Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: geriatri

Kursusindhold

Kurset skal introducere den studerende til de væsentligste aspekter af specialet intern medicin: geriatri. Kurset skal give viden og øvelse i relation til patologi, diagnostik og behandling af dels de almindelige medicinske sygdomme, som er særligt hyppige blandt ældre herunder cardio- og cerebrovaskulære sygdomme, infektionssygdomme og forstyrrelser i væske- og elektrolytbalance og dels de symptomkomplekser, som er særligt hyppige hos geriatriske patienter, såsom polyfarmaci, fald og balanceproblemer, kognitive problemer som demens og delirium, inkontinens og malnutrition. Kurset skal give øvelse i kommunikation med patienter og pårørende samt træne samarbejdet med sygeplejersker, terapeuter, patienter og deres pårørende. Endelig skal kurset give en grundlæggende viden om aldringsrelaterede sygdomsfænomener, herunder om baggrunden for atypisk sygdomspræsentation og brug af den geriatriske vurdering (comprehensive geriatric assessment).

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Geriatrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Redegøre for
  • Patofysiologi associeret med normal aldring og aldringsrelaterede sygdomsprocesser herunder atypisk sygdomspræsentation
  • Relevante aspekter af patofysiologi, diagnostik, behandling og forebyggende strategier i relation til almindelige sygdomstilstande hos ældre, herunder iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, KOL, væskebalanceforstyrrelser, infektioner, fald og osteoporose
  • Patofysiologi, diagnostik, vurdering, behandling og profylakse i relation til almindelige geriatriske syndromer, herunder smerter, depression, demens, delirium, fald og instabilitet, iatrogenese (herunder polyfarmaci), inkontinens, fejlernæring, sarkopeni og frailty
  • Den geriatriske vurdering med systematisk gennemgang af ADL-funktion (basale færdigheder som påklædning, spisning, personlig hygiejne) og IADL-funktion (instrumentelle færdigheder som at betjene vaskemaskine, telefon, TV), kognition, gang, balance, hørelse, ernæring og syn
  • Den prognostiske betydning af funktionsniveau
  • Den geriatriske arbejdsmetode, herunder behovet for samarbejde i tværfaglige geriatriske teams og for samarbejde med patienter og pårørende.
    
 • Forholde sig kritisk til
  • Brug af guidelines under hensyntagen til multimorbiditet, polyfarmaci og mangel på forskningsdata vedrørende denne patientkategori
  • Betydningen af numerisk alder på baggrund af viden om den store heterogenitet blandt ældre.
    
 • Diskutere
  • Etiske problemstillinger, herunder spørgsmål om kunstig ernæring, seponering eller undladelse af medicinsk behandling, fravalg af ekstensiv udredning, genoplivning, advanced care planning og alderisme.
    

Færdigheder

 • Diagnosticere og behandle
  • Almindelige medicinske sygdomstilstande herunder iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, KOL, væskebalanceforstyrrelser, infektioner og osteoporose
  • Almindelige geriatriske syndromer herunder smerter, depression, demens, delirium, fald og instabilitet, iatrogenese (herunder polyfarmaci), inkontinens, fejlernæring, sarkopeni og frailty
    
 • Drøfte
  • Plan for udredning, diagnostiske fund og behandling med brug af passende sproglig fremstilling både med andre læger, i det tværfaglige team og med patienter og pårørende under hensyntagen til patienters særlige behov fx som følge af sansedeficit, kognitiv svækkelse og multimorbiditet
  • Etiske forhold med kolleger og i det tværfaglige team.


Kompetencer

 • Iværksætte og koordinere
  • Udredning, behandling og kontrol af almindeligt forekommende medicinske sygdomstilstande herunder iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, KOL, væskebalanceforstyrrelser, infektioner, fald og osteoporose
  • Udredning, behandling og kontrol af almindelige geriatriske syndromer herunder smerter, depression, demens, delirium, fald og instabilitet, iatrogenese (herunder polyfarmaci), inkontinens, fejlernæring, sarkopeni og frailty.
    
 • Tage ansvar for og lede
  • Det tværfaglige samarbejde
  • Kommunikation med patienter og pårørende.
    
 • Identificere behov for og videreudvikle
  • Egen viden og færdigheder inden for specialet.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor. Den teoretiske undervisning vil helt overvejende gives i form af digitale oplæg, som kan tilgås via Absalon), derudover selvstudier, læringsdagbog og systematisk daglig feedback.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Redegøre for profylakse, udredning, behandling og kontrol af de almindeligste sygdomme/tilstande
  • Redegøre for indholdet i og den teoretiske baggrund for brug af geriatrisk vurdering
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til samarbejde i det tværfaglige team, med kolleger og med patienter og pårørende
 • Gennemføre fokuseret objektiv undersøgelse
 • Lægge udredningsplan for en geriatrisk patient
   

Kompetencer

 • Gennemføre stuegang på patienter udvalgt af den kliniske professor/lektor. I stuegangen inkluderes relevant kommunikation med det tværfaglige team og med patient/pårørende.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 363

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20097U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 43-50
Forårssemestre: uge 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. 8 studerende.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schultz   (14-706475776c713176666b786f777d4375686a6c72716b31676e)
Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students