Aflyst Specialefokuseret kursus og eksamen i præhospital akutmedicin

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende et indgående kendskab til den studerende til den vurdering og behandling, der udføres på det præhospitale og akutmedicinske område, herunder de særlige etiske, juridiske og organisatoriske forhold, der gør sig gældende. Endvidere vil kurset give den studerende en forståelse for hele det præhospitale forløb, fra der foretages et telefonopkald til 112/1813 og til patienten overleveres til modtagende afdeling.

Den studerende vil indgå i alle dele af det præhospitale og akutmedicinske patientforløb gennem ophold på 112/1813 vagtcentralen, ambulancetjenesten, akutlægebilen og medicinske akutmodtagelser. Her vil den studerende indgå i visitation, triagering, stabilisering og initiel behandling af akutte patienter. Den studerende vil oparbejde klinisk erfaring med akutte patienter samt udbygge og styrke sine kliniske færdigheder. Opholdene vil bestå af en blanding af aktiv deltagelse og observation der bliver lagt vægt på, at den studerende er en aktiv del af teamet med enkelte undtagelser, hvor den studerende vil have en observatørrolle. Den studerende vil blive forberedt til opholdene gennem teoretiske oplæg, praktisk workshop- og case-baseret undervisning, færdigheds- samt simulationstræning.

Kurset skal forbederede de kommende læger på rollen som ung læge i det akutmedicinske fagområde og/eller med præhospitale og akutmedicinske samarbejdspartnere og niveauet er tilrettelagt den nyuddannede læge.

Se kort introduktionsvideo

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Prehospital and emergency care programme

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin – obligatorisk (specialistperspektivet).

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden:

 • Forstå præmisserne for rådgivning af patienter over telefonen.
 • Identificere, analysere og vurdere præsentation og interventionsmuligheder for udvalgte præhospitale patientkategorier fx:
  • Den akut hjertesyge patient samt traumepatienten
  • Patienten med hjertestop
  • Patienten med respirationsbesvær
  • Den bevidstløse patient og patienten med cerebral blødning
  • Patienten under transport, interhospitalt og in-hospitalt
  • Den hypoterme patient
  • Patienten med sociale eller psykiatriske problemer
 • Forstå de særlige forhold, der gør sig gældende præshospitalt, i forhold til de begrænsede muligheder, der er for vurdering og behandling samt den begrænsede mulighed for backup.
 • Have kendskab til de præhospitale personalegrupper: assistent, behandler, paramediciner, præhospital akutlæge samt udkørende læge.
 • beskrive avanceret præhospital behandling herunder ultralyd, point of care (blodprøver) og avanceret luftvejshåndtering.
 • Have kendskab til korrekt radioprocedure.
 • Redegøre for triagering ved ankomst til hospital og funktionen af flowmaster.
 • Redegøre for den initiale og videre behandling af udvalgte patientkategorier herunder patienter der modtages med akut- og/eller traumekald samt potentielt PCI-center og trombolyse-center.
 • Redegøre for ikke-tekniske færdigheder og deres betydning i det præhospitale arbejde og samarbejde.

 

Færdigheder:

 • Anvende den præhospitale anamnese: SAMPLER og OPQRS.
 • Foretage primær og sekundær gennemgang ved hjælp af systematisk ABCDE vurdering.
 • Foretage basal luftvejshåndtering.
 • Overveje forhold omkring IV/IO adgang herunder særlige udfordringer præhospital.
 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for udvalgte medicinpræparater, der anvendes præhospitalt samt foretage sikker administration af medicin, herunder optræk og indgift.
 • Redegøre for indikationer og kontraindikationer for IV-væskeindgift samt opsætning af dette.
 • Overveje forskellige former for blødningsstandsning.
 • Foretage avanceret genoplivning.
 • Foretage overlevering fra det præhospitale beredskab til hospitalet: akutmodtagelse, PCI-center, trombolysecenter og traumecenter (ATMIST).
 • Foretage triagering af patienter ved ankomst til hospital.
 • Optage og analysere EKG og blodgas.
 • Diskutere relevante etiske problemstillinger i det præhospitale arbejde herunder afslutning af udsigtsløs behandling, tvang, sociale problemstillinger og dødserklæring samt applicere det i konkrete problemstillinger.

 

Kompetencer:

 • Anvende fagets viden og færdigheder til at vurdere patienter og behandle i det præhospitale felt.
 • Samarbejde med og bidrage til det præhospitale team herunder anvende sikker kommunikation
 • Forholde sig kritisk til egne kompetencer og behov for hjælp.
 • Vurdere om en patient er kritisk eller ikke-kritisk og melde dette klart ud til teamet.
 • Prioritere og delegere tiltag og arbejdsopgaver ud fra vurdering af patienten.
 • Indgå aktivt i en defusing/debriefing.

Ophold på 112 vagtcentralen, 1813 akut-telefonen, ambulancetjenesten, akutlægebilen, besøg på akutlægehelikopterbase og ved akutmedicinske afdelinger. Undervisningen ligger primært i dagstid men også aften og weekend.
Mentortimer til opfølgning på logbog og systematisk feedback.
Teoretisk undervisning, praktisk workshop- og case-baseret undervisning, færdigheds- samt simulationstræning.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i klinisk kursus i anæstesiologi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​​/​​sund.ku.dk/​​kontakt/​​medarbejdere/​​aus-medarbejderoversigt/​​

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Mentortimer med opfølgning på logbog og systematisk feedback samt eksamen

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve med 24 timers forberedelse

Den studerende bliver præsenteret for en case, der belyser hele det præhospitale forløb fra 112/1813 til modtagelse i den medicinske akutmodtagelse.
Ved forberedelsen start udleveres desuden spørgsmål til casen, som det forventes, at den studerende dækker.

Den studerende vil desuden blive præsenteret for enten en kort case omhandlende en akut medicinsk problemstilling eller for en klinisk procedure gennemgået på kurset. De studerende vil inden eksamen være informeret om hvilke kliniske procedurer, der inddrages, og få stillet udstyr til rådighed til at øve disse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Inklusiv det på kurset udleverede materiale

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden:

 • Redegøre for forløbet af udvalgte præhospitale patientkategorier og diskutere den videre behandling og modtagelse på akutmedicinske modtagelser fx:
  • Den akut hjertesyge patient
  • Traumepatienten
  • Patienten med hjertestop
  • Patienten med respirationsbesvær
  • Den bevidstløse patient og patienten med cerebral blødning
  • Patienten under transport, interhospitalt og in-hospitalt
  • Den hypoterme patient
  • Patienten med sociale eller psykiatriske problemer
 • Demonstrere indsigt i relevante etiske problemstillinger i det præhospitale arbejde herunder afslutning af udsigtsløs behandling, tvang, sociale problemstillinger og dødserklæring samt applicere det i konkrete problemstillinger.
 • Udvise kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende præshospitalt i forhold til de begrænsede muligheder, der er for vurdering og behandling samt den begrænsede mulighed for backup.

 

Færdigheder:

 • Demonstrere basale kliniske færdigheder gennemgået på kurset. Eksempler på sådanne færdigheder kan være:
  • Anlæggelse af IV og administration af væske
  • EKG optagelse og tolkning af akutte tilstande
  • Demonstration af blodgas analyse og tolkning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 77
 • Ekskursioner
 • 5
 • Klinik
 • 186
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 293

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20051U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
8 uger
Placering
Forår og Efterår
Efterårssemestre: uge 39-46
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 39-46
Forårssemestre: uge 15-23
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 15-23
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. tolv studerende pr. semester.

OBS 4 af disse pladser udbydes i Region Sjælland-regi (Holbæk).
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Fredrik Folke   (13-6d796c6b797072356d7673726c47796c6e7076756f356b72)
Underviser

Charlotte Barfod (charlotte.barfod.02@regionh.dk),
Kasper K. Iversen (kasper.karmark.iversen@regionh.dk),
Theo W. Jensen (theo.walther.jensen.01@regionh.dk),
Kristine E. Eberhard (kristine.elisabeth.eberhard.02@regionh.dk)

Gemt den 17-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students