Specialefokuseret kursus og eksamen i oftalmologi

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til det oftalmologiske speciale, så den studerende opnår udvalgt viden, færdigheder og kompetencemål svarende til niveauet for en læge én måned inde i sin introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset skal, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel. Den studerende skal deltage i afdelingens intro-kurser sammen med de introduktionslæger, som starter på samme tid. Kurserne indeholder undervisning i praktisk oftalmologisk undersøgelsesteknik. Det forventes derudover, at den studerende tilegner sig viden ved at læse relevant litteratur. Den studerende vil få arbejdsopgaver i klinikken på linje med introduktionslæger.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and in Ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste oftalmologiske sygdomme, herunder: Aldersrelateret makulopati, glaukom, katarakt, diabetisk retinopati, uveitis og konjunktivitis.

  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste oftalmologiske sygdomme (nævnt ovenfor), herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

  • redegøre for basale oftalmologiske undersøgelsesmetoder, herunder visusbestemmelse, refraktionering med autorefraktor og brillekasse, synsfelt for hånd, vurdering af eksterna-stilling-lejring-motilitet og pupilforhold, måling af øjets tryk med Goldmanns applanationstonometri, spaltelampe og oftalmoskopi.

  • studerende med forløb overvejende i et oftalmologisk subspeciale, skal kunne redegøre for undersøgelsesmetoder knyttet hertil. F.eks. skal en studerende med forløb i grå stær klinikken kunne foretage linseberegning mhp. grå stær operation.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
 • Agere professionelt.
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet. Herunder visusbestemmelse, maskinel objektiv refraktionering med autorefraktor, subjektiv refraktionering vha. brillekasse, synsfelt for hånd, vurdering af eksterna-stilling-lejring-motilitet og pupilforhold, måling af øjets tryk med Goldmanns applanationstonometri, anvende spaltelampe og foretage oftalmoskopi med 90D linse og direkte oftalmoskopi.
 • Fremlægge patient til konference.
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Kompetencer

 • Fungere på en hospitalsøjenafdeling på niveau med en reservelæge i starten af introduktionsstilling til specialet.
 • Samarbejde med læger og andre personalegrupper sigtende mod at give patienten den bedst mulige behandling i respekt for patientens integritet.
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

I den sidste uge af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor. Studentens præstation herunderdanner basis for bedømmelsen

Ved forberedelsens start, dvs. dagen forinden, informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste oftalmologiske sygdomsmanifestationer

  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste oftalmologiske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

  • Redegøre for basale oftalmologiske undersøgelsesmetoder

  • Studerende med forløb overvejende i et oftalmologisk subspeciale skal kunne redegøre for undersøgelsesmetoder knyttet hertil.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.
 • Agere professionelt.
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet. Herunder visusbestemmelse, maskinel objektiv refraktionering med autorefraktor, subjektiv refraktionering vha. brillekasse, synsfelt for hånd, vurdering af eksterna-stilling-lejring-motilitet og pupilforhold, måling af øjets tryk med Goldmanns applanationstonometri, anvende spaltelampe og foretage oftalmoskopi med 90D linse og direkte oftalmoskopi.
 • Fremlægge patient til konference.
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20111U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Kursus inkl. eksamen varer otte uger.
Placering
Efterår og Forår
I efterårssemesteret starter kurset første hverdag i oktober og i forårssemesteret første hverdag i april.
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Bjerre Toft   (17-726776677430646c677474673076716876427467696b71706a30666d)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students