysisk arbejde.
 • Redegøre for energiomsætningens vigtigste stofskifteveje inklusive omsætning af alkohol og i denne sammenhæng begreberne respiratorisk kvotient (RQ) og respiratorisk udvekslingskvotient (RER)
 • Redegøre for temperaturreguleringen
 • Redegøre for organismens varmeproduktion og varmetab
 • Redegøre for reguleringen af varmebalancen
 • Redegøre for feber samt organismens reaktioner på hypo- og hypertermi
 • Redegøre for makronæringsstof- og energiindtag i inaktive og fysisk aktive voksne

 

Færdigheder

 • Genkende og benævne hjertets makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne lungernes makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne luftvejenes makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Bestemme konditallet (V̇O2-max) direkte og indirekte
 • Bestemme O2-gælden efter arbejde
 • Beskrive bestemmelse af ”arterielle” PO2, PCO2 og pH-værdier under muskelarbejde
 • Demonstrere respiratorisk acidose og alkalose samt metabolisk acidose på forsøgspersonen
 • Grundlæggende kunne forstå sammenhængen mellem ventilation, dødt rum, alveolære O2- og CO2-fraktioner og -tensioner, O2-optagelse, CO2-afgivelse , blodgasser og syre-baseforhold

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 4

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12026E
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Eksamen
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Thomas Jespersen   (6-7d7178736e7c497c7e776d37747e376d74)
 • Jens Christian Brings Jacobsen   (8-756e6d7d7479727e4b7e80796f397680396f76)
  Delkursusansvarlig (anatomi)
 • Flemming Dela   (5-6e6c6d7469487b7d766c36737d366c73)
  Delkursusansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students