Eksamen i intern medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed

Engelsk titel

Exam in Internal Medicine, Surgery, Pathology, Anaesthesia and Patient Safety

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi samt kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer angives under kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi og kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med baggrund i en sygehistorie og oplysninger om kliniske fund kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator, som professionel:

Viden

 • Redegøre for relevant undersøgelsesplan og foreliggende undersøgelsesresultater ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for de pato-anatomiske og -fysiologiske mekanismer ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandlingen ved almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Redegøre for epidemiologi, ætiologi, naturhistorie, forebyggelse og prognose ved de almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme
 • Beskrive de almindeligste medicinske eller kirurgiske procedurer samt redegøre for indikationer og kontraindikationer
 • Redegøre for utensilier anvendt til de almindelige medicinske og kirurgiske procedurer
 • Redegøre for de hyppigste komplikationer til de almindelige medicinske og kirurgiske procedurer samt deres forebyggelse og behandling
 • Redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling samt præhospital behandling)
 • Redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, arteriel iltmætning og koncentration af carbon dioxid i udåndingsluft
 • Redegøre for sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulært blokerende midler
 • Beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension, hypoksæmi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • Redegøre for observation af patienter under anæstesi og i opvågningsfasen
 • Redegøre for fremgangsmåden ved anlæggelse af spinal-, epidural- og perifer nerveblokade, indikationer og komplikationer
 • Redegøre for, hvordan frie luftveje sikres og angive indikationer for brug af larynxmaske samt trakeal intubation.
 • Redegøre for perioperativ væskebehandling, inklusive indikation for blodtransfusion
 • Redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • Redegøre for basale principper i et væskeregnskab og kunne lægge et væskeskema
 • Redegøre for behandling af hypovolæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi
 • Redegøre for basale principper i akut smertebehandling
 • Redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling til ASA 1-2 patienter
 • Tolke arteriepunktur
 • Redegøre for ASA klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer
 • Redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • Redegøre for begreberne patientsikkerhed og utilsigtet hændelse samt formålet med patientsikkerhedsarbejde
 • Redegøre for patienten og sundhedsprofessionelles ansvar og rettigheder ved utilsigtede hændelser
 • Beskrive typer af utilsigtede hændelser samt hvordan disse kan forebygges/risikoen kan reduceres
  Beskrive analyseprincipper for at undersøge utilsigtede hændelser
 • Redegøre for principper for personlig og psykologisk håndtering af utilsigtede hændelser
 • Redegøre for begrebet den menneskelige faktor, og hvordan arbejdsstedet skal indrettes og organiseres for at minimere risiko for og betydning af fejl.
 • Beskrive hvordan kvalitet kan defineres, og herunder beskrive forskellige dimensioner og aspekter ved kvalitet
 • Beskrive kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling (Jurans trilogi)
 • Redegøre for forbedringsmodel inklusiv PDSA-cirklen
 • Beskrive principperne for en kvalitetsudviklingsproces (prioritering af forbedringstiltag),  forbedringsvidenskab samt måling af kvalitet(herunder indikatorer og analyse af data i forbindelse med forbedringsarbejde/​statistisk proceskontrol).
 • Redegøre for væsentlige elementer i en elektronisk patientjournal
 • Beskrive, hvordan sundhedsdata udveksles og tilgås i den danske sundhedssektor.
 • Diskutere, hvilke forhold der har betydning for udviklingen af effektive sundheds-IT-løsninger.
 • Redegøre for de hyppigst anvendte kliniske beslutningsstøtteværktøjer (fx instrukser, guidelines og nationale kliniske retningslinjer).
   

Færdigheder

 • Analysere den intern medicinske problemstilling eller kirurgiske problemstilling
 • Diskutere, vurdere og beslutte relevante diagnoser og differentialdiagnoser ved almindelige medicinske og kirurgiske problemstillinger
 • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar ved almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske tilstande
 • Diskutere metoder til at sikre god patientsikkerhed og forebygge utilsigtede hændelser
 • Reflektere over betydningen af sundhedsinformatik med udgangspunkt i kursets læringsmål.

Kompetencer

 • Kunne reflektere over anvendelsen af sundhedsinformatik.

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 6

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15022E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristoffer Weisskirchner Barfod   (17-6d746b7576716868677430646374687166427467696b71706a30666d)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students