BA-projekt - merit på SUND

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende skal demonstrere sin evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der fastsættes sammen med projektets vejleder.

 

 

Engelsk titel

BA-project - credit transfer BA project at SUND

Uddannelse

Meritstuderende indskrevet på SUND

Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen for BA-projektet findes i bilaget til den studerendes fagspecifikke studieordning på SCIENCE.

Det betyder at målbeskrivelsen skal findes i den fagspecifikke studieordning for bacheloruddannelsen i biologi, hvis den studerende er indskrevet på denne uddannelse på SCIENCE.

Bachelorprojektet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Orientering om god videnskabelig praksis og plagiering skal indgå i vejledningsforløbet.

Den studerende skal have modtaget en forhåndsgodkendelse fra eget studienævn, samt have indgået en gyldig og godkendt bachelorprojektkontrakt inden bachelorprojektet påbegyndes

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 eller 2 blokke
Mundtlig prøve, 30-60 minutter
Prøveformsdetaljer
Bachelorprojektet afsluttes med en mundtlig prøve uden forberedelse. Prøven varer 30- 60 minutter inkl. et oplæg på 10-25 minutter.
En eventuel vejleder fra en ekstern institution kan ikke være censor på bachelorprojektet.

Den mundtlige prøve er offentlig, og den hovedansvarlige vejleder bekendtgør tid og sted for afholdelse af prøven.

Såfremt der i bachelorprojektet indgår en fortrolig del, kan denne del af bachelorprojektet behandles for lukkede døre i forbindelse med den mundtlige prøve. Det er kun de(n) studerende, eksaminator og censor, der deltager.


Bachelorprojektet kan gennemføres i grupper på maksimalt 4 personer. Inden bachelorprojektet påbegyndes, skal det aftales med den hovedansvarlige vejleder, hvorvidt projektet gennemføres som et gruppearbejde.

Når bachelorprojektet udarbejdes af en gruppe, kan projektrapporten enten være en fælles rapport eller en rapport, hvor der er redegjort for den enkelte studerendes bidrag. Uanset hvilken rapporttype, der udarbejdes, skal rapporten indgå i den mundtlige prøve, og dermed i grundlaget for den individuelle bedømmelse.

Såfremt en gruppe har udarbejdet en projektrapport, hvor der er redegjort for den enkelte studerendes bidrag, vil de studerende til den mundtlige prøve blive eksamineret i hele rapportens indhold med respekt for den enkelte studerendes faglighed. Bedømmelsen baseres på den enkelte studerendes rapportbidrag samt mundtlige præstation.

Såfremt en gruppe har udarbejdet en projektrapport, hvor der ikke er redegjort for den enkelte studerendes bidrag, vil de studerende til den mundtlige prøve blive eksamineret i hele rapportens indhold. Bedømmelsen baseres på den enkelte studerendes mundtlige præstation.

Når bachelorprojektet udarbejdes af en gruppe, kan den mundtlige prøve aflægges som en individuel prøve eller, efter aftale med studieleder og vejleder, som en gruppeprøve. Prøveformen skal fremgå af bachelorprojektkontrakten.

Ved en gruppeprøve skal varigheden af det mundtlige forsvar udvides i forhold til, at en individuel bedømmelse er mulig.

Hvis den mundtlige prøve aflægges individuelt, må de studerende kun overvære eksaminationen af de øvrige studerende i gruppen, hvis de selv er blevet eksamineret.

Uanset rapport- og prøveform vil bedømmelsen af de studerende altid være individuel og der kan derfor gives forskellige karakterer til gruppens medlemmer.
Krav til indstilling til eksamen

Bachelorprojektet skal være afleveret til den fastsatte tid i forhold til bachelorkontrakten

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Censoren skal være hjemmehørende i censorkorpset, der er tilknyttet den fagspecifikke studieordning for den studerendes uddannelse
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde alle punkter i målbeskrivelsen for bachelorprojektet. Målbeskrivelsen findes som bilag til den fagspecifikke studieordning hvor på den studerende er indskrevet.

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SGBB20008E
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Varigheden for BA-projektet fastsættes i forhåndsgodkendelse, hvori der skal tages hensyn til eventuelle sideløbende kurser.

Bachelorprojektet følger fakultetets blokstruktur, hvilket betyder, at projektet påbegyndes ved blokstart og skal være afleveret inden afslutningen af projektets sidste blok. Eksamen kan dog afholdes enten i den sidste bloks eksamensperiode eller i den efterfølgende uge. Afleveringsfristen må tidligst ligge 2 uger før eksamensugen for projektets sidste blok
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
  • Globe
Udbydende fakultet
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Jesper Vang Møller   (8-6d6876736875797043646770316e7831676e)
Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students