Specialefokuseret kursus og eksamen i børne- og ungdomspsykiatri

Kursusindhold

Kurset fokuserer på psykopatologi hos børn og unge, med vægt på udvikling.

Kurset opdeles i tre sektioner:

 • 1 uge Introduktion
 • 6 ugers klinikophold på ambulatorium, dagafsnit eller døgnafsnit
 • 1 uge eksamen.

 

Den studerende modtager såvel klinisk som teoretisk undervisning i diagnostik og behandling af psykisk sygdom hos børn og unge. Undervisningen har fokus på en systematisk tværfaglig udredning og psykoedukation, samt beslutninger om behandlingstilbud, enten psykoterapeutisk eller medikamentel, med inddragelse af familien og barnets nærmiljø.

Den studerende skal fokusere på, psykopatologiske fænomener hos børn og unge, samt blive bevidst om de ændringer i præsentation af symptomer, der finder sted på tværs af aldersgrupper. Der bliver også lagt vægt på at lære den studerende om forskelle mellem udviklings- og kronologisk alder og vigtigheden af at vurdere udviklingsalder hos et barn differentieret i forskellige domæner, herunder kognition, motorik og empati/social kognition.

Den teoretiske undervisning strækker sig over hele forløbet. Lektionerne varetages af forskellige Ph.d.-studerende/Post-doc/lektorer/professorer og har fokus på udviklingspykopatologi.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Child and Adolescent Psychiatry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer (fra kapitel ICD 10: ”psykiske udviklingsforstyrrelser”, ”Adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse opstået før voksen alderen/i barndommen” og de mest almindelige sygdommer, som overlapper med voksenpsykiatri, fx psykose og affektive lidelser) samt beskrive somatisk udredning af barnet/den unge.

 • Beskrive behandlingsmuligheder for de almindeligste sygdomsmanifestationer (se ovenfor), herunder kunne afgøre om barnet/den unge skal henvises til andet speciale.

 • Have kendskab til og reflektere over forskning indenfor børne- og ungdomspsykiatri, herunder kende til endofænotyper/epidemiologisk forskning og deres rolle for forebyggelse, så vel som vigtigheden af afprøvning af lægemidler og andre terapiformer i faget.

 • Redegøre for konkrete afgrænsninger af sygdomspræsentationer i kontekst af differentialdiagnoser og komorbiditet.

 • Redegøre for vigtigheden og udviklingsmuligheder af kognitive færdigheder og andre domæner hos børn og unge.

 • Redegøre for psykopatologiske fænomener, og hvordan disse ændrer sig på tværs af alderstrin.

 • Redegøre for lægemiddelbehandling på et basalniveau.

 • Redegøre for akutpsykiatriske udfordringer i børne- og ungdomspsykiatri, herunder suicidalitet, alvorlig undervægt, behandling af patient med akut agiteret psykose, samt tvangsindlæggelse.

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation.

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Agere professionelt.

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Kunne ordinere et relevant udredningsprogram med en systematisk gennemgang af komorbiditet (fx med hjælp af et semistruktureret interview) og inddragelse/samarbejde med andre relevante faggrupper.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indledende vurdering eller psykoedukation under supervision.

 • Demonstrere kliniske færdigheder (anamnese, psykopatologisk vurdering på baggrund af en ”objektiv psykiatrisk”), som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.

 • Udføre basale kliniske procedurer (kommunikere med andre aktører i sundheds-og skolevesen, informere forældre/barnet om diagnosen, psykoedukation for de almindeligste tilstande) som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.

 • Fremlægge patient til konference.

 • Formidle videnskabelige problemstillinger på området ved fremlæggelse af en videnskabelig artikel overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

Kompetencer

 • Overføre viden til at optage en relevant og fokuseret journal.

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

 • Selvstændigt kunne kombinere udredningsprogrammet og nå frem til den korrekte diagnose og efterfølgende behandling.

 • Kunne foreslå et opfølgende forløb i ambulant regi med relevante tidsmæssige kontrolbesøg.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk
lektor/professor. Aktiverende undervisning, hvor den studerende får teoretisk input fra lektorerne, fremlægger materiale fra klinikken eller bruger videomateriale til at drøfte fænomener.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve, 1 time med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer (fra kapitel ICD 10: ”psykiske udviklingsforstyrrelser”, ”Adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse opstået før voksen alderen/i barndommen” og de mest almindelige sygdommer, som overlapper med voksenpsykiatri, fx psykose og affektive lidelser), samt beskrive somatisk udredning af barnet/den unge

 • Beskrive behandlingsmuligheder af de almindeligste sygdomsmanifestationer (se oven), herunder kunne afgøre om barnet/den unge skal henvises til andet speciale.

 • Have kendskab til og reflektere over forskning indenfor børne- og ungdomspsykiatri, derunder kende til endofænotyper/​epidemiologisk forskning og deres rolle i forebyggelse, så vel som vigtigheden af afprøvning af lægemidler og andre terapiformer i faget

 • Redegøre for konkrete afgrænsninger af sygdomspræsentationer i kontekst af differentialdiagnoser og komorbiditet.

 • Redegøre for vigtigheden og udviklingsmuligheder af kognitive færdigheder og andre domæner hos børn og unge.

 • Redegøre for psykopatologiske fænomener, og hvordan disse ændrer sig på tværs af alderstrin.

 • Redegøre for lægemiddelbehandling med psykofarmaka på et basalt niveau.

 • Redegøre for akutpsykiatriske udfordringer i børne- og ungdomspsykiatri, herunder suicidalitet, alvorlig undervægt, behandling af patient med akut agiteret psykose samt tvangsindlæggelse.

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og

  pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre konsultationer med barnet/familien/den unge, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indledende vurdering eller ved psykoedukation

 • Demonstrere kliniske færdigheder (anamnese, psykopatologisk vurdering på baggrund af en ”objektiv psykiatrisk”, psykoedukation på de mest relevante tilstande), som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.

 • Kunne lægge en relevant udredningsplan inkl. kliniske og parakliniske undersøgelser

 • Kunne optage en relevant journal, der har fokus på problemstillingen

 • Kunne informere barnet/familien/den unge om diagnosen og relevante behandlingsmetoder, evt. lægge en præliminær behandlingsplan.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20086U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Forårssemestre: uge 10-17
Efterårssemestre: uge 37-44
Skemagruppe
.
Kapacitet
Kun for medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. fire studerende
pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Katrine Pagsberg   (21-707d7d743d7a708381787d743d7f707682717481764f817476787e7d773d737a)
Gemt den 14-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students