Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Kursusindhold

Kurset tilstræber at give den studerende indsigt i samtlige af afdelingens fokusområder indenfor gastroenterologien og hepatologien. Den studerende tilknyttes i hver periode en af de ansvarlige specialister indenfor hvert af afdelingens faglige og videnskabelige områder. Disse omfatter:

Endoskopi: Den studerende vil få supervision på simulator og deltage i endoskopi. Varighed 1-2 uger. 

Inflammatoriske tarmsygdomme: Den studerende vil blive tilknyttet sengeafsnittet og deltage i ambulatorie og dagafsnit på dage, hvor kun denne type patienter kommer. Desuden deltager den studerende ved endoskopi på egne patienter. Varighed 1-2 uger.

Pancreassygdomme: Afdelingen har højt specialiseret funktion indenfor dette område. Den studerende skal deltage i stuegang, medvirke ved avancerede endoskopiske procedurer og deltage i multidisciplinære konferencer. Varighed 1-2 uger.

Kroniske leversygdomme med fokus på komplikationer til cirrose: Der vil her være mulighed for at følge patienter til mere invasive undersøgelser, som levervenekaterisation. Den studerende deltager i stuegang, ambulatorie og ved endoskopi af egne patienter.

Der vil være mulighed for evt. deltagelse i mindre forskningsprojekter.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Gastroenterology and Hepatology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • diagnosticere de almindeligste sygdomsmanifestationer indenfor inflammatoriske tarmsygdomme, leversygdom, specielt cirrose og pancreassygdomme, såvel akut- som kronisk pancreatitis
 • beskrive behandling og profylakse indenfor ovennævnte sygdomme, herunder afgøre om patienten skal henvises til andet speciale
 • redegøre for indikationerne for øvre og nedre endoskopi
 • redegøre teoretisk for endoskopiske procedurer, herunder gennemgå den endoskopiske søjle.


Færdigheder

 • varetage god kommunikation
 • samarbejde med kolleger, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • agere professionelt
 • gennemføre stuegang på udvalgte patienter.
 • deltage i superviseret vagtarbejde, herunder patientkontakt i forbindelse med indlæggelse fra akutmodtagelse/skadestue
 • deltage i ambulant funktion på basalt niveau
 • fremlægge patient til konference
 • fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.


Kompetencer

 • udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk), vejledningstimer med klinisk lektor/professor og teoretiske lektioner indenfor hvert af de fire områder.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Der gives 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale
  • Redegøre for undersøgelses- og behandlingsprogram for patienten med komplikationer til akut og kronisk pankreatitis
  • Redegøre for undersøgelses- og behandlingsprogram for patienten med cirrhosis hepatis, samt redegøre for forebyggelse og behandling af komplikationer hertil
  • Redegøre for evidensbaserede behandlingsregimer ved inflammatorisk tarmsygdom, samt for indikation for kirurgi
  • Have kendskab til indikationer for endoskopi, samt til endoskopets opbygning og funktion.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20094U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: 37-44
Forårssemestre: 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Munk Petersen   (21-63706674676375306f77706d307267766774756770427467696b71706a30666d)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students