Specialefokuseret kursus og eksamen i ortopædkirurgi

Kursusindhold

Det specialefokuserede kursus i ortopædkirurgi vil give interesserede studerende en undervisning med vægt på ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik og præsentere den studerende for grundlæggende ortopædkirurgiske behandlingsprincipper.

Oplæringen vil ligne den, som en læge i introduktionsstilling tilbydes. Udover teoretisk undervisning i de relevante sygdomme vil kurset fokusere på et eller flere af de enkelte fagområder inden for specialet: alloplastikkirurgi, traumatologi, artroskopisk kirurgi, rygkirurgi, onkologi, pædiatrisk ortopædkirurgi og håndkirurgi.

Formålet med kursus er at give den studerende et både teoretisk, men også praktisk indblik i samspillet mellem specialets fagområder og relationer til øvrige lægelige specialer. Efter endt kursus kan den studerende optage en anamnese og lægge et relevant udredningsprogram samt selvstændigt gennemføre en klinisk ortopædkirurgisk undersøgelse.

I løbet af kurset tilbydes også undervisning i ortopædkirurgisk billeddiagnostik.

Der vil være fokus på et eller nogle få mindre ortopædkirurgiske indgreb (typen vil afhænge af afdelingens faglige profil men kunne f.eks. være osteosyntese af hoftebrud, diagnostisk knæartroskopi, behandling af mindre, benigne bløddelstumorer eller knoglecyster).

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Orthopaedic Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

.Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Beherske grundlæggende ortopædkirurgisk terminologi

 • Redegøre for almindeligt forekommende ortopædkirurgiske sygdomme og skader.

 • Have grundlæggende viden om ortopædkirurgisk billeddiagnostik

 • Redegøre for grundliggende frakturklassifikation

 • Redegøre for frakturbehandlingsprincipper

 • Redegøre for indikationerne for den eller de valgte operative indgreb.

Færdigheder

 • Foretage anamnese og lægge udredningsprogram for patienter med symptomer fra bevægeapparatet

 • Foretage klinisk vurdering af patient med symptomer fra bevægeapparatet

 • Selvstændigt kunne planlægge et billeddiagnostisk undersøgelsesprogram

 • Selvstændigt kunne informere patienter om risici og succesudsigter ved en elektiv eller akut ortopædkirurgisk procedure

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor

 • Varetage god kommunikation

 • Agere professionelt

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Selvstændigt kunne stille indikation for den eller de valgte operative procedurer

 • Under supervision udføre den eller de valgte operative procedurer.

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Kurset foregår på forskellige ortopædkirurgiske afdelinger i RegionH og Region Sjælland

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Eksamen vil omfatte en anamneseoptagelse på en patient med symptomer fra bevægeapparatet efterfulgt af en klinisk ortopædkirurgisk undersøgelse. Derudover forventes eksaminanden at kunne planlægge et relevant udrednings- og behandlingsprogram. Dette vil indebære forslag til relevante billeddiagnostiske undersøgelser. I løbet af eksaminationen vil der være mundtlig overhøring i relevante emner fra kurset.
Ved forberedelsens start præciseres det, hvilke funktioner eksaminanden skal varetage under eksaminationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indhente en sufficient anamnese fokusering på den aktuelle indlæggelsesårsag

 • Indhente øvrige relevante helbredsmæssige oplysninger

 • Demonstrere grundlæggende undersøgelse af større led

 • Demonstrere og beskrive primær vurdering og behandling af en patient med en større ekstremitetsfraktur

 • Kunne beskrive principperne for frakturbehandling

 • Redegøre for indikationerne for det eller de valgte ortopædkirurgisk indgreb

 • Vurdere behandlingsresultatet af det eller de valgte ortopædkirurgisk indgreb

 • Redegøre for generelle komplikationer til ortopædkirurgiske indgreb og specifikke komplikationer til det eller de valgte ortopædkirurgisk indgreb

Færdigheder

 • Beherske grundlæggende ortopædkirurgisk terminologi

 • Redegøre for principperne for frakturbehandling

 • Redegøre for almindeligt forekommende ortopædkirurgiske sygdomme (f.eks. hoftenære femurfrakturer, hofteartrose, knæartrose, menisk- og ledbåndsskader i knæ)

 • Foretage det eller de valgte ortopædkirurgisk indgreb under supervision

 • Foretage klinisk vurdering og af patient med ekstremitetsfraktur

 • Selvstændigt kunne stille indikation for hhv. røntgen, MR og CT i ortopædkirurgisk diagnostik

 • Agere professionelt

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Varetage god kommunikation

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20113U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44 og 45-1
Forårssemestre: uge 7-14 og 15-23
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. ti studerende pr. semester, fordelt med fem studerende på hvert rul.

I Region Sjælland regi 2 pladser fordelt på 2 rul (en plads i hvert rul), Køge.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Mørk Petersen   (22-7e7a747972767d3f7e8076837c3f817685768384767f518376787a807f793f757c)
 • Stig Brorson   (5-7b6a7a777a487a6d6f7177767b72696d747469766c366c73)
  Delkursusansvarlig Region Sjælland
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students