Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: infektionsmedicin

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til det internmedicinske speciale infektionsmedicin, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til det infektionsmedicinske speciale både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling. Kurset byder på enkelte dage med centraliseret undervisning, men den største del af tiden vil kursisterne være i klinisk arbejde på to forskellige infektionsmedicinske afdelinger samt 2 dages ophold på en klinisk mikrobiologisk afdeling. Hovedvægten vil blive lagt på de akutte bakterielle infektioner. Den primære tilgang vil være den løbende vurdering af patientforløb i forbindelse med stuegang (på Rigshospitalet og Hvidovre) samt i vagtfunktionen (på Hillerød, Herlev og Roskilde).

Kurset bygger, uanset speciale, på den studerendes færdigheder indenfor intern medicin, kirurgi, psykiatri og de kliniske neuro- og sansefag, og kurset skal, ud over kendskabet til infektionsmedicin, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Infectious Diseases

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Sammenfatte diagnostik af patienter med de almindeligste sygdomsmanifestationer ved bakterielle infektioner herunder systemisk infektion (sepsis), infektion i centralnervesystemet (meningitis og cerebrale abscesser), infektioner i øvre og nedre luftveje (pharyngitis og pneumoni), infektioner i abdomen (gastroenteritis, urinvejsinfektioner), bløddels- og knogleinfektioner (erysipelas, fasciit, artrit og spondylit).

  • Redegøre for forekomst, patogenese, mikrobielle årsager, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologisk behandling af disse sygdomme. Herunder i særlig grad kunne redegøre for bakterielle agens og deres resistensforhold og behandling.

  • Redegøre for valg af mikrobielle, billed- og nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser som lumbal- og pleurapunktur, der anvendes ved udredning af febrile patienter. Samt tolke disse og sætte dem ind i den kliniske sammenhæng.

  • Ordinere behandling og profylakse til de almindeligste sygdomsmanifestationer samt vurdere behovet for specifikke sygdomsforbyggende interventioner som isolation og vaccination, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre stuegang på patienter indlagt på infektions medicinsk afd (Rigshospitalet og Hvidovre)

 • Deltage i vagtarbejde under supervision (Hillerød, Herlev og Roskilde).

 • Gennemføre patientkonsultation vedindlæggelsepå stuegang eller ved ambulant opfølgning af udskrevne patienter på et basalt niveau

 • Gennemføre stuegang på patienter med bakterielle infektioner, herunder stillingtagen til muligt infektionsfokus, infektionsagens, udredning og behandling

 • Gennemføre indlæggelse af patienter med formodet bakterielle infektioner herunder stillingtagen til aktionsdiagnose, muligt infektionsfokus, infektionsagens, udredning og behandling

 • Udføre basale kliniske procedurer, som lumbal punktur.

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise inden for infektionsmedicin, samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Herunder være opmærksom på hvorledes information om aktuelle epidemier kan fremsøges.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1,5 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste bakterielle infektioner

  • Beskrive behandling og profylakse af de almindeligste bakterielle infektioner, herunder kunne afgøre hvorvidt andre specialer skal inddrages i behandling af patienten

  • Redegøre for behov for forebyggende tiltag som vaccination og isolation.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre stuegang på infektionsmedicinske patienter

 • Gennemføre patientkonsultation vedindlæggelse eller på stuegang på et basalt niveau

 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder i forbindelse med indlæggelse eller stuegang af patienter med formodet bakteriel infektion at tage stilling til aktionsdiagnose, infektionsfokus, infektionsagens, udredning og behandling

 • Udføre basale kliniske procedurer som lumbal punktur.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1,5
 • Total
 • 361,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20099U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44
Forårssemestre: uge 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. fire studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Susanne Dam Poulsen   (19-8082806e7b7b723b716e7a3b7d7c827980727b4d7f7274767c7b753b7178)
 • Ann-Brit Eg Hansen   (21-707d7d3c718178833d74763d77707d82747d3d3f414f817476787e7d773d737a)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students