Specialefokuseret kursus og eksamen i urologi: Rigshospitalet

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til urologi, så den studerende opnår udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til urologien både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner urologiens udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor både de basale fag som anatomi, fysiologi og biokemi samt de kliniske fag intern medicin, kirurgi, psykiatri og neuro- og sansefag. Kurset skal, ud over kendskabet til urologi, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel. Kurset tilrettelægges så det dækker bredt de urologiske patienttyper og problemstillinger, herunder vil de blive introduceret til subspecialerne: uro-onkologi, endourologi og stensygdom, andrologi og neurourologi/LUTS. Kirurgisk vil de overvejende blive oplært i at kunne assistere, men også superviseret udføre småindgreb.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Urology: Rigshospitalet

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor det urologisk område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder brug af alle relevante parakliniske undersøgelser, dvs radiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, mikrobiologi og specifikke urologiske undersøgelser: urodynamik, vævsprøvetagning (prostata, blære og nyre) og diverse endoskopiske procedurer (urethro-, cysto-, uretero-, nefro-skopi)
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder i grove træk kunne beskrive de mest almindelige kirurgiske urologiske procedurer og kunne afgøre om patienten skal henvises til andet specialeFærdigheder

 • Varetage god kommunikation, herunder:
  • Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning, f.eks fremlægge patient til konference
  • Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede og informationen til disse er afpasset kompetence og ansvar, således at der gives enslydende meddelelser til patienter og pårørende
  • Informere patienter og pårørende om de mest almindelige urologiske invasive undersøgelser og procedurer, herunder om forventelig effekt, normale per- og postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer og risici – på et niveau og i en detaljeringsgrad, som er tilpasset den enkelte patient og sikre forståelse af informationen
 • Samarbejde med kollegaer (læger), andre personalegrupper, patienter og pårørende, herunder kunne søge råd hos kolleger (læger) og andre i eller uden for organisationen
 • Agere professionelt, herunder:
  • Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd
  • Handle i balance mellem faglige og personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer
  • Erkende egne personlige, faglige og etiske grænser
  • Så vidt det tidsmæssigt er muligt, etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet:
  • Modtage, undersøge og vurdere urologiske patienter
  • Skrive en struktureret urologisk journal, stille en tentativ diagnose og tilrettelægge et undersøgelsesprogram baseret på diagnosen
  • Ordinere, tolke og handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske og klinisk fysiologiske undersøgelser
  • Erkende og medinddrage risikofaktorer i beslutningsprocesser vedrørende urologi, og i nødvendigt omfang henvise til relevant speciale til præoperativ optimering
  • Diagnosticere almindelige postoperative komplikationer som f.eks. blødning, sårinfektion, respirationsinsufficiens, hjerteinsufficiens, dyb venetrombose
  • Varetage initial behandling af ovenstående komplikationer samt visitere til relevant behandler
  • Varetage postoperativ ernæring (enteral og parenteral), herunder behandle postoperativ kvalme
  • Diagnosticere og behandle blødningsforstyrrelser, herunder ordinere tromboseprofylakse
  • Diagnosticere og initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler
  • Instituere relevant og adækvat smertebehandling såvel præ- som postoperativt
  • Skelne mellem forskellige former for sår
 • Agere som sundhedsfremmer, herunder:
  • Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand
  • Anvende sociallovgivning og sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

 

Kompetencer

 • Kunne varetage en basal urologisk patientkontakt. Ekstrahere vigtige anamnestiske informationer, kliniske og parakliniske undersøgelser og sammenfatte det i et resume og relevant plan
 • Reflektere over egen rolle og behov for yderligere viden og færdigheder såfremt man overvejer en fremtid indenfor urologien
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1,5 timer
Prøveformsdetaljer
Eksaminationen vil bestå af 1 ”bedside” patientgennemgang/ stuegang/ journaloptag samt 2 teoretiske cases. Der gives 24 timers forberedelse til patientgennemgangen men ingen forberedelse til de 2 teoretiske cases.

Både patienten og de 2 teoretiske cases vælges af den eksamensansvarlige lektor/professor. Under hensyntagen til de på eksaminationstidspunktet tilgængelige patienttyper vil ”bedside” patienten og ”papir” casene alle findes blandt hyppige urologiske tilstande og almene urologiske problemstillinger.

Eksaminanden vil ved forberedelsens start således blive informeret om, hvilken patient der bliver brugt, samt om opbygningen af og hvorledes ”papir”-casene forventes gennemgået. Til ”papir”-casene tilstræbes brug af billede/video materiale og evt. grafisk fremstilling af prøvesvar eller andet relevant materiale. Begge ”papir”-cases vil tage udgangspunkt i en virkelig patienthistorie.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor det urologisk område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder brug af alle relevante parakliniske undersøgelser, dvs radiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, mikrobiologi og specifikke urologiske undersøgelser: urodynamik, vævsprøvetagning (prostata, blære og nyre) og diverse endoskopiske procedurer (urethro-, cysto, uretero-, nefro-skopi)
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder i grove træk kunne beskrive de mest almindelige kirurgiske urologiske procedurer og kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Agere professionelt
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Gennemføre urologisk patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i begyndelsen af urologiuddannelsen (introduktionsstilling). Herunder kunne diagnosticere og indlede behandling af: urinvejsinfektion/​urosepsis, blæreretention, obstruerende urinvejssten, hæmaturi og akutte skrotale tilstande. For cancerpatienter erkende og indlede behandling for de mest alvorlige/almindelige tilstande associeret med fremskreden cancer såsom: medullært tværsnits syndrom, smerter, kvalme/obstipation og psyko-sociale problemstillinger.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1,5
 • Total
 • 361,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20123U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44
Forårssemestre: uge 9-17
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. fire studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Andreas Røder   (14-6a776d7b6e6a7c377b786e6d6e7b497b6e7072787771376d74)
 • Ulla Nordström Joensen   (23-7e75756a3777787b6d7c7d7b786e763773786e777c6e77497b6e7072787771376d74)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students