Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, medicin

Kursusindhold

Kurset består af to fagdele: basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter. Det overordnede formål er at give et overblik og en grundlæggende forståelse for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning samt de kemiske og fysiologiske grundprocesser. Kursets to fagdele har et selvstændigt indhold og forløb.

Under kurset vil de studerende skulle deltage i og bestå en række laboratoriesikkerhedskurser.

Engelsk titel

Course in Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Basal humanbiologi:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer    
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for sammenspillet mellem de forskellige organsystemer.
   

Færdigheder     

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Betjene et simpelt lysmikroskop.
   

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af organismens struktur, funktion og regulation gennem en fortsat læringsproces
 • Være i stand til at foreslå målsætninger for et fortsat uddybende studiearbejde på de ovennævnte områder  
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede  forhold.
   

Cellens kemiske komponenter:

Viden

 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler.
   

Færdigheder:

 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler).
   

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af funktionen af cellens  kemiske komponenter i organismens organstruktur og - funktion, stofskifte og regulering af disse gennem en fortsat læringsproces.
 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af molekylers (inklusive biomolekyler og lægemidler) biologiske funktion under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold gennem en fortsat læringsproces.
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete molekylære problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, øvelsesundervisning og studiecafé

Kurset evalueres desuden i eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter er:

Basal Humanbiologi:
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen på følgende øvelser:
HFØ1: Hudreceptorøvelsen
HFØ2: Kredsløb og respiration
HFØ3: Bikarbonat
- godkendelse af præstation i efterfølgende quiz på absalon

Cellens Kemiske Komponenter:
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen på følgende øvelser:
1. On-line Laboratoriesikkerhedskursus
2. Øvelse i Bicarbonatbufferen
3. Øvelse i Biomolekyler.
- aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og forklare praktiske bestemmelser af temperatur- og berøringsfølsomhed, lungefunktion, blodtryk og hjertefrekvens
 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for bestemmelser af pH, CO2-partialtryk og [HCO3] i blod 
 • Forstå og forklare den fysiologiske regulation af pH, CO2-partialtryk og [HCO3] i blod
 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for spektrofotometrisk bestemmelse af totalprotein, kolesterol og alkalisk fosfatase-aktivitet i biologiske prøver.
   

Færdigheder 

 • Udføre analyser ifølge øvelsesvejledning og beregne på de opnåede målinger 
 • Vurdere og formidle de opnåede resultater i skriftlige rapporter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Holdundervisning
 • 59
 • Forberedelse (anslået)
 • 505
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Studiegrupper
 • 54
 • Total
 • 675

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12001U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Cathrine Bisgaard   (3-7873725083857e743e7b853e747b)
  Cellens kemiske komponenter
 • Pia Rengtved Lundegaard   (11-77737c756b6c6e6868796b477a7c756b35727c356b72)
  Basal Humanbiologi
Gemt den 19-05-2023

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students