Kursus og eksamen i intern medicin og kirurgi

Kursusindhold

Den studerende skal opnå viden om symptomer, diagnostik og behandling af almindeligt forekommende tilstande og kendskab til symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande inden for hjertekarsygdomme, kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme og urinvejenes sygdomme. Den studerende skal opnå forståelse for de patoanatomiske forandringer samt de patofysiologiske mekanismer, der ligger til grund for ovennævnte sygdomsenheder.

Engelsk titel

Course and Exam in Clinical Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Generelt:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere forekomst, symptomer, klinisk og paraklinisk diagnostik, prognose, behandling og forebyggelse ved almindeligt forekommende tilstande
 • Nævne symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande
 • Redegøre for farmakas virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Redegøre for patoanatomiske forandringer og patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau, som har betydning for diagnostik og/eller terapi.
   

Hjerte-karsygdomme:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, herunder akut koronart syndrom, kronisk stabil angina pectoris, hjerteklapsygdomme, hjerteinsufficiens, hjertearytmier, endocarditis, perikarditis og myokarditis, kardiomyopatier, dyb venøs trombose, lungeemboli og cor pulmonale, hjertestopbehandling, hyperkolesterolæmi, kongenitte hjertesygdomme og hypertension. Tilsvarende skal der kunne redegøres for kardiel risikovurdering både med kardiologisk og anæstesiologisk synsvinkel.
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, der behandles thoraxkirurgisk, herunder iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdomme og akut aortadissektion.
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, der behandles karkirurgisk, herunder varicer, ulcus cruris og lymfødem, akut ekstremitetsiskæmi, claudicatio intermittens, carotis stenose, subclavian steal syndrome og abdominalt aortaaneurysme.
 • Redegøre for forekomst, patogenese, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse, samt farmakologisk behandling, kirurgisk og perkutan interventionel behandling af disse sygdomme
 • Redegøre for valg af EGK-optagelse, klinisk biokemiske-, billed-, nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af patienter mistænkt for hjerte-karsygdom.
   

Færdigheder

På baggrund af en patientcase:

 • Analysere og vurdere den medicinske og kirurgiske problemstilling ved almindeligt forekommende tilstande indenfor hjerte-karsygdomme.
   

Kompetencer

På baggrund af en patientcase:

 • Planlægge diagnostik og lave en behandlingsplan ved almindeligt forekommende tilstande indenfor hjerte-karsygdomme.
   

Hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste sygdomme inden for hæmatologi, herunder anæmier, trombocytsygdomme, granulocytsygdomme, akutte og kroniske myeloproliferative sygdomme samt akutte og kroniske lymfoproliferative sygdomme samt sygdomme i det hæmostatiske system
 • Beskrive det normale hæmopoietiske systems opbygning og de forskellige undersøgelsesmetoder og behandlinger, der anvendes inden for hæmatologien.
 • Redegøre for de almindelige principper for diagnostik, stadieinddeling og behandling af solide tumorer, herunder beskrive tumorbiologi, forebyggelse og tidlig diagnostik, stadieinddeling og prognostiske faktorer, samt principperne vedr. den ikke-kirurgiske behandling
 • Skitsere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste solide tumorer, såsom lunge-, bryst- og tarmkræft. (Detaljer omkring de enkelte kræftsygdomme henhører under de enkelte organers sygdomme).
 • Redegøre for de vigtigste problemstillinger, indikationer og behandlingsprincipper inden for plastikkirurgi, herunder akutte traumatiske tilstande, medfødte misdannelser, benigne og maligne solide tumorer og basale rekonstruktionsprocedurer, som anvendes i plastikkirurgi.
 • Redegøre for ætiologiske faktorer, profylakse og screening ved maligne sygdomme
 • Redegøre for behandlingsmodaliteterne inden for hæmatologi og onkologi, herunder principperne i behandling med cytostatika (herunder højdosisbehandling og stamcelletransplantation), endokrin behandling, antistofbehandling, ”targeteret” behandling med små molekyler, immunmodulerende behandling, samt strålebehandling samt redegøre for transfusionsbehandling
 • Redegøre for disse behandlingers akutte bivirkninger og den understøttende behandling
 • Beskrive senfølger af disse behandlinger
 • Redegøre for behandlingen af akutte tilstande i hæmatologi og onkologi
 • Redegøre for principperne ved kurativ versus palliativ behandling
 • Redegøre for valg af billeddiagnostiske undersøgelser
 • Beskrive principperne inden for den patologiske diagnostik, herunder molekylærbiologiske undersøgelsesmetoder og tumormarkører.
   

Færdigheder

På baggrund af en patientcase:

 • Analysere og vurdere den medicinske og kirurgiske problemstilling ved almindeligt forekommende tilstande indenfor hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi.
   

Kompetencer

På baggrund af en patientcase:

 • Planlægge diagnostik og lave en behandlingsplan ved almindeligt forekommende tilstande indenfor hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi.
   

Nefro-urologi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Beskrive udførslen af en klinisk objektiv undersøgelse af abdomen med angivelse af relevante objektive tegn inkl. tegn fra andre områder med relevans for nefrologiske og urologiske lidelser som ødemer, tegn på anæmi, hudforandringer og uræmisk foetor
 • Have kendskab til, hvordan rektaleksploration udføres med henblik på undersøgelse af prostata
 • Angive indikationer for udførelse af følgende procedurer og undersøgelser: anlæggelse af nefrostomi, intern urinafledning (JJkateter), blærekateter (transuretralt/suprapubisk), nyrebiopsi, prostatabiopsi, renografi, renal clearencebestemmelse, klinisk biokemiske undersøgelser, opsamling af døgnurin mhp kvantificering af proteinuri, ultralydsscanning, CT, MR-scanning, røntgenundersøgelser inkl. CT-urografi, direkte pyelografi, oversigt over urinvejene, karundersøgelser, urinstix/urindyrkning og urinmikroskopi
 • Redegøre for differentialdiagnoser ved hypertension, hæmaturi, proteinuri, ødemer, smerter i abdomen inkl. flankesmerter og scrotalsmerter med og uden feber, vandladningssymptomer, udfyldninger i flanke, nedre abdomen, scrotum og uræmi
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af almindeligt forekommende nefrologiske og urologiske lidelser som nefrotisk syndrom, glomerulonefritis, diabetisk nefropati, LUTS, urinvejsinfektioner, erektiv dysfunktion, akut og kronisk nyreinsufficiens, hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser, sten i urinvejene, tumorer inkl. cancer i urinvejene og scrotum samt funktionsforstyrrelser i de fraførende urinveje (neuromuskulær blæredysfunktion, hydronefrose, infravesikal obstruktion, inkontinens)
 • Angive indikation for diæter til patienter med nyreinsufficiens
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende tilstande som akut uræmi, akutte væske og elektrolytforstyrrelser, akut scrotum, akut urinretention og ureterstensanfald
 • Opstille og tolke relevante undersøgelsesprogrammer, både anamnestisk, klinisk objektivt og paraklinisk, herunder at kunne tolke og vurdere behovet for klinisk biokemiske, radiologiske, mikrobiologiske, patologiske samt klinisk fysiologiske undersøgelser
 • Beskrive forekomst, ætiologi, patogenese og prognose ved store sygdomsgrupper som kronisk uræmi, hypertension, benign prostatahyperplasi, cancer i urinvejene og scrotum
   

Færdigheder

På baggrund af en patientcase:

 • Analysere og vurdere den medicinske og kirurgiske problemstilling ved almindeligt forekommende tilstande indenfor nefro-urologi.
   

Kompetencer

På baggrund af en patientcase:

 • Planlægge diagnostik og lave en behandlingsplan ved almindeligt forekommende tilstande indenfor nefro-urologi.
   

Medicinsk og kirurgisk gastroenterologi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af de vigtigste medicinske og kirurgiske gastroenterologiske sygdomme, herunder refluks-sygdom, peptisk ulcus, malabsorption, kronisk inflammatoriske tarmsygdomme, akut og kronisk pancreatitis, galdestenssygdom, infektiøs og ikke-infektiøs hepatitis, levercirrhose, neoplasier i mave-tarmkanalen, akutte abdominale tilstande, anallidelser og hernier
 • Redegøre for valg af endoskopiske-, billeddiagnostiske-, nuklearmedicinske samt klinisk biokemiske metoder, der anvendes ved udredning og behandling af patienter mistænkt for medicinske og kirurgiske gastroenterologiske lidelser.
 • Opstille relevante undersøgelsesprogrammer og behandling i forbindelse med medicinske og kirurgiske gastroenterologiske kliniske tilstande, herunder icterus, ileus, akut abdomen, diare, øvre og nedre gastrointestinal blødning samt redegøre for differentialdiagnostiske overvejelser.
 • Have kendskab til grænsefladen mellem kirurgisk- og medicinsk gastroenterologi.
   

Færdigheder

På baggrund af en patientcase:

 • Analysere og vurdere den medicinske og kirurgiske problemstilling ved almindeligt forekommende tilstande indenfor medicinsk og kirurgisk gastroenterologi.


Kompetencer

På baggrund af en patientcase:

 • Planlægge diagnostik og lave en behandlingsplan ved almindeligt forekommende tilstande indenfor medicinsk og kirurgisk gastroenterologi.

 

Farmakologi

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficines, hjertearytmi og hypertension arterialis
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af tromboemboliske sygdomme
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte immunmodulerende stoffer
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte kemoterapeutika til behandling af cancer og de stoffer, som bruges til palliation
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af funktionsforstyrrelser i de nedre urinveje, erektil dysfunktion og benign prostata hyperplasi
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af alkoholmisbrug
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af mavesår, forstoppelse, kvalme, diarre og inflammatorisk tarmsygdom.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kurset er ikke obligatorisk, men det vil blive evalueret ved eksamen i intern medicin og kirurgi.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang. Eksamenssproget er dansk.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til eksamen udleveres en emneopdelt stofliste.

LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Skriftlig%20stedpr%C3%B8ve%20(ITX-pr%C3%B8ve)&topicId=38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e#38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende til eksamen kunne:

Generelt:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere forekomst, symptomer, klinisk og paraklinisk diagnostik, prognose, behandling og forebyggelse ved almindeligt forekommende tilstande
 • Nævne symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande
 • Redegøre for farmakas virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Redegøre for patoanatomiske forandringer og patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau, som har betydning for diagnostik og/eller terapi.


Hjerte-karsygdomme:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, herunder akut koronart syndrom, kronisk stabil angina pectoris, hjerteklapsygdomme, hjerteinsufficiens, hjertearytmier, endocarditis, perikarditis og myokarditis, kardiomyopatier, dyb venøs trombose, lungeemboli og cor pulmonale, hjertestopbehandling, hyperkolesterolæmi, kongenitte hjertesygdomme og hypertension. Tilsvarende skal der kunne redegøres for kardiel risikovurdering både med kardiologisk og anæstesiologisk synsvinkel.
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, der behandles thoraxkirurgisk, herunder iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdomme og akut aortadissektion.
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste hjerte-karsygdomme, der behandles karkirurgisk, herunder varicer, ulcus cruris og lymfødem, akut ekstremitetsiskæmi, claudicatio intermittens, carotis stenose,  subclavian steal syndrome og abdominalt aortaaneurysme.
 • Redegøre for forekomst, patogenese, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse, samt farmakologisk behandling, kirurgisk og perkutan interventionel behandling af disse sygdomme
 • Redegøre for valg af EGK-optagelse, klinisk biokemiske-, billed- , nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af patienter mistænkt for hjerte-karsygdom.
   

Hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste sygdomme inden for hæmatologi, herunder anæmier, trombocytsygdomme, granulocytsygdomme, akutte og kroniske myeloproliferative sygdomme samt akutte og kroniske lymfoproliferative sygdomme samt sygdomme i det hæmostatiske system
 • Beskrive det normale hæmopoietiske systems opbygning og de forskellige undersøgelsesmetoder og behandlinger, der anvendes inden for hæmatologien.
 • Redegøre for de almindelige principper for diagnostik, stadieinddeling og behandling af solide tumorer, herunder beskrive tumorbiologi, forebyggelse og tidlig diagnostik, stadieinddeling og prognostiske faktorer, samt principperne vedr. den ikke-kirurgiske behandling.
 • Skitsere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste solide tumorer, såsom lunge-, bryst- og tarmkræft. (Detaljer omkring de enkelte kræftsygdomme henhører under de enkelte organers sygdomme).
 • Redegøre for de vigtigste problemstillinger, indikationer og behandlingsprincipper inden for plastikkirurgi, herunder akutte traumatiske tilstande, medfødte misdannelser, benigne og maligne solide tumorer og basale rekonstruktionsprocedurer, som anvendes i plastikkirurgi.
 • Redegøre for ætiologiske faktorer, profylakse og screening ved maligne sygdomme
 • Redegøre for behandlingsmodaliteterne inden for hæmatologi og onkologi, herunder principperne i behandling med cytostatika (herunder højdosisbehandling og stamcelletransplantation), endokrin behandling, antistofbehandling, ”targeteret” behandling med små molekyler, immunmodulerende behandling, samt strålebehandling samt redegøre for transfusionsbehandling
 • Redegøre for disse behandlingers akutte bivirkninger og den understøttende behandling.
 • Beskrive senfølger af disse behandlinger
 • Redegøre for behandlingen af akutte tilstande i hæmatologi og onkologi
 • Redegøre for principperne ved kurativ versus palliativ behandling
 • Redegøre for valg af billeddiagnostiske undersøgelser inden for hæmatologi og onkologi
 • Beskrive principperne inden for den patologiske diagnostik, herunder molekylærbiologiske undersøgelsesmetoder og tumormarkører.
   

Nefro-urologi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Beskrive udførslen af en klinisk objektiv undersøgelse af abdomen med angivelse af relevante objektive tegn inkl. tegn fra andre områder med relevans for nefrologiske og urologiske lidelser som ødemer, tegn på anæmi, hudforandringer og uræmisk foetor
 • Have kendskab til, hvordan rektaleksploration udføres med henblik på undersøgelse af prostata
 • Angive indikationer for udførelse af følgende procedurer og undersøgelser: anlæggelse af nefrostomi,  intern urinafledning (JJkateter), blærekateter (transuretralt/​suprapubisk), nyrebiopsi, prostatabiopsi, renografi, renal clearencebestemmelse, klinisk biokemiske undersøgelser, opsamling af døgnurin mhp kvantificering af proteinuri, ultralydsscanning, CT, MR-scanning, røntgenundersøgelser inkl. CT-urografi, direkte pyelografi, oversigt over urinvejene, karundersøgelser, urinstix/urindyrkning og urinmikroskopi
 • Redegøre for differentialdiagnoser ved hypertension, hæmaturi, proteinuri, ødemer, smerter i abdomen inkl. flankesmerter og scrotalsmerter med og uden feber, vandladningssymptomer, udfyldninger i flanke, nedre abdomen, scrotum og uræmi
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af almindeligt forekommende nefrologiske og urologiske lidelser som nefrotisk syndrom, glomerulonefritis, diabetisk nefropati, LUTS, urinvejsinfektioner, erektiv dysfunktion, akut og kronisk nyreinsufficiens, hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser, sten i urinvejene, tumorer inkl. cancer i urinvejene og scrotum samt funktionsforstyrrelser i de fraførende urinveje (neuromuskulær blæredysfunktion, hydronefrose, infravesikal obstruktion, inkontinens)
 • Angive indikation for diæter til patienter med nyreinsufficiens
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende tilstande som akut uræmi, akutte væske og elektrolytforstyrrelser, akut scrotum, akut urinretention og ureterstensanfald
 • Opstille og tolke relevante undersøgelsesprogrammer, både anamnestisk, klinisk objektivt og paraklinisk, herunder at kunne tolke og vurdere behovet for klinisk biokemiske, radiologiske, mikrobiologiske, patologiske samt klinisk fysiologiske undersøgelser
 • Beskrive forekomst, ætiologi, patogenese og prognose ved store sygdomsgrupper som kronisk uræmi, hypertension, benign prostatahyperplasi, cancer i urinvejene og scrotum.
   

Medicinsk og kirurgisk gastroenterologi:

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af de vigtigste medicinske og kirurgiske gastroenterologiske sygdomme, herunder refluks-sygdom, peptisk ulcus, malabsorption, kronisk inflammatoriske tarmsygdomme, akut og kronisk pancreatitis, galdestenssygdom, infektiøs og ikke-infektiøs hepatitis, levercirrhose, neoplasier i mave-tarmkanalen, akutte abdominale tilstande, anallidelser og hernier
 • Redegøre for valg af endoskopiske-, billeddiagnostiske-, nuklearmedicinske samt klinisk biokemiske metoder, der anvendes ved udredning og behandling af patienter mistænkt for medicinske og kirurgiske gastroenterologiske lidelser.
 • Opstille relevante undersøgelsesprogrammer og behandling i forbindelse med medicinske og kirurgiske gastroenterologiske kliniske tilstande, herunder icterus, ileus, akut abdomen, diare, øvre og nedre gastrointestinal blødning samt redegøre for differentialdiagnostiske overvejelser
 • Have kendskab til grænsefladen mellem kirurgisk- og medicinsk gastroenterologi.

 

Farmakologi

Som akademiker og lægefaglig ekspert:

Viden

 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficines, hjertearytmi og hypertension arterialis
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af tromboemboliske sygdomme
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte immunmodulerende stoffer
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte kemoterapeutika til behandling af cancer og de stoffer, som bruges til palliation
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af funktionsforstyrrelser i de nedre urinveje, erektil dysfunktion og benign prostata hyperplasi
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af alkoholmisbrug
 • Redegøre for væsentlige indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, interaktioner, farmakokinetik samt virkningsmekanismer for de på stoflisten nævnte stoffer til behandling af mavesår, forstoppelse, kvalme, diarre og inflammatorisk tarmsygdom.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 107
 • Holdundervisning
 • 64
 • Forberedelse (anslået)
 • 400
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 577

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15012U
ECTS
20 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jakob Benedict Seidelin   (23-506771756834686b746b6a6f697a34796b6f6a6b726f7446786b6d6f75746e346a71)
  Eksamensansvarlig
 • Lise Lotte Gluud   (19-6e6b7567306e7176766730696e777766303233427467696b71706a30666d)
  Gastroenterologi, G
 • Niels Eske Bruun   (4-7367777a45776a6c6e7473786f666a7171667369336970)
  Hjerte-kar sygdomme, tema E
 • Gitte Fredberg Persson   (13-6d6f7a7a6b34766b787979757446786b6d6f75746e346a71)
  Hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi, tema F
 • Andreas Røder   (14-68756b796c687a3579766c6b6c7947796c6e7076756f356b72)
  Nefro-urologi, tema H
Underviser

Diagnostiske fag i temaerne: Marianne Benn, marianne.benn@regionh.dk
Mikrobiologi (på tværs af temaerne): Niels Høiby og Jens Bukh: hoiby@hoibyniels,dk, jbukh@sund.ku.dk
Farmakologi (på tværs af temaerne): Birgitte Holst: holst@sund.ku.dk


Kursussekretærer
Monica Benedicte Hein: mbhein@sund.ku.dk
Anne-Mette Hjorhöy: amb@sund.ku.dk

Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students